10.1 C
Nitra
streda, 17 apríla, 2024

NITRA: Mesto si robí z INFOZÁKONA a z ÚSTAVY SR trhací kalendár

Možno sa vám stalo, že ste sa rozhodli požiadať mesto o poskytnutie informácie v zmysle slobodného prístupu k informáciám. Máte na to nárok a zákon je na vašej strane.

O poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. som požiadala nedávno aj ja. Ako novinárka, nie súkromná osoba. Preto ma prekvapilo, keď mi poradca primátora povedal, že VIE, aké informácie podľa tohto zákona žiadam. Zamyslela som sa nad tým, ako je možné, aby vedel, čo ako novinárka chcem vedieť. No dobre, možno je to v jeho kompetencii práce a možno je poverený povinnou osobou, teda mestom Nitra, tieto infožiadosti spracúvať a vybavovať. Vzápätí ma však priatelia upozornili, že moja žiadosť s uvedením otázky, teda, čo žiadam, je zverejnená na webovom sídle mesta a je pod hlavičkou žiadateľka Henrieta Ď.

NITRA: Mesto si robí z INFOZÁKONA a z ÚSTAVY SR trhací kalendár

Žiadala som informáciu

Dňa 17.júna som pod hlavičkou portálu nitranoviny.sk žiadala o poskytnutie dokumentov týkajúcich sa Strabagu hovorcu mesta.

Prišla mi táto odpoveď:

Materiály potenciálne týkajúce sa živých sporov neposkytujeme, keďže ich poskytnutie je hypoteticky spôsobilé ohroziť záujmy mesta v prebiehajúcom súdnom konaní. Napriek uzatvoreniu dohody o urovnaní táto ešte nie je účinná, spor naďalej prebieha a keď nedôjde k schváleniu uznesenia o rozpočtovom opatrení na mestskom zastupiteľstve, bude sa vo veci ďalej pojednávať.

Po tejto odpovedi som podala žiadosť o poskytnutie uvedených dokumentov a informácie v zmysle infozákona.

Budete sa čudovať, ale zrazu tie dokumenty neboli hypoteticky spôsobilé ohroziť záujmy mesta v prebiehajúcom súdnom konaní, jednoducho mi ich poslali.

Zostala som preto v nemom úžase, keď som sa našla na stránke mesta ako žiadateľka s plným zverejnením mojich otázok, ktoré som potrebovala ako podklady na prípravu reportáže, vrátane tých „citlivých“ odpovedí.

Potom som si poriadne pozrela ostatné zverejnené otázky a žiadateľov a veľmi rýchlo som identifikovala, kto sa čo pýta. Pala O. zrejme poznáte, je to poslanec, rovnako ako Andreja S., ktorý sa zaujímal o dopravné informácie, Andreja J., ktorý na úrade pracoval a prepustili ho, sú tam otázky aj právnických osôb, ba dokonca otázka Miriam H. , ktorú som podľa otázky identifikovala ako šéfku tlačených novín My Nitra. Pozerala som si ten zoznam a neviem pochopiť, podľa akého kľúča zverejňujú žiadateľov a ich otázky. Je tam totiž napríklad aj otázka POSLANKYNE NR SR, tá však krstné meno a iniciálu priezviska uvedenú nemá.

Vlastne mi je už jasné, teda aspoň si to tak vysvetľujem, že ak sa na meste niečo spýtate v zmysle infozákona, nemáte žiadnu záruku, že sa nikto nedozvie, kto je ten, čo sa pýta.

NITRA: Mesto si robí z INFOZÁKONA a z ÚSTAVY SR trhací kalendár

Ako je to možné?

Gestorom zákona č. 211/2000 Z. z. je Ministerstvo spravodlivosti SR. Sprístupňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. je sprístupňovanie povolených informácií a údajov povinnou osobou, ktorá, ak sprístupňuje žiadateľovi na žiadosť informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, tak je povinná v ustanovenom rozsahu vykonať anonymizáciu uvedených osobných údajov, iba ak by disponovala súhlasom  uvedenej osoby, alebo by na sprístupnenie súhlas danej osoby, o ktorej sa informácie vyžadujú, nebol potrebný. Aj s ohľadom na „nepovinnosť“ vykonávať takéto zverejňovanie čiastočne aj osobných údajov na stránke prevádzkovateľa je potrebné, aby minimálne v prípadoch, kde je možná identifikácia konkrétnej osoby prevádzkovateľ relevantným právnym základom disponoval. V zmysle § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. sa vedie len evidencia žiadostí, pričom z uvedeného ustanovenia nevyplýva, aby sa takáto evidencia, jej podobná aj zverejňovala na stránke povinnej osoby, v tomto prípade mesta Nitra.

Preto som sa spýtala priamo na Ministerstve spravodlivosti, na základe akého právneho základu takéto informácie o žiadateľoch a predmetoch žiadosti môže povinná osoba zverejniť?

Z MS SR som dostala takúto odpoveď.

Na ministerstve nezverejňujeme špecifikáciu osôb, ktoré žiadajú sprístupniť informácie. Samozrejme evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií vedenú podľa § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. poskytujeme verejnosti, vynechávame ale údaj o tom, kto informácie žiada. Napokon aj keď zákon nepriamo predpokladá, že evidencia je verejná, v zmysle § 20 písm. a) až d) jej súčasťou nemá byť údaj o tom, kto informácie žiada. Prístup ministerstva je taký, že je osobnou a súkromnou záležitosťou osoby, že požiadal o sprístupnenie informácií a aké informácie požiadala, pričom ministerstvo nie je oprávnené túto informáciu poskytovať verejnosti, reagoval na moju otázku hovorca MS SR Peter Bubla.

Takže som sa spýtala prostredníctvom hovorcu mesta Nitra ešte raz, na základe akého právneho základu, informácie o žiadateľoch a predmetoch žiadosti podľa 211/2000Zz zverejňuje na stránke mesta? A ako je možné, že o obsahu otázok a meno toho, kto sa pýta, vie aj primátorov poradca.

A z mesta Nitra mi prišlo toto:

Vzhľadom k tomu, že zverejnené žiadosti v zmysle zák.č. 211/2000 Z.z. sú anonymizované, a Mesto má záujem transparentne informovať obyvateľov o všetkých otázkach a problémoch mesta, čím teda jednoznačne neporušuje žiadny právny predpis, nie je zverejňovanie týchto informácií potrebné podložiť právnym základom. Jednotlivé žiadosti v zmysle z.č.211/2000 Z.z. spracováva vecne príslušný odbor. Nemáme vyčleneného jediného zamestnanca, ktorý by sa venoval len 211-kam, rieši ich ten, pod ktorého gesciu príslušná otázka spadá, zverejnenie rieši právny odbor a IT referát.

Táto odpoveď mi nestačila, a preto som ju preposlala mestu ešte raz. V piatok popoludní mi už neodpovedal nikto.

Aby som bola konkrétna, všetko musí mať právny základ a akékoľvek konanie mesta musí byť založené na právnom základe. Definuje to aj ÚSTAVA SR, kde je v čl.2 ods. 2 jasne uvedené, že (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon(!)

Moja poznámka: Mesto je pri výkone prenesenej štátnej správy považované za štátny orgán, keby to niekto nevedel 😊

Zdá sa však, že mesto žiadny právny základ na rozhodnutie zverejňovať žiadateľov a ich otázky nemá a nepotrebuje ho. Jednoducho sa tam niekto rozhodol, že Mesto Nitra sa rozhodlo od marca 2020, nad rámec svojich povinností, na svojom webovom sídle zverejňovať infožiadosti podávané občanmi na základe zákona 211/2000 Z.z. Jednotlivé podnety a odpovede si môžete prečítať v tejto sekcii ako samostatné články.

Náš primátor mesta Nitra Marek Hattas je zároveň poslancom NR SR a tak by malo byť naše mesto, čo sa týka zákonnosti, príkladom možno aj pre ostatných.

Do toho, čo chcete podľa infozákona vedieť a zistiť jednoducho nikoho nič nie je.

NITRA: Mesto si robí z INFOZÁKONA a z ÚSTAVY SR trhací kalendár
Zverejnenú informáciu sme anonymizovali.

Reagovať na môj komentár môžete na redakcia@nitranoviny.sk

Henrieta Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články