18.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Sudcovia sa opäť búria. Verejne vyzývajú predsedu Súdnej rady Jána Mazáka na odstúpenie! A dôvodov udávajú viac ako dosť

Sudcovský stav stále nie je pokojný. „Nepokoje“ v súdnictve sa zadržaním niektorých úplatných sudcov neskončili, ale pokračujú ďalej. Olej do ohňa priliala najskôr ministerka spravodlivosti svojou plánovanou reformou, teraz sa pozornosť obracia na predsedu Súdnej rady.

Súdnictvo nebolo nikdy tak rozbité a pod paľbou takej kritiky ako je teraz, keď mu „vládne“ ministerka Mária Kolíková. To, že NAKA pozatýkala úplatných sudcov síce nejde na jej vrub, ale nepokoje sudcov vo svojom rezorte už majú jej rukopis. Po protestoch sudcov a zamestnancov súdov pre plánovanú reformu súdnictva je teraz „v kurze“ predseda Súdnej rady Ján Mazák. Ako v blogu na portáli denníkn.sk píše právnička doktorka Da­na Je­lin­ko­vá Dudzíková, sud­ky­ňa Krajské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve, začala sa podpisová akcia k výzve na odstúpenie predsedu Súdnej rady Jána Mazáka.

Sudcovia sa opäť búria. Verejne vyzývajú predsedu Súdnej rady Jána Mazáka na odstúpenie! A dôvodov udávajú viac ako dosť

Informovaná bude i Európska komisia v Správe o stave právneho štátu

Da­na Je­lin­ko­vá Dudzíková sa vo svojom blogu naozaj dopodrobna venuje avizovanej verejnej výzva na odstúpenie z funkcie predsedu Súdnej rady. A bodov, prečo by mal Ján Mazák zo svojej funkcie odstúpiť je naozaj dosť.

V zmysle § 3a písm. c)  zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom „Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva“, pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) súdna rada  prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo.

V zmysle § 4 písm c) cit. zákona do ďalšej pôsobnosti súdnej rady podľa tohto zákona patrí  predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov.

V zmysle § 4b odsek 3 cit. zákona, návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať, ak

a) jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,

c) opakovane porušuje svoje povinnosti.

Zvolenskému sudcovi dočasne pozastavili výkon funkcie, pretože odmietol nosiť rúško. Členovia Súdnej rady sú štatisti, hovorí Ján Drgonec

V zmysle § 6 odsek 1 cit. zákona zasadnutia súdnej rady môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku; zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa po skončení zasadnutia sprístupní komukoľvek.

V zmysle  § 7 odsek 1 cit. zákona zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie súdnej rady väčší záujem, je predseda súdnej rady povinný zvolať zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

V zmysle § 7 odsek 2 cit. zákona v znení účinnom od 1.12.2021 verejnosť môže byť v nevyhnutnom rozsahu zo zasadnutia súdnej rady vylúčená rozhodnutím súdnej rady, ak by verejné prerokovanie veci ohrozilo tajomstvo chránené zákonom alebo ak to vyžaduje iný dôležitý záujem osoby, o ktorej súdna rada rozhoduje.

V zmysle  § 27i odsek 2 cit. zákona v znení účinnom od 1.12.2021, ak na prípravu materiálov alebo zaujatie stanoviska je potrebná širšia odborná príprava, predseda súdnej rady môže zvolať pracovné stretnutie členov súdnej rady. Na pracovnom stretnutí členov súdnej rady súdna rada nerozhoduje. Predseda súdnej rady je povinný v nasledujúci pracovný deň po skončení pracovného stretnutia členov súdnej rady zverejniť na webovom sídle súdnej rady informáciu o jeho obsahu.

GP ŽILINKA predsedovi Súdnej rady MAZÁKOVI: Kritika na právne témy je potrebná, nesmie byť však ZAVÁDZAJÚCA a KLAMLIVÁ (dokument)

Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi vytýkame nasledovné porušenia zákona a povinností:

A) Prekročenie právomocí predsedu Súdnej rady SR – úkony predsedu Súdnej rady SR vykonané bez prerokovania a súhlasu Súdnej rady SR, konanie bez mandátu:

  1. List predsedu Súdnej rady adresovaný prezidentke CCJE zo dňa 15.12.2020
  2. Účasť a vyhlásenia na zasadnutí politickej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát
  3. Vyjadrenie k hodnotiacim komisiám dňa 7.12.2021

B) Pasivita a nevykonanie úkonov na návrat k európskym štandardom a na odstránenie nedostatkov justičnej reformy (legislatívne zmeny v roku 2020) vytýkaných v Rezolúcii Európskej asociácie sudcov zo dňa 2.9.2021 a v Správe o právnom štáte Európskej komisie za rok 2021, a to najmä v nadväznosti na právomoc podľa § 4 písm c) cit. zákona.

C) Organizovanie a zvolávanie neverejných stretnutí členov Súdnej rady SR za účelom prerokovania bodov programu zasadnutí Súdnej rady SR – porušenie zákona a transparentnosti

Do 1. 12.2021 cit. zákon neumožňoval neverejné pracovné stretnutia, ktoré však predseda Súdnej rady SR zvolával, čím opakovane porušoval zákon a  transparentnosť  prerokovania bodov programu Súdnej rady SR, a znemožnil výkon verejnej kontroly.

D) Nezvolanie zasadnutia Súdnej rady SR prezenčne, aj v obdobiach, kedy to pandemická situácia umožňovala a ostatné orgány štátu rokovali a rozhodovali prezenčne – znemožnenie výkonu mandátov členov Súdnej rady SR riadnym prezenčným spôsobom.

E) Nevhodná politická angažovanosť a verejné politické komentáre predsedu Súdnej rady SR.

F)  Dvojaký meter  pri komentovaní súdnych rozhodnutí,  pri posudzovaní návrhov na disciplinárne konania a porušovanie prezumpcie neviny verejnými vyhláseniami.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Ján Mazák opakovane porušuje zákonné povinnosti. Zotrvaním Jána Mazáka vo funkcii je vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva a dobrá povesť súdnictva.

Sudca Peter Šamko otvára tabu: Čo je vy­šet­ro­va­cia me­tó­da „pre­pa­rá­cie“ ob­vi­ne­né­ho a ako sa v praxi vy­uží­va?

Preto vo verejnom záujme vyzývame verejným otvoreným listom predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka na odstúpenie z funkcie predsedu Súdnej rady, obratom.

„Výzva je otvorená na vyjadrenie podpory pre sudcov SR do 19.1.2022. V prípade záujmu o predĺženie lehoty potrvá najneskôr do 21.1.2022. Počet podporujúcich bude následne verejne oznámený. O uvedenej výzve bude informovaná Európska komisia v Správe o stave právneho štátu,“ píše na samom konci výzvy doktorka Da­na Je­lin­ko­vá Dudzíková.

Jozef Uhlárik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články