15.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

V Nitre ohňostroj nebude. Prečo poslanci doteraz nezakázali používať hlučnú zábavnú pyrotechniku?

V Bratislave je celoročne zakázané používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3.

Platí to aj počas Silvestra (31. 12.) i na Nový rok (1. 1.). Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. Aj v Bratislave pôvodne chceli uplatniť výnimku používania pyrotechniky od 31. decembra od 22.00 h do 1. januára 02.00 h. Zastupiteľstvo však vyhovelo návrhu niektorých poslancov, ktorí v roku 2016 odporučili celoročný zákaz. 

V Nitre ohňostroj nebude. Prečo poslanci doteraz nezakázali používať hlučnú zábavnú pyrotechniku?
Budú ohňostroje minulosťou?

Veľkolepý ohňostroj a petardy počas silvestrovských osláv nepodporuje mesto Nitra už štvrtý rok.

„Tak ako minulý, aj tento rok darujeme občianskemu združeniu Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre finančný dar vo výške 3 500 €,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zverejnilo mesto Nitra na svojej stránke. „Delobuchy plašia napríklad vtáky tak, že v osudnú noc húfne odlietajú, ich odlety počas silvestrovskej noci dokonca zachytili radary. Zároveň vtáky v strese našuchoria perie a dostanú sa do polohy, pri ktorej dochádza k energetickým stratám. V chlade tak mnohé z nich neprežijú. Trpia aj ďalšie zvieratá, znečisťuje sa vzduch, voda aj pôda.“

Ako to však každoročne býva, mesto síce nebude mať ohňostroj, ale mnohí si urobia ten svoj vlastný – doma. Na záhrade, pred panelákom, a polícia nemá šancu. Napokon, v Nitre je používanie pyrotechniky povolené. V Nitre platí, že pyrotechniku obyvatelia používať môžu. Ide však iba o štyri hodiny na prelome roka. Teda od 31. decembra od 22.00 hodiny do 1.januára do 2.00. Ide o pyrotechnické výrobky všetkých kategórií.

Kedy sa konečne poslanci rozhýbu a pyrotechniku na území mesta (sídliská, centrum) konečne definitívne zakážu? Už keď mesto nechce organizovať ohňostroj a hovorí pritom o ekológii či ochrane zvierat, už by mohlo byť na takej úrovni, že pyrotechniku zakáže celkom. Pretože tie zvieratá trpia aj tak, a nikto neustriehne, či petardy strieľajú dve hodiny, alebo týždeň pred Silvestrom a týždeň po ňom.

Možno by bolo skutočne užitočnejšie, keby mesto spoločný ohňostroj malo (dá sa urobiť menší, tichší) a VZN zakáže robiť ohňostroje doma. Zákon to už umožňuje. Konečne by to v Nitre nevyzeralo na Silvestra ako v cirkuse a zvieratá, ale aj ľudia, by mali konečne pokoj.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty: (Iné mestá majú VZN o používaní pyrotechniky)

ČASŤ 5
Verejný poriadok a verejná čistota
§ 13
Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty

  1. V obytných zónach na území mesta Nitry sa zakazuje používanie pyrotechnických
    výrobkov na zábavné a oslavné účely kategórie F1, F3, P1 a T1 v období od 01.01. od
    02.00 hod. do 31.12. do 22.00 hod. kalendárneho roka, s výnimkou ich použitia v rámci
    ohňostrojových prác, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu obce na základe
    osobitného právneho predpisu

Schválený zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii č. 331/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) V Čl. 1 v bode 10: § 53 zákona odsek 2 znie: „(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.“

Zákon č. 58/2014 Z.z. (celé znenie TU)

§ 53
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1) Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.
(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 3.
(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.
(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje
a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od
2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
b) osobu predávajúcu pyrotechnické výrobky na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.
§ 54
Povoľovanie ohňostrojných prác
(1) Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.
(2) Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).
(3) Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.
(4) Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.
(5) K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá
a) kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,
b) povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie F4,
c) technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie,
d) písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,
e) záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.
(6) Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.
§ 55
Zodpovednosť za vykonanie ohňostrojných prác
(1) Za prípravu a vykonanie ohňostrojných prác zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov.
(2) Vedúci odpaľovač ohňostrojov
a) vypracúva technologický postup ohňostrojných prác,
b) riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov,
c) koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov,
d) určí podmienky na bezpečné vykonanie ohňostrojných prác,
e) riadi likvidáciu zlyhaviek,
f) vykonáva prehliadku odpaľovacích zariadení a miesta odpalu,
g) vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku ohňostrojných prác a výsledku prehliadky odpaľovacích zariadení a miesta odpalu a do troch pracovných dní od ich ukončenia ju doručí obvodnému banskému úradu.

(nn, Hena) redakcia@nitranoviny.sk

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články