6.5 C
Nitra
pondelok, 5 decembra, 2022

ÚRSO reaguje na akútne problémy trhu – novelizoval pravidlá trhu s elektrinou a plynom

Zverejnená novela vyhlášky o pravidlách trhu vychádza z podnetov a námetov, ktoré úrad zbieral od účastníkov trhu a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021. Novelizácia však reflektuje aj aktuálne témy na trhu s elektrinou a plynom.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončil proces novelizácie vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. Novelizačná vyhláška vyšla v Zbierke zákonov SR dňa 29.9.2022 pod číslom 318/2022 Z. z., účinnosť nadobudne dňa 30.09.2022.

ÚRSO reaguje na akútne problémy trhu - novelizoval pravidlá trhu s elektrinou a plynom

Predseda úradu Andrej Juris: „Touto novelizáciou pravidiel trhu reagujeme najmä na aktuálne a akútne potreby trhu. Zároveň sme v tejto novele vyriešili aj celý rad procesov, ktoré môžu byť prevzaté i do nových pravidiel trhu, na ktorých úrad už paralelne pracuje a ktoré v zmysle novelizovaného zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vydáme najneskôr do 31. marca 2023.“

Novelizovaná vyhláška o pravidlách trhu upravuje okrem iného aj tieto témy:

  • Zavedenie denného zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou. Týmto opatrením je možné znížiť objem finančného zabezpečenia subjektov zúčtovania rádovo až do 40 %, pričom uvoľnené finančné prostriedky môžu významnejšie posilniť finančnú likviditu dotknutých účastníkov trhu. Súčasne sa však optimalizuje kreditná riziková pozícia samotného organizátora trhu.
  • Mierne zníženie veľkosti požadovaných zálohových platieb dodávateľov elektriny voči prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav v kreditných kategóriách B a C. Týmto krokom úrad taktiež sleduje isté posilnenie finančnej likvidity dodávateľov, súčasne však reflektuje aj na závery verejnej diskusie o návrhoch možných mimoriadnych opatrení na trhu s elektrinou, ktorú úrad viedol na jar. Viac info: https://www.urso.gov.sk/urso-otvara-verejnu-diskusiu-o-moznych-krizovych-opatreniach-na-neregulovanom-trhu-s-elektrinou-a-plynom/
  • Úpravy v oblasti identifikátorov EIC na trhu s elektrinou tak, aby organizátor trhu s elektrinou priraďoval identifikátory EIC každému účastníkovi trhu s elektrinou, vrátane odberateľov v domácnostiach. Pod EIC identifikátor odberateľa sa budú v druhom kroku evidovať EIC identifikátory všetkých odberných a odovzdávacích miest odberateľov, čo vytvorí predpoklady na zefektívnenie a stransparentnenie procesov napr. pri téme pásmovej TPS, pri kvalifikovanom rozhodovaní o zaraďovaní odberateľov mimo domácností do cenovo regulovaných segmentov (napr. na základe celkovej ročnej spotreby alebo výhľadovo na základe kódu SK-NACE), ale v neposlednom rade môže EIC identifikátor odberateľov v domácnostiach prispieť k efektívnejšej implementácii prípadných nástrojov štátu na ochranu pred vysokými cenami energií, resp. pri implementácii budúcej koncepcie na ochranu odberateľov ohrozených energetickou chudobou.
  • Upravuje sa definícia maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity v elektroenergetike. Konkrétne sa zavádza možnosť zmluvne dohodnutej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny. Univerzálne definície maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity v smeroch odberu a dodávky z/do sústavy vytvárajú predpoklad na efektívnejšiu integráciu batériových úložísk elektriny do systému.
  • Významná časť novely sa venuje aplikácii skúseností a procesných zlepšení v oblasti dodávky poslednej inštancie elektriny a plynu. Upravujú sa pravidlá tak, aby sa v prípade vzniku dodávky poslednej inštancie posilnila ochrana odberateľov v domácnostiach (napr. pred neúmerným tlakom na rozpočet domácností v dôsledku platieb za ceny dodávky poslednej inštancie), ale súčasne aby sa zefektívnili procesy a výmena dát medzi účastníkmi trhu s elektrinou, s cieľom celkového zefektívnenia procesov spojených s dodávkou poslednej inštancie.
  • Ostatné časti novely reflektujú na úpravy vyplývajúce z nariadení EÚ v oblasti prepravy plynu a na základe praktických skúseností spresňujú niektoré už existujúce procesy na trhu s elektrinou a plynom.

Aktuálne platná vyhláška o pravidlách trhu s elektrinou a plynom (vyhláška úradu č. 24/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) ostáva v súlade s § 45i zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnosti a účinnosti do vydania novej vyhlášky o pravidlách trhu, najneskôr však do 31.03.2023. Nové pravidlá trhu budú vychádzať najmä z ustanovení novelizovaných energetických zákonov (zákony č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení účinnom od 1.10.2022).

Úrad v tomto čase už intenzívne pracuje na príprave návrhu nových pravidiel trhu samostatne pre sektor elektroenergetiky a samostatne pre sektor plynárenstva. Súčasťou prípravy je aj širšia pracovná skupina s účasťou zástupcov jednotlivých kategórií účastníkov trhu. Pracovná skupina pre oblasť elektroenergetiky sa schádza od mája 2022, pracovná skupina pre plynárenstvo bude zvolaná v priebehu jesene 2022. Spustenie formálneho legislatívneho procesu sa očakáva v priebehu jesene.

Zdroj: URSO

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články