15.4 C
Nitra
nedeľa, 14 apríla, 2024

SPF: Pracovná atmosféra je tu až nedôstojná, potácame sa predovšetkým v CHAOTICKOM riadení

Čo sa to deje na Slovenskom pozemkovom fonde? Len nedávno poslanci informovali, že na SPF vykonajú poslanecký prieskum na základe otvoreného listu zamestnancov.

Tí sa sťažovali na enormné pracovné zaťaženie, chaotické zadávanie príkazov, časté zmeny rozhodnutí, neistotu v očakávaniach vedenia pri takýchto zmenách, nekomfortnú atmosféru na pracoviskách podporovanú aj nedostatkom vľúdnej komunikácie so zamestnancami, nedôvodné obviňovanie za stav inštitúcie zamestnancov SPF (dokonca v mediálnom priestore) – toto všetko zo strany vedenia SPF.

„Poslanecký prieskum bol v SPF tri-štyrikrát, ale doposiaľ nemáme vedomosť o jeho záveroch,“ povedala nám dnes šéfka odborov SPF Katarína Ježíková. „Skutočnosti uvedené v spomínanom otvorenom liste boli predmetom podania na Národný inšpektorát práce, ktorý ich vyhodnotil za tak závažné, že iniciátorom podnetu – t.j. aj mne, bol udelený status chráneného oznamovateľa protispoločenskej činnosti.“

SPF: Pracovná atmosféra je tu až nedôstojná, potácame sa predovšetkým v CHAOTICKOM riadení

Prečítajte si znenie spomínaného otvoreného listu:

Bez nejakej výraznejšej zmeny pretrváva stav, na ktorý sme upozorňovali už od  I.Q tohto roka, kedy sa kolegovia sťažujú na enormné pracovné zaťaženie, chaotické zadávanie príkazov, časté zmeny rozhodnutí, neistotu v očakávaniach vedenia pri takýchto zmenách, nekomfortnú atmosféru na pracoviskách podporovanú aj nedostatkom vľúdnej komunikácie so zamestnancami, nedôvodné obviňovanie za stav inštitúcie zamestnancov SPF (dokonca v mediálnom priestore) – toto všetko zo strany vedenia SPF.

Nárast obslužných organizačných útvarov, pracovných miest bez zásadného zapojenia sa do odbornej agendy v čase, kedy je úrad zahltený spisovými podania predovšetkým nie z vlastnej viny či zanedbania akýchkoľvek pracovných povinností, ale pre neustále zmeny na postoch štatutárov, v Rade SPF a tiež pre stále vznikajúce ďalšie a ďalšie organizačné zmeny…zmeny, ktoré evidentne nemajú za cieľ pomôcť s agendou a upokojiť verejnosť vybavením spisov, ale javia sa ako „umiestnenky“ v inštitúcii verejnej správy. Vznik takýchto rôznych „doplnkových“ útvarov, pracovných miest a rôznych foriem vedúcich pozícií bol zo strany zástupcov zamestnancov opakovane pripomienkovaný, namietaný v niekoľkých etapách a pri viacerých príležitostiach.

Pochopiteľne sme znepokojení z nedodržiavania platnej kolektívnej zmluvy, v zmysle ktorej má odborová organizácia napr. kontrolovať čerpanie mzdových prostriedkov… ani na 4 požiadavky závodného výboru sme neobdržali zrozumiteľné údaje, neboli doposiaľ vysvetlené rozdiely v terminológii  v porovnaní s minulosťou, rozdiely v čerpaní v súvislosti s poberaním osobných platov, so spisovou zápchou atď…

SPF: Pracovná atmosféra je tu až nedôstojná, potácame sa predovšetkým v CHAOTICKOM riadení
SPF (Zdroj: ZMOS)

Dodnes neboli priamo zamestnancom s náležitým výkladom, aj napriek opakovaným dožiadaniam ZV ZO OZ, prezentované výsledky v máji t.r. uskutočneného prieskumu–Team barometer spokojnosti– zamestnanci sa tohto prieskumu zúčastnili, zo zadania bolo zrejmé, že nejde o žiadnu skúšobnú prevádzku a doposiaľ nemajú info o výsledkoch.

Skreslené „výsledky“ ohľadne riešenia spisov, vytrhnuté údaje z kontextu, ktoré sú podsúvané na soc.sieti verejnosti  nás ako zamestnancov prekvapujú, ba až urážajú doterajšiu prácu a výkon.

Vzhľadom k tomu, že sú nám smerom od zamestnancov oznamované rôzne podozrenia na nerovnaké zaobchádzanie i iné znepokojujúce podnety, máme za to, že je úlohou odborovej organizácie uplatniť právo a v rámci povinností voči zamestnancom, ktorých práva zastupuje, vykonať kontrolnú činnosť v zmysle Zákonníka práce. Rovnako, v prípade potreby, spracovať podanie na Národný inšpektorát práce.

Všetky predošlé písomnosti od zástupcov zamestnancov boli doposiaľ buď bagatelizované alebo ignorované, na prerokovaniach sa postavenie zástupcov zamestnancov zo strany štatutára spochybňuje, na pripomienky sa opakovane neprihliada.

Ivan Hoffman: Dnes se člověk pozná podle toho, koho čte. Anebo že nečte nikoho. Anebo že vůbec nečte

Týmto otvoreným listom upozorňujeme na

  1. pravdepodobne nerovnaké, rozdielne a zrejme i nadhodnotené odmeňovanie osôb zamestnaných na základe dohôd mimo pracovného pomeru v porovnaní s ostatnými zamestnancami, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere a vykonávajú obdobné a porovnateľné práce v trvalom pracovnom pomere s ďaleko väčším rozsahom zodpovednosti,
  2. pravdepodobne neadekvátne benefity poskytované pracovníkom mimo pracovného pomeru – dohodárom (služ.autá, služ.notebooky, možnosť práce mimo dohodnutého miesta výkonu práce, atď.),
  3. čerpanie rozpočtovaných mzdových prostriedkov sa nejaví prehľadné, a aj napriek opakovaným pokusom o kontrolu, resp. po žiadosti, v zmysle kolektívnej zmluvy neboli doposiaľ dodané zástupcom zamestnancov kompletné podklady, resp. boli dodané nekompletné a nezrozumiteľné informácie za I. aj II Q/2022,
  4. nejasné, kolízne alebo nezvyčajné praktiky pri obsadzovaní pracovných pozícií oficiálne neexistujúcich v organizačnej štruktúre inštitúcie, obdobne napr. i pri zadávaní miesta výkonu práce pravdepodobne ľuďmi blízkymi štatutárovi,
  5. pretrvávajúcu, resp. pokračujúcu fluktuáciu na kľúčových pozíciách napr. v kancelárii generálneho riaditeľa, riaditeľa informačných technológií, mzdovej účtovníčky; fluktuáciu na pozíciách odborných referentov a oblužných referentov (IT, správcov sietí a pod.) z toho plynúce sťažené pracovné podmienky pre  ostatných zamestnancov,
  6. podozrenie na netransparentné obsadzovanie rôznych vzniknutých vedúcich pozícií bez náležitého výberového konania ľuďmi blízkymi štatutárovi,
  7. podozrenie, že vedúci pracovníci, ktorí neriadia dostatočný počet pracovníkov (alebo žiadnych) – v čase nevykonávania tejto základnej prac. náplne vedúceho pracovníka, majú aj napriek tomu priznaný príplatok za riadenie.
  8. podozrenie, že priznávané osobné platy na vybrané pozície časti novoprijatých zamestnancov aj na vzniknuté obslužné útvary, sú v rozpore so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

Tieto podozrenia zakladajú neistotu  ohľadne transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi, možné obchádzanie záväzných predpisov, preto sa obraciame na vedenie SPF  otvoreným listom a vyzývame na vysvetlenie a pokiaľ je to nevyhnutné aj na okamžitú nápravu; touto cestou zároveň aj o rovnaké spravodlivé zaobchádzanie so všetkými zamestnancami.

Katarína Ježíková nám však poskytla aj ďalší otvorený list zamestnancov SPF, tentokrát Centra stanovísk a vecných bremien v Martine, pod ktorý sa podpísali zamestnanci centra.

„Otvorený list zamestnancov CSaVB vznikol ako reakcia na ústne oznámenie o údajnej organizačnej zmene a sťahovaní pracoviska a prerozdelení agendy, ktorú nikto zo zamestnancov v SPF nechápe,“ vysvetlila nám Katarína Ježíková. „Závodný výbor OZ plne podporuje svojich kolegov, považujeme ich námietky a požiadavky za plne opodstatnené. Stav po otvorenom liste odborárov vedeniu pretrváva, ba by som povedala, že sa problémy prehlbujú. Pracovná atmosféra je až nedôstojná, potácame sa predovšetkým v chaotickom riadení.

(hďu)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x