21.1 C
Nitra
piatok, 21 júna, 2024

Svoj­voľ­né za­ča­tie tres­tné­ho stí­hania pre vy­mys­le­ný sku­tok: uz­ne­se­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra

V pos­led­ných dňoch sa za­ča­la viesť na po­li­tic­kej, no­vi­nár­skej ako aj odbornej úrov­ni dis­ku­sia o us­ta­no­ve­ní § 363 Tr. por. a to v tom sme­re, či to­to us­ta­no­ve­nie je nut­né vy­pus­tiť zo zá­ko­na, res­pek­tí­ve as­poň vý­raz­ne zme­niť. Zaujímavú analýzu týkajúcu sa tohto ustanovenia zverejnil na stránke pravnelisty.sk Andrej Svoreň, bývalý prokurátor, ktorý publikuje pod týmto pseudonymom.

Uz­ne­se­nie Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR zo dňa 24.08.2021, kto­ré je v pl­nom zne­ní uve­de­né na kon­ci toh­to úvod­né­ho slo­va, vhod­ne ilus­tru­je, že us­ta­no­ve­nie § 363 Tr. por. je nie­len nut­né za­cho­vať v práv­nom po­riad­ku SR, ale je ne­vyh­nut­né ho za­cho­vať aj pre iné, než ko­neč­né roz­hod­nu­tia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní vy­da­né v príp­rav­nom ko­na­ní. To­mu­to uz­ne­se­niu už bol ve­no­va­ný aj me­diál­ny pries­tor tu: https://do­mov.sme.sk/c/22735624/ge­ne­ral­na-pro­ku­ra­tu­ra-kan­de­ra-zi­lin­ka-na­ka-363-pa­rag­raf.html

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor SR niž­šie ci­to­va­ným uz­ne­se­ním zru­šil pod­ľa § 363 Tr. por. uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci, kto­ré bo­lo vy­da­né po­lí­ciou (NA­KA), na­koľ­ko NA­KA ma­la mať po­doz­re­nie (ce­lý neu­ve­ri­teľ­ný sku­tok je sú­čas­ťou niž­šie uve­de­né­ho uz­ne­se­nia), že Úrad in­špek­čnej služ­by má fak­tic­ky úče­lo­vo vy­šet­ro­vať ve­ci za­ra­de­né do pra­cov­nej sku­pi­ny OČIS­TEC (po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lo­va­nia s vý­po­ve­ďa­mi ka­júc­ni­kov) a to z dô­vo­du za­kry­tia, res­pek­tí­ve za­me­dzenia ús­peš­né­ho od­ha­le­nia roz­sia­hlej tres­tnej čin­nos­ti. Aby tú­to kau­zu mo­hol do­zo­ro­vať úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry, bo­lo nut­né do skut­ku „dos­tať“ aj ko­rup­ciu a pre­to bo­lo v skut­ku uve­de­né aj to, že sa tak má di­ať za vop­red pris­ľú­be­ný fi­nanč­ný pros­pech, či pos­kyt­nu­tie inej ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy (t. j. že Úrad in­špek­čnej služ­by ma­rí vy­šet­ro­va­nia NA­KA tak, že vy­šet­ru­je mož­né po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lo­va­nia s ka­júc­nik­mi zo stra­ny NA­KA a to za úp­lat­ky).

Z od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pri­tom vy­plý­va, že ce­lé za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci bo­lo za­lo­že­né len na „po­ves­tných“ po­li­caj­ných úrad­ných zá­zna­moch, kto­ré fak­tic­ky ob­sa­ho­va­li vý­mys­ly, či dom­nien­ky vy­šet­ro­va­te­ľa. Nao­zaj sta­čí na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci iba to, že som po­li­cajt s op­ráv­ne­ním vy­dať ta­ké­to uz­ne­se­nie a mô­žem si do ne­ho „vop­chať“ aký­koľ­vek sku­tok a za­čať pre­ve­ro­vať ko­ho chcem? Po­lí­cia pri vy­šet­ro­va­ní mu­sí mať zvia­za­né ru­ky zá­ko­nom a pre­to stá­le omie­la­né hes­lo, že „po­lí­cia má roz­via­za­né ru­ky“ je tro­chu nez­my­sel­né (aj ges­ta­po, či nkvd ma­li roz­via­za­né ru­ky). 

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor v tom­to sme­re v uz­ne­se­ní zdô­raz­nil, že „sku­tok uve­de­ný v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia neob­sa­hu­je žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti a ob­sah uz­ne­se­nia je len kom­bi­ná­ciou všeo­bec­ných in­dí­cií, kto­ré nie sú kon­kre­ti­zo­va­né a pau­šál­nych dom­nie­nok a hypo­téz vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, kto­ré vy­chá­dza­jú z ko­lek­tív­nej pre­zum­pcie vi­ny všet­kých prís­luš­ní­kov Úra­du in­špek­čnej služ­by. Nie je mož­né si vy­mýš­lať skut­ko­vé okol­nos­ti o bliž­šie nes­to­tož­ne­ných oso­bách ma­jú­cich vzťah k SIS, do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ných prís­luš­ní­kov Úra­du in­špek­čnej služ­by a iných ci­vil­ných oso­bách…Uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je ne­zá­kon­né, na­koľ­ko je súhr­nom dom­nie­nok a hypo­téz vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, pri­čom svoj­voľ­né vy­me­dzenie skut­ku a nás­led­né pris­pô­so­bo­va­nie do­ka­zo­va­nia v príp­rav­nom ko­na­ní tak­to vy­me­dze­nej skut­ko­vej ve­te je v tres­tnom ko­na­ní nep­rí­pus­tné“

Text: Andrej Svoreň, pravnelisty.sk

Prečítajte si text v plnom znení TU.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články