19.8 C
Nitra
piatok, 12 apríla, 2024

JUDr. Pe­ter Šam­ko: Kauza Ficova chata a pytliaci ilus­tru­je sú­čas­ný úpa­dok tres­tné­ho prá­va (rozsudky)

Niž­šie v texte je uve­de­né kom­plet­né zne­nie uz­ne­se­nia kraj­ské­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rým doš­lo k zru­še­niu uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci ve­de­nej pre trest­ný čin py­tliac­tva.

Uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci, kto­ré bo­lo zru­še­né z dô­vo­du ne­zá­kon­nos­ti za­uj­me práv­nou kva­li­fi­ká­ciou skut­ku, keď vy­šet­ro­va­teľ po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tnej čin­nos­ti práv­ne po­sú­dil ako pre­čin py­tliac­tva pod­ľa § 310 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák. s pou­ka­zom na § 138 písm. a) Tr. zák., te­da ako trest­ný čin py­tliac­tva spá­cha­ný so zbra­ňou.

Povedal, čo nemal? Robert Fico tvrdí, že úraduje cenzúra. Že by kvôli macíkovi?

Pou­ži­tie kva­li­fi­ko­va­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu spo­čí­va­jú­cej v „spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu so zbra­ňou“ je pri tres­tnom či­ne py­tliac­tva ab­so­lút­ne neu­ve­ri­teľ­né a ne­mož­no sa ču­do­vať, že aj tá­to zjav­ne nes­práv­na práv­na kva­li­fi­ká­cia bo­la zru­šu­jú­cim dô­vo­dom uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra.

OĽANO: Robert Fico dlhodobo poškodzoval záujmy Slovenska

Z us­ta­no­ve­nia § 122 ods. 3 Tr. zák., kto­ré de­fi­nu­je po­jem „spá­chanie tres­tné­ho či­nu so zbra­ňou“ ako aj po­jem „zbraň“ je evi­den­tné, že „zbra­ňou je kaž­dá vec, kto­rou mož­no uro­biť útok pro­ti te­lu dô­raz­nej­ším“. Tak ako to uvá­dza aj pro­ku­rá­tor v zru­šu­jú­com uz­ne­se­ní, te­lom sa tu ro­zu­mie te­lo člo­ve­ka a za útok pro­ti te­lu je pot­reb­né po­va­žo­vať vý­luč­ne útok pro­ti te­les­nej in­teg­ri­te člo­ve­ka a nie zvie­ra­ťa (ve­ci). Ale­bo po­ve­da­né inak, zbra­ňou mô­že byť len vec (te­da aj zvie­ra), av­šak úto­čiť zbra­ňou mož­no iba pro­ti te­lu člo­ve­ka, ale nie aj vo­či ve­ci. Len pri­po­me­niem, že pod­ľa § 130 ods. 1 písm. a) Tr. zák. po­va­žu­je Trest­ný zá­kon zvie­ra stá­le za vec.

Sku­toč­nosť, že so zbra­ňou mož­no úto­čiť iba pro­ti oso­be a nie aj pro­ti ve­ci, pri­tom nie je v praxi spor­ná a vy­plý­va aj zo star­šej ju­di­ka­tú­ry (R 33/1978), kto­rá vy­slo­ve­ne zdô­raz­ni­la, že „zbra­ňou sa ro­zu­mie len vec, kto­rá bo­la pou­ži­tá ale­bo kto­rá bo­la ur­če­ná za úče­lom úto­ku pro­ti oso­be, nie však za úče­lom úto­ku pro­ti ve­ci“.

Ficova chata: Čo Nadácia Zastavme korupciu nezistila

Mož­no pre­to uzat­vo­riť, že zbraň je pros­tried­kom úto­ku na inú oso­bu a pre­to útok len vo­či ve­ci nie je mož­né pok­la­dať za čin spá­cha­ný so zbra­ňou (zhod­ne vy­kla­dá spá­chanie tres­tné­ho či­nu so zbra­ňou aj čes­ká od­bor­ná li­te­ra­tú­ra, nap­rík­lad Ščer­ba, F. a kol.: Tres­tní zá­kon­ník. 1. vy­dá­ní. Pra­ha: C.H.Beck, 2020, s. 1140).

Nie je mo­jou úlo­hou po­su­dzo­vať, či tu zo strany vy­šet­ro­va­te­ľa iš­lo o ne­ve­do­mosť (neod­bor­nosť) ale­bo o úmy­sel­né úče­lo­vé nad­kva­li­fi­ko­va­nie skut­ku (ale­bo o obid­ve tie­to sku­toč­nos­ti), av­šak ten­to prí­pad vhod­ne ilus­tru­je sú­čas­ný úpa­dok tres­tné­ho prá­va, v kto­rom je už sku­toč­ne všet­ko mož­né a úpl­nú neúc­tu po­lí­cie k prá­vu.

Text bol publikovaný na pravnelisty.sk.

JUDr. Pe­ter Šam­ko: Kauza Ficova chata a pytliaci ilus­tru­je sú­čas­ný úpa­dok tres­tné­ho prá­va (rozsudky)

Kauza „pytliaci“

Krajská prokuratúra v Nitre po preskúmaní spisu 16. novembra stíhanie pre pytliactvo zrušila. „Uznesenie o začatí trestného stíhania považujem za nezákonné,“ rozhodol jej šéf Ivan Mandalov.

Spomínaný argument už označil za nesprávny policajný prezident Štefan Hamran. „Prokuratúra sa odvolala na nejaký judikát zo 70. rokov. Naši vyšetrovatelia však našli asi 15 judikátov z rokov 2003 až 2017, kde sú zadefinované trestné činy spáchané so zbraňou proti zvieraťu. Dnes má už zviera úplne iný status: nie je to vec, ale živý tvor,“ povedal Hamran pre portál aktuality.sk 6. decembra.

Celý článok priniesol portál sme.sk pod názvom Prokuratúra sa v kauze pytliactva odvolala na právny nezmysel. Nehovorila pravdu.

SME má dve rozhodnutia súdov, v ktorých pytliakov posudzovali podľa prísnejšieho ustanovenia za útok so zbraňou.

Tieto dva rozsudky si môžete prečítať v plnom zmení, SME ich nepublikovalo.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články