15.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

POZOR: Ak budete v karanténe, VOLIŤ budete ŠPECIÁLNYM spôsobom. O možnosť voliť MUSÍTE POŽIADAŤ

Tak, už sa nám za Slovensku opäť zvyšujú počty pozitívne testovaných ľudí na covid 19, no už o pár týždňov budeme mať pred sebou komunálne voľby. Voliť budeme nielen starostov a primátorov, poslancov, ale aj županov a poslancov vyšších územných celkov.

Ako však budeme voliť, ak v čase volieb budeme pozitívne testovaní, chorí a budeme mať nariadenú karanténu?

Ľudia v karanténe NESMÚ VOLIŤ, v Štitároch sa dnes konajú voľby starostu

Podrobne to určuje zákon Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Z neho vyplýva, že ak budete chcieť voliť v špeciálnom režime, budete musieť o umožnenie voliť vopred požiadať.

POZOR: Ak budete v karanténe, VOLIŤ budete ŠPECIÁLNYM spôsobom. O možnosť voliť MUSÍTE POŽIADAŤ
185/2022 Z.z.

ZÁKON
z 10. mája 2022

o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

        Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I
 
§ 1 [DS]

Úvodné ustanovenia
 
        (1) Tento zákon upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase (ďalej len „spojené voľby“).
 
        (2) Postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. septembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
 
§ 2 [DS]

Oprávnený volič
 
        (1) Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
 
        (2) Prekážka práva voliť u osoby, ktorá má zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, sa nevzťahuje na oprávneného voliča, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách podľa tohto zákona.
 
§ 3 [DS]

Špeciálny volebný obvod

        Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách, sa určujú špeciálne volebné obvody. Zoznam obcí a vojenských obvodov patriacich do územia špeciálneho volebného obvodu je uvedený v prílohe.
 
§ 4 [DS]

Špeciálna volebná komisia

        (1) Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.
 
        (2) Územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom špeciálneho volebného obvodu.
 
        (3) Sídlom špeciálnej volebnej komisie je obec, mesto, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť podľa prílohy (ďalej len „určená obec“).
 
        (4) Špeciálna volebná komisia má najmenej osem členov. Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce.
 
        (5) Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce najneskôr 20 dní predo dňom konania spojených volieb.
 
        (6) Ak špeciálna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 4 alebo ak sa počet jej členov zníži pod osem, chýbajúcich členov vymenuje starosta určenej obce.
 
        (7) Člen špeciálnej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie najskôr na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie podpísaním sľubu.
 
        (8) Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie starostovi určenej obce. Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania spojených volieb. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v špeciálnej volebnej komisii.
 
        (9) Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo najskôr 12 dní a najneskôr 10 dní predo dňom konania spojených volieb.
 
        (10) Na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie starosta určenej obce určí žrebom zo všetkých členov špeciálnej volebnej komisie poradie, v akom budú členovia špeciálnej volebnej komisie vyslaní v deň konania spojených volieb so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou (ďalej len „špeciálna schránka“) k oprávneným voličom, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania podľa tohto zákona.
 
        (11) Hlasovanie do špeciálnej schránky zabezpečujú vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Ak v deň konania spojených volieb bude z dôvodu podstatného zvýšenia počtu oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, alebo z iných závažných dôvodov potrebné zabezpečiť vyslanie ďalších členov špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou, starosta určenej obce po predchádzajúcom súhlase predsedu okresnej volebnej komisie rozhodne o počte ďalších vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie v poradí určenom žrebom podľa odseku 10. Ak z dôvodu veľkého počtu oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, nebude možné zabezpečiť špeciálny spôsob hlasovania vyslaním všetkých členov špeciálnej volebnej komisie, starosta určenej obce po predchádzajúcom súhlase prednostu okresného úradu vymenuje ďalších členov špeciálnej volebnej komisie v potrebnom počte.
 
        (12) Ak v územnom obvode špeciálnej volebnej komisie na základe informácie podľa § 5 ods. 6 nepožiada žiaden z oprávnených voličov o špeciálny spôsob hlasovania, špeciálna volebná komisia nezačne vykonávať svoju činnosť; starosta určenej obce oznámi túto skutočnosť špeciálnej volebnej komisii a predsedovi okresnej volebnej komisie do 16. hodiny v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb.
 
        (13) Ak starosta určenej obce nesplní úlohy podľa odsekov 6 a 9 až 12, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu.
 
§ 5 [DS]

Špeciálne zoznamy oprávnených voličov

        (1) Na účel vykonania špeciálneho spôsobu hlasovania v spojených voľbách podľa tohto zákona sa vyhotovuje osobitne špeciálny zoznam oprávnených voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a osobitne špeciálny zoznam oprávnených voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „špeciálne zoznamy voličov“), a to podľa príslušného volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania.
 
        (2) Špeciálne zoznamy voličov vyhotovuje zapisovateľ miestnej volebnej komisie a v meste zapisovateľ mestskej volebnej komisie (ďalej len „zapisovateľ“) na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania v rozsahu údajov podľa odseku 4.
 
        (3) Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.
 
        (4) Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu
a) meno a priezvisko,
 
b) rodné číslo,
 
c) adresa trvalého pobytu,
 
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 
e) telefonický kontakt.
 
        (5) Na účel podávania žiadosti podľa odseku 3 obec najneskôr päť pracovných dní predo dňom konania spojených volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, telefonický kontakt na zapisovateľa.
 
        (6) V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb do 14. hodiny oznámi zapisovateľ starostovi určenej obce počet oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch.
 
        (7) Zapisovateľ zabezpečí vyčiarknutie oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, zo zoznamu voličov v obci trvalého pobytu oprávneného voliča s poznámkou, že požiadal o špeciálny spôsob hlasovania.
 
        (8) Najneskôr hodinu pred začatím hlasovania odovzdá zapisovateľ špeciálne zoznamy voličov okrskovej volebnej komisii volebného okrsku s najnižším poradovým číslom v príslušnom volebnom obvode pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča (ďalej len „príslušná okrsková volebná komisia“).
 
§ 6 [DS]

Špeciálny spôsob hlasovania

        (1) Oprávnený volič, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania (ďalej len „volič“), hlasuje podľa tohto zákona do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho trvalého pobytu alebo pobytu podľa § 5 ods. 4 písm. d). Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
 
        (2) Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku.
 
        (3) Špeciálna volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov v poradí určenom žrebom podľa § 4 ods. 10. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie sa dostavia do volebného okrsku podľa § 5 ods. 8, v ktorom si od príslušnej okrskovej volebnej komisie prevezmú
a) špeciálne zoznamy voličov,
 
b) špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022“, názvom obce a číslom volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva,
 
c) špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022“, názvom obce a číslom volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva,
 
d) hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
 
e) hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
 
f) obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov,
 
g) obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 
        (4) Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.
 
        (5) Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak ide o obvineného alebo odsúdeného, preukazuje sa jeho totožnosť preukazom odsúdeného alebo preukazom obvineného, alebo svedectvom dvoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže prítomných v miestnosti ústavu na výkon väzby alebo v miestnosti ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorej sa má hlasovanie vykonať.
 
        (6) Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi najskôr hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky podľa prvej vety vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
 
        (7) Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi následne hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky podľa prvej vety vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
 
        (8) Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v špeciálnych zoznamoch voličov.
 
        (9) Ak volič odmietne hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov alebo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v príslušnom špeciálnom zozname voličov a materiály na hlasovanie voličovi nevydá; poradové číslo voliča v príslušnom špeciálnom zozname voličov nezakrúžkuje.
 
        (10) Po úprave hlasovacích lístkov a ich vložení do príslušných obálok volič pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie vloží obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie.
 
        (11) Po skončení hlasovania voličov zapísaných v špeciálnych zoznamoch voličov príslušného volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie odovzdajú príslušnej okrskovej volebnej komisii špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorá ich zapečatí a odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi. Ďalej vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie odovzdajú príslušnej okrskovej volebnej komisii špeciálny zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktorý príslušná okrsková volebná komisia pripojí k zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov príslušného volebného okrsku, a špeciálny zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorý príslušná okrsková volebná komisia pripojí k zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí príslušného volebného okrsku.
 
        (12) Špeciálna volebná komisia ukončí svoju činnosť odovzdaním špeciálnych schránok a špeciálnych zoznamov voličov príslušnej okrskovej volebnej komisii v poslednom volebnom obvode pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v územnom obvode špeciálnej volebnej komisie, pre ktorý vykonávala svoju činnosť, a oznámi túto skutočnosť okresnej volebnej komisii.
 
§ 7 [DS]

Zisťovanie výsledkov hlasovania

        (1) Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov dá predseda príslušnej okrskovej volebnej komisie po otvorení volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a prenosnej volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov otvoriť aj špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Príslušná okrsková volebná komisia obsah všetkých volebných schránok podľa prvej vety zmieša.
 
        (2) Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí dá predseda príslušnej okrskovej volebnej komisie po otvorení volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a prenosnej volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí otvoriť aj špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Príslušná okrsková volebná komisia obsah všetkých volebných schránok podľa prvej vety zmieša.
 
        (3) Príslušná okrsková volebná komisia posudzuje hlasy a zisťuje výsledky hlasovania podľa § 29 až 31, § 195c a 195d zákona č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
§ 8 [DS]

Materiálne a personálne zabezpečenie

        (1) Materiálne prostriedky potrebné na činnosť špeciálnej volebnej komisie, umiestnenie špeciálnej volebnej komisie, osoby na organizačnú a technickú prípravu špeciálneho spôsobu hlasovania a jeho vykonanie, osobné motorové vozidlo a vodiča na účel prepravy vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie zabezpečuje určená obec.
 
        (2) Na účel úhrady výdavkov spojených so špeciálnym spôsobom hlasovania podľa tohto zákona sa špeciálna volebná komisia považuje za okrskovú volebnú komisiu podľa zákona č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri úhrade výdavkov súvisiacich s jej činnosťou sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov.
 
        (3) Členovi špeciálnej volebnej komisie patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii odmena 30 eur a za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie mu patrí odmena 170 eur, ak v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa zákona č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
        (4) Vodič zabezpečujúci prepravu vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie sa na účely odmeňovania považuje za člena špeciálnej volebnej komisie a patrí mu odmena 170 eur.
 
        (5) Odmenu podľa odsekov 3 a 4 vypláca určená obec. Pri úhrade odmeny člena špeciálnej volebnej komisie a vodiča sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
        (6) Zapisovateľovi patrí odmena vo výške odmeny zapisovateľa okrskovej volebnej komisie ustanovenej pre spojené voľby podľa § 195b ods. 5 zákona č. 180/2014 Z.z. v znení zákona č. 512/2021 Z.z.
 
§ 9 [DS]

Spoločné ustanovenia
 
        (1) Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s osobnými údajmi podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
 
        (2) Na právne vzťahy neupravené týmto zákonom sa vzťahuje zákon č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
        (3) Podrobnosti o používaní ochranných prostriedkov pre členov špeciálnej volebnej komisie a vodiča zabezpečujúceho prepravu členov špeciálnej volebnej komisie určí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Čl.II
 
        Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z.z., zákona č. 356/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 69/2017 Z.z., zákona č. 73/2017 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z.z., zákona č. 165/2017 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 344/2018 Z.z., zákona č. 37/2019 Z.z., zákona č. 413/2019 Z.z., zákona č. 423/2020 Z.z. a zákona č. 512/2021 Z.z. sa mení takto:

        V § 149 ods. 2 a § 181 ods. 2 sa číslo „14“ nahrádza číslom „21“.

Čl.III
 
        Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 69/2017 Z.z., zákona č. 73/2017 Z.z., zákona č. 344/2018 Z.z., zákona č. 208/2019 Z.z., zákona č. 413/2019 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 501/2019 Z.z., zákona č. 280/2020 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/2021 Z.z. a zákona č. 512/2021 Z.z. sa dopĺňa takto:

        V § 19 ods. 2 sa za slová „tejto koalície“ vkladajú slová „vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu“.

Čl.IV
 
        Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v.r.

Boris Kollár v.r.

Eduard Heger v.r.

PRÍL.ZOZNAM OBCÍ A VOJENSKÝCH OBVODOV PATRIACICH DO ÚZEMIA ŠPECIÁLNEHO VOLEBNÉHO OBVODU A SÍDLA ŠPECIÁLNYCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

(§ 5 a § 6 ods. 3)…

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články