18.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Haló, Slováci! Rezolúcia Rady Európy hovorí o očkovaní jasne. Prečítajte si ju a mnohé, čo sa u nás deje, konečne pochopíte

Slovenskí vládni politici akoby si žili svoj vlastný život a vnímali realitu po svojom. Týka sa to najmä nariadení schvaľovaných Radou Európy, respektíve jej parlamentom. Ide aj o Rezolúciu 2361. Z nej akoby si vyberali iba to, čo sa im hodí a ostatné úspešne ignorovali. Žiaľ.

Rada Európy je medzinárodná organizácia európskych štátov so sídlom v Štrasburgu a jej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv či posilňovanie pluralitnej demokracie. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy tvorí 324 poslancov zo 47 členských štátov, ktoré volí aj generálneho tajomníka, komisára pre ľudské práva a sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Jeho výbory hrajú dôležitú úlohu pri posudzovaní aktuálnych otázok. A jeden z nich, Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj, riešil i etické, právne a praktické úvahy vakcín proti COVID-19. Výbor prijal na svojej 5. schôdzi 27. januára 2021 aj Rezolúciu 2361 (TU), ktorá obsahuje veľa zaujímavých bodov. Prečítať si ich stojí rozhodne za to.

Haló, Slováci! Rezolúcia Rady Európy hovorí o očkovaní jasne. Prečítajte si ju a mnohé, čo sa u nás deje, konečne pochopíte
Sídlo Rady Európy v Štrasburgu. Zdroj: facebook.com

Očkovanie nie je povinné a nezaočkovaný nesmie byť diskriminovaný!

Rezolúcia 2361 je zaujímavá hneď z viacerých pohľadov na COVID-19, ale najmä na očkovanie experimentálnymi vakcínami proti nemu. Kto si prečíta celú Rezolúciu, a Slováci by si ju rozhodne prečítať mali, lebo mnohým určite otvorí oči, ten zistí, že naši vládni politici si z nej spravili doslova trhací kalendár. Je zrejmé, že viaceré jej ustanovenia sa u nás vôbec nedodržiavajú.

1. Pandémia Covid-19, infekčné ochorenie spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobilo v roku 2020 veľa utrpenia. Do decembra 2020 bolo celosvetovo zaznamenaných viac ako 65 miliónov prípadov a viac ako 1,5 milióna životov bol stratený. Chorobné zaťaženie samotnej pandémie, ako aj opatrenia v oblasti verejného zdravia potrebné na boj proti nej, zdevastovali globálnu ekonomiku, odhalili už existujúce chyby a nerovnosti (vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti) a spôsobili nezamestnanosť a hospodársky úpadok. a chudoba.

2. Rýchle celosvetové nasadenie bezpečných a účinných vakcín proti Covid-19 bude nevyhnutné na potlačenie pandémie, ochranu systémov zdravotnej starostlivosti, záchranu životov a pomoc pri obnove globálnych ekonomík. Aj keď nefarmaceutické zásahy, ako je fyzické dištancovanie, používanie tvárových masiek, časté umývanie rúk, ako aj odstávky a zablokovanie, pomohli spomaliť šírenie vírusu, miera infekcií teraz vo väčšine sveta opäť stúpa. Mnohé členské štáty Rady Európy zažívajú druhú vlnu, ktorá je horšia ako prvá, pričom ich populácia čoraz viac pociťuje „pandemickú únavu“ a cíti sa demotivovaná dodržiavať odporúčané správanie na ochranu seba a ostatných pred vírusom.

Haló, Slováci! Rezolúcia Rady Európy hovorí o očkovaní jasne. Prečítajte si ju a mnohé, čo sa u nás deje, konečne pochopíte

3. Ani rýchlo nasadené, bezpečné a účinné vakcíny však nie sú okamžitým všeliekom. Po sviatočnom období na konci roku 2020 a začiatkom roku 2021 s tradičnými halovými stretnutiami bude miera infekcie vo väčšine členských štátov pravdepodobne veľmi vysoká. Okrem toho francúzski lekári práve vedecky potvrdili koreláciu medzi vonkajšími teplotami a mierou výskytu chorôb pri hospitalizáciách a úmrtiach. Je nepravdepodobné, že by vakcíny postačovali na výrazné zníženie miery infekcií túto zimu – najmä ak vezmeme do úvahy, že dopyt v tomto bode výrazne prevyšuje ponuku. Obnoviť zdanie „normálneho života“ teda nebude možné ani za najlepších okolností najskôr v polovici až koncom roka 2021.

Klamú a podvádzajú nás až to fičí. Zákaz povinného očkovania schválila Rada Európy. Páni politici, vám toto nariadenie nehovorí nič?

4. Aby boli vakcíny účinné, bude rozhodujúce ich úspešné nasadenie a dostatočné využitie. Rýchlosť, akou sa vakcíny vyvíjajú, však môže spôsobiť pocit nedôvery, s ktorým je ťažké bojovať. Na zabezpečenie ich účinnosti je potrebné aj spravodlivé nasadenie vakcín proti Covid-19. Ak vakcíny nie sú dostatočne široko distribuované vo vážne zasiahnutej oblasti krajiny, stávajú sa neúčinnými pri zastavení prílivu pandémie. Okrem toho vírus nepozná hranice, a preto je v záujme každej krajiny spolupracovať pri zabezpečovaní globálnej rovnosti v prístupe k vakcínam proti Covid-19. Váhavosť v súvislosti s očkovaním a očkovací nacionalizmus majú schopnosť vykoľajiť doteraz prekvapivo rýchle a úspešné úsilie o očkovanie proti Covid-19,

5. Medzinárodná spolupráca je preto teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým, aby sa urýchlil vývoj, výroba a spravodlivá a spravodlivá distribúcia vakcín proti Covid-19. COVAX Facility je vedúcou iniciatívou pre globálne prideľovanie vakcín a prístup k nim. COVAX, pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Vaccine Alliance (Gavi) a Koalície pre inovácie v pripravenosti na epidémiu (CEPI), využíva finančné prostriedky od signatárskych krajín na podporu výskumu, vývoja a výroby širokého spektra Covid- 19 vakcín a rokovať o ich cenách. Adekvátny manažment vakcín a logistika dodávateľského reťazca, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu a prípravu zo strany členských štátov, budú tiež potrebné, aby sa vakcíny dodali bezpečným a spravodlivým spôsobom. v tejto súvislosti

6. Členské štáty musia už teraz pripraviť svoje imunizačné stratégie na prideľovanie dávok etickým a spravodlivým spôsobom, vrátane rozhodnutia o tom, ktoré skupiny obyvateľstva uprednostniť v počiatočných štádiách, keď je zásoba nedostatočná, a ako rozšíriť očkovanie v dôsledku dostupnosti jedného alebo viacerých Covid -19 vakcín sa zlepšuje. Bioetici a ekonómovia sa do značnej miery zhodujú na tom, že osoby staršie ako 65 rokov, osoby mladšie ako 65 rokov so základnými zdravotnými problémami, ktoré ich vystavujú vyššiemu riziku závažných ochorení a úmrtí, zdravotnícki pracovníci (najmä tí, ktorí úzko spolupracujú s osobami patriacimi do vysoko rizikových skupín) a ľudia, ktorí pracujú v základnej infraštruktúre, by mali mať pri očkovaní prednosť. Netreba zabúdať ani na deti, tehotné ženy a dojčiace matky, pre ktoré doteraz nebola registrovaná žiadna vakcína.

Otvorený list izraelského imunológa: Je čas priznať zlyhanie

7. Vedci urobili pozoruhodnú prácu v rekordnom čase. Teraz je na vládach, aby konali. Zhromaždenie podporuje víziu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, že vakcína proti Covid-19 musí byť globálnym verejným statkom. Imunizácia musí byť dostupná pre každého a všade. Zhromaždenie preto vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby:

7.1 s ohľadom na vývoj vakcín proti Covid-19:

7.1.1 zabezpečiť vysokokvalitné štúdie, ktoré sú riadne a eticky vedené v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti ľudskej bytosti v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny: Dohovor o Ľudské práva a biomedicína (ETS č. 164, Dohovor z Ovieda) a jeho Dodatkový protokol o biomedicínskom výskume (CETS č. 195), ktoré postupne zahŕňajú deti, tehotné ženy a dojčiace matky;

7.1.2 zabezpečiť, aby regulačné orgány zodpovedné za hodnotenie a povoľovanie vakcín proti Covid-19 boli nezávislé a chránené pred politickým tlakom;

7.1.3 zabezpečiť dodržiavanie príslušných minimálnych noriem bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcín;

7.1.4 zaviesť účinné systémy monitorovania vakcín a ich bezpečnosti po ich rozšírení medzi všeobecnú populáciu, a to aj s ohľadom na sledovanie ich dlhodobých účinkov;

7.1.5 zaviesť nezávislé kompenzačné programy očkovania na zabezpečenie kompenzácie za neprimerané škody a škody spôsobené očkovaním;

7.1.6 venovať osobitnú pozornosť možnému dôvernému obchodovaniu zo strany farmaceutických manažérov alebo farmaceutických spoločností, ktoré sa neprimerane obohacujú na verejné náklady, implementáciou odporúčaní obsiahnutých v rezolúcii 2071 (2015) „Verejné zdravie a záujmy farmaceutického priemyslu: ako zaručiť prednosť záujmy verejného zdravia?“;

7.1.7 prekonať prekážky a obmedzenia vyplývajúce z patentov a práv duševného vlastníctva, aby sa zabezpečila rozšírená výroba a distribúcia vakcín vo všetkých krajinách a pre všetkých občanov;

Haló, Slováci! Rezolúcia Rady Európy hovorí o očkovaní jasne. Prečítajte si ju a mnohé, čo sa u nás deje, konečne pochopíte
Zdroj: slovenskoproticovidu.sk

7.2 v súvislosti s prideľovaním vakcín proti Covid-19:

7.2.1 zabezpečiť rešpektovanie zásady spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako je stanovené v článku 3 Dohovoru z Ovieda, v národných plánoch prideľovania vakcín, čím sa zaručí, že vakcíny proti Covid-19 budú dostupné obyvateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, právny alebo sociálno-ekonomický status, platobná schopnosť, umiestnenie a iné faktory, ktoré často prispievajú k nerovnostiam v rámci obyvateľstva;

7.2.2 vypracovať stratégie pre spravodlivú distribúciu vakcín proti Covid-19 v rámci členských štátov, berúc do úvahy, že ponuka bude spočiatku nízka, a plánovať, ako rozšíriť očkovacie programy, keď sa ponuka zvýši; pri tvorbe týchto stratégií sa riadiť radami nezávislých národných, európskych a medzinárodných bioetických výborov a inštitúcií, ako aj WHO;

7.2.3 zabezpečiť, aby sa s osobami v rámci rovnakých prioritných skupín zaobchádzalo rovnako, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať najzraniteľnejším, ako sú starší ľudia, chorí ľudia a zdravotnícki pracovníci, najmä tí, ktorí úzko spolupracujú s osobami, ktoré patria do vysoko rizikových skupín, ako aj ľudia, ktorí pracujú v základnej infraštruktúre a verejných službách, najmä v sociálnych službách, verejnej doprave, presadzovaní práva a školách, ako aj ľudia, ktorí pracujú v maloobchodnom sektore;

7.2.4 presadzovať rovnosť v prístupe k vakcínam proti Covid-19 medzi krajinami podporou medzinárodného úsilia, ako je Accelerator Access to Covid-19 Tools (ACT) (ACT-Accelerator) a jeho COVAX Facility;

7.2.5 zdržať sa hromadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19, pretože to oslabuje schopnosť iných krajín zaobstarať si vakcíny pre svoje obyvateľstvo, a zabezpečiť, aby hromadenie neviedlo k zvyšovaniu cien vakcín pre tých, ktorí si ich nemôžu hromadiť; vykonávať audity a náležitú starostlivosť s cieľom zabezpečiť rýchle nasadenie vakcín s minimálnymi nákladmi na základe potreby a nie trhovej sily;

7.2.6 zabezpečiť, aby každá krajina mohla zaočkovať svojich zdravotníckych pracovníkov a zraniteľné skupiny pred zavedením očkovania do nerizikových skupín, a teda zvážiť darovanie dávok očkovacej látky alebo akceptovať uprednostnenie krajín, ktoré to ešte nedokázali berúc do úvahy, že spravodlivé a spravodlivé globálne prideľovanie dávok vakcíny je najúčinnejším spôsobom, ako poraziť pandémiu a znížiť súvisiacu sociálno-ekonomickú záťaž;

7.2.7 zabezpečiť, aby vakcíny proti Covid-19, ktorých bezpečnosť a účinnosť bola preukázaná, boli dostupné pre všetkých, ktorí ich budú v budúcnosti potrebovať, a to tak, že v prípade potreby získajú povinné licencie výmenou za zaplatenie licenčných poplatkov;

Šokujúce slová piatich europoslancov. VIDEO, ktoré by ste si mali určite pozrieť. „Farmaceutické spoločnosti sa starajú o verejné zdravie asi ako zbrojársky priemysel o svetový mier,“ tvrdia

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej absorpcie vakcíny:

7.3.1 zabezpečiť, aby boli občania informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, spoločenským alebo iným tlakom, aby sa dal zaočkovať, ak si to neželajú;

7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný, kvôli možným zdravotným rizikám alebo že nechce byť očkovaný;

7.3.3 prijať včasné účinné opatrenia na boj proti dezinformáciám, dezinformáciám a váhavosti v súvislosti s vakcínami proti Covid-19;

7.3.4 šíriť transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín, spolupracovať s platformami sociálnych médií a regulovať ich, aby sa zabránilo šíreniu dezinformácií;

7.3.5 transparentne komunikovať obsah zmlúv s výrobcami vakcín a sprístupniť ich verejnosti na parlamentnú a verejnú kontrolu;

7.3.6 spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a/alebo inými miestnymi iniciatívami s cieľom osloviť marginalizované skupiny;

7.3.7 zapojiť miestne komunity do vývoja a implementácie prispôsobených stratégií na podporu očkovacích látok;

7.4 v súvislosti s očkovaním detí proti Covid-19:

7.4.1 zabezpečiť rovnováhu medzi rýchlym vývojom očkovania pre deti a náležitým riešením otázok bezpečnosti a účinnosti a zabezpečením úplnej bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín sprístupnených deťom so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa;

7.4.2 zabezpečiť vysokokvalitné skúšky s náležitou starostlivosťou o príslušné záruky v súlade s medzinárodnými právnymi normami a usmerneniami, vrátane spravodlivého rozdelenia prínosov a rizík pre deti, ktoré sa študujú;

7.4.3 zabezpečiť, aby sa želania detí náležite zohľadnili v súlade s ich vekom a vyspelosťou; ak nie je možné poskytnúť súhlas dieťaťa, zabezpečiť, aby bol súhlas poskytnutý v iných formách a aby bol založený na spoľahlivých informáciách primeraných veku;

7.4.4 podporovať Detský fond OSN (UNICEF) v jeho úsilí dodávať vakcíny od výrobcov, ktorí majú dohody s COVAX Facility, tým, ktorí ich najviac potrebujú;

7.5 s ohľadom na zabezpečenie monitorovania dlhodobých účinkov vakcín proti Covid-19 a ich bezpečnosti:

7.5.1 zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu na včasnú detekciu a objasnenie akýchkoľvek bezpečnostných signálov prostredníctvom globálnej výmeny údajov v reálnom čase o nežiaducich udalostiach po imunizácii (AEFI);

7.5.2 používať osvedčenia o očkovaní len na účely, na ktoré sú určené, na monitorovanie účinnosti vakcíny, potenciálnych vedľajších účinkov a nežiaducich udalostí;

7.5.3 odstrániť všetky medzery v komunikácii medzi miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré narábajú s údajmi AEFI, a prekonať nedostatky existujúcich sietí údajov o zdraví;

7.5.4 priblížiť farmakovigilanciu k systémom zdravotnej starostlivosti;

7.5.5 podporuje vznikajúcu oblasť „adverzomického“ výskumu, ktorý študuje interindividuálne variácie odpovedí na vakcíny založené na rozdieloch vo vrodenej imunite, mikrobiómoch a imunogenetike.

Špičkové vysvetlenie imunológa Jiřího Šinkoru o Covide, vakcínach a očkovaní. Prečo nám TOTO naši „odborníci“ zamlčujú? (VIDEO)

8. S odvolaním sa na rezolúciu 2337 (2020) o demokraciách, ktoré čelia pandémii Covid-19, zhromaždenie opätovne potvrdzuje, že parlamenty ako základné inštitúcie demokracie musia naďalej zohrávať svoju trojitú úlohu zastupovania, legislatívy a dohľadu v pandemických podmienkach. Zhromaždenie preto vyzýva parlamenty, aby tieto právomoci primerane uplatňovali aj v súvislosti s vývojom, prideľovaním a distribúciou vakcín proti Covid-19.

Jozef Uhlárik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články