9.1 C
Nitra
štvrtok, 23 mája, 2024

Volič, ktorý je v karanténe, nemôže hlasovať ani osobne ani mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky!

Usmernenie k vyhotovovaniu zoznamu voličov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 19. marca 2022

V súvislosti s prípravou a vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na sobotu 19. marca 2022 bude na účely vyhotovenia zoznamov voličov pre jednotlivé okrskové volebné komisie potrebné, aby obec disponovala informáciou, či niektorý z voličov, majúcich trvalý pobyt v obci má ku dňu konania volieb prekážku práva voliť podľa § 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

V nadväznosti na § 9 ods. 8 volebného zákona sú orgány verejného zdravotníctva na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, a to v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb a v deň konania volieb v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

Za účelom operatívneho odovzdania vyššie uvedených informácií o voličoch bude potrebné, aby obec emailom (návrh textu emailu a emailové adresy na jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe tohto emailu) kontaktovala najneskôr v utorok 15. marca 2022 územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva s cieľom poskytnutia zoznamu osôb, majúcich trvalý pobyt v obci, ktorí najneskôr ku dňu konania volieb dovŕšia 18 rokov veku (ďalej len „volič“), a ktorým bola obmedzená osobná sloboda z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Obciam, v ktorých k piatku 18. marca 2022 nebudú podľa evidencie územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva evidovaní žiadni voliči majúci túto prekážkou práva voliť, územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva oznámi predmetnú skutočnosť (teda negatívnu informáciu o 0 /nula/ voličoch s obmedzenou osobnou slobodou z dôvodov ochrany verejného zdravia) emailom.

Ak územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva bude vo svojej evidencii evidovať voličov dotknutej obce, ktorým je ku dňu konania volieb obmedzená osobná sloboda z dôvodov ochrany verejného zdravia, zamestnanec príslušnej obce, zodpovedný za vedenie stáleho zoznamu voličov si v piatok 18. marca 2022 osobne protokolárne (vzor protokolu je prílohou tohto emailu) prevezme v sídle územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva „Zoznam osôb, ktoré najneskôr ku dňu konania volieb 19. marca 2022 dovŕšili 18 rokov veku, a ktoré majú ku dňu konania volieb obmedzenú osobnú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia“.

Ľudia v karanténe NESMÚ VOLIŤ, v Štitároch sa dnes konajú voľby starostu

Následne bude pri tvorbe zoznamov voličov pre jednotlivé okrskové volebné komisie potrebné pri voličovi, ktorý má na základe informácie územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva  obmedzenú osobnú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia uviesť v zozname voličov v časti „Poznámka“ slová: „Prekážka podľa § 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z.“.

Platí, že volič, ktorý má prekážku práva voliť podľa § 4 písm. a) volebného zákona, nemôže hlasovať ani osobne vo volebnej miestnosti ani mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

V prípade nového zistenia obmedzenia osobnej slobody voličov z dôvodov ochrany verejného zdravia územne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v deň konania volieb 19. marca 2022 bude zoznam týchto osôb doručený príslušnej okrskovej volebnej komisii fyzicky za súčinnosti okresnej volebnej komisie (s predpokladom doručenia v deň konania volieb do 12:00 h). Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby okrsková volebná komisia vysielala dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadalio hlasovanie mimo volebnej miestnosti, až v popoludňajších hodinách.

Pre prípad nutnosti konzultácie sporných skutočností ohľadom voličov, ktorým bola obmedzená osobná sloboda z dôvodov ochrany verejného zdravia bude mať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v deň konania volieb zriadenú aj infolinku pre potreby okrskových volebných komisií pôsobiacich v jeho územnom obvode.

Žiadame, aby ste s týmto usmernením bezodkladne oboznámili obce a následne okrskové volebné komisie v územnom obvode Vášho okresného úradu, ako aj okresnú volebnú komisiu.

Ing. Eva Chmelová, v. r.

riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články