25.1 C
Nitra
nedeľa, 14 apríla, 2024

Tušili ste, že mestskí poslanci dostávajú PLAT? A že môžete ODVOLAŤ z funkcie primátora?

Aj mestskí poslanci dostávajú mesačnú mzdu! Z nej riadne odvádzajú zákonné odvody a jej výška závisí od platu primátora. Nie je to síce veľa, ale na prilepšenie by to pomohlo hocikomu z nás.

Znovuzvolený primátor Belický vyhodil z úradu konkurentku vo voľbách. Tá mu to nedarovala!

Aká je teda výška mesačnej odmeny poslancov? Ak má viacero funkcií, dostane mesačne jednu dvanástinu, alebo pätnástinu mesačného platu primátora. Takže, v zásade platí, čím vyšší plat primátora, tým lepšie ohodnotenie poslanca. Všetko závisí od toho, či je poslanec aj zástupcom primátora, členom, predsedom komisií, výboru mestskej časti a dokonca si privyrobí aj vtedy, aj sobáši, alebo sedí v nejakej peknej dozornej rade.

Hattas o Bödörovi: Ten pán má vyslovene u nás zavreté dvere. A ZRAZU zmluva s Bonulom?

Aké sú zásady pri udeľovaní odmien poslancom? Pozrite si ich tu:

V tabuľkách si pozrite odmeny vyplatené poslancom a štatutárom mesta Nitra 2019-2022.

Tušili ste, že mestskí poslanci dostávajú PLAT? A že môžete ODVOLAŤ z funkcie primátora?
Tušili ste, že mestskí poslanci dostávajú PLAT? A že môžete ODVOLAŤ z funkcie primátora?

Zasa až také strašné to nie je, však? Keď zoberieme do úvahy, že o práci v zastupiteľstve mnohých z nich sa nedozviete nič ako je rok dlhý, nereagujú na otázky médií, neodpisujú na emaily a priame kontakty na nich je niekedy nájsť úplný zázrak!

Voľby na primátorov: Pozrite si ich výdavky v kampani a mená DARCOV

Začnite si uplatňovať svoje práva a informujte sa, čo pre vás, pre kvalitný život v meste, konkrétne robia. Ak vás niekto z ich odbije, že si máte čítať ich príspevky na facebooku, trvajte na písomnej reakcii na vaše otázky emailom, sociálne siete ešte stále nie sú povinné:)

Podľa Zákona o obecnom zriadení:

(celé znenie zákona nájdete tu)

Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný

a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,

c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,

d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.

Branislav Becík: Zástanca ivermektínu a slovenského poľnospodárstva. Stal sa novým županom (VIDEO)

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto

a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,

c) má čestné občianstvo obce.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Mandát starostu zaniká aj

f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu

Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(nn)foto fb

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články