23.1 C
Nitra
štvrtok, 23 mája, 2024

Nitriansky primátor porušil zákon

Píše Pavol Obertáš, poslanec MsZ Nitra

Primátor Nitry porušil zákon a zásady hospodárenia s majetkom obce.

Dňa 11.2.2020 bola uzatvorená zmluva o pôžičke medzi obchodnými spoločnosťami mesta Nitry, a to medzi Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o. ako veriteľom a Nitrianskou investičnou, s.r.o. ako dlžníkom. Dňa 6.3.2020 bol medzi uvedenými účastníkmi podpísaný dodatok k zmluve o pôžičke. Celková suma pôžičky bola vo výške 30.000 EUR. Na základe vyjadrenia štatutárneho zástupcu spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. ako poskytovateľa pôžičky bola pôžička poskytnutá na základe osobného pokynu primátora mesta, pričom v zmysle jeho vyjadrenia komunikácia medzi primátorom mesta a konateľom spoločnosti vo veci poskytnutia pôžičky sa uskutočnila telefonicky a formou SMS správ. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre som podal podnet na preskúmanie zákonnosti tohto konania štatutárneho orgánu mesta Nitry. Ak existuje dôvodná obava, že niektorými vyššie uvedenými konaniami mohli byť porušené zákony, ako volený zástupca obyvateľov mesta Nitry, som povinný sa s týmto podnetom obrátiť na príslušnú prokuratúru o preverenie dodržiavania zákonnosti. Až po odvolaní sa na Krajskú prokuratúru a jej posunutím podnetu na Okresnú prokuratúru v Nitre, som dostal rozhodnutie v danej veci, ktoré mi dalo za pravdu a v ktorom bolo jasne uvedené citujem:

Mesto Nitra upravuje pôsobnosť a kompetencie orgánom mesta, t.j. mestského zastupiteľstva a primátora mesta taxatívnym výpočtom práv a povinností, ktoré sú pri výkone svojej pôsobnosti povinné uplatňovať, a to v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra, ktoré sú schvaľované postupom podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Primátor mal na poskytnutie uvedenej pôžičky udeliť pokyn v rozpore so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra a to bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

Podľa § 22a) písm. i) zásad primátor pri výkone právomocí valného zhromaždenia rozhodne/rozhoduje v znení uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia vo veci prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov. Uvedené povinnosti je osoba štatutárneho orgánu mesta povinná nielen pri výkone svojej pôsobnosti poznať (neznalosť práv a povinností neospravedlňuje), ale aj dôsledne aplikovať. Osoba primátora mesta bola preto povinná pred výkonom pôsobnosti valného zhromaždenia v uvedených spoločnostiach uvedené úkony vopred predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.

Na základe uvedeného nebol primátor mesta oprávnený o poskytnutí pôžičky zo strany spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. a ani o prijatí pôžičky spoločnosťou Nitrianska investičná, s.r.o. rozhodnúť, resp. udeliť pokyn bez schválenia uvedeného úkonu v mestskom zastupiteľstve, a to výlučne v znení jeho uznesenia.

Nesplnenie a nedodržiavanie zákonom stanoveného postupu v prípade beztrestnosti môže pritom založiť vážny precedens pri takomto nakladaní s majetkom mesta, kedy primátor mesta môže kedykoľvek rozhodnúť o poskytnutí finančných plnení z majetku mesta v prospech tretích osôb bez dodržania zákonom stanoveného postupu.

V prípade spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. sa jedná o spoločnosť, ktorá je v 100 % vlastníctve mesta Nitra. S poukazom na vyššie uvedené v prípade poskytovania pôžičiek uvedenou spoločnosťou je teda potrebné rozhodnutie primátora, ktorý ho môže vydať len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku mestského zastupiteľstva.
Primátor mal teda postupovať tak, že po oboznámení konateľom spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. o zámere poskytnúť pôžičku spoločnosti Nitrianska investičná s. r. o. mal vyrozumieť mestské zastupiteľstvo, ktoré by rozhodlo, či udelí súhlas na poskytnutie pôžičky. Pri poskytovaní pôžičky spoločnosťou Nitrianske komunálne služby s. r. o. k dodržaniu vyššie stanoveného postupu nedošlo, a to aj napriek tomu, že spisový materiál preukazuje vedomosť primátora o úmysle poskytnúť pôžičku. Je teda potrebné konštatovať, že primátor mesta v uvedenom prípade nepostupoval v súlade so zákonom, nakoľko zo spisového materiálu vyplýva, že minimálne konkludentne (vzal poskytnutie pôžičky na vedomie) udelil súhlas s poskytnutím pôžičky, pričom tak urobil bez súhlasu mestského zastupiteľstva a teda postupoval v rozpore so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra, ako aj v rozpore s § 11 odsek 4 písmena a) zákona o obecnom zriadení. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné konštatovať, že mesto Nitra, ako orgán územnej samosprávy v zastúpení primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom postupovalo pri poskytovaní pôžičky spoločnosťou Nitrianske komunálne služby s. r. o. v rozpore s ustanovením § 11 odsek 4 písmeno a) zákona o obecnom zriadení.

Vzhľadom na zistené nedostatky bolo mestu Nitra podľa § 28 zákona o prokuratúre podané upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 83/21/4403-6 zo dňa 10.5.2021, s tým, aby v budúcej činnosti pri vykonávaní právomocí primátora tento neobchádzal ustanovenie § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení a dôsledne rešpektoval zákonom vymedzené právomoci jednotlivých orgánov mesta.

Titulné foto: Primátor Nitry Marek Hattas/FB

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články