22.6 C
Nitra
utorok, 25 júna, 2024

Slovensko nesplnilo 16 z 21 odporúčaní protikorupčného orgánu Rady Európy

Skupina štátov proti korupcii (GRECO), ktorú v roku 1999 vytvorila Rada Európy (RE), v stredajšej správe venovanej Slovensku upozornila, že slovenská strana nesplnila 16 z 21 odporúčaní z roku 2019.
      

Išlo o odporúčania Piatej hodnotiacej správy o SR z júna 2019 zamerané na prevenciu korupcie a podporu integrity v ústredných orgánoch štátnej správy a v orgánoch presadzovania práva.
      

Skupina GRECO dospela k záveru, že Slovensko splnilo uspokojivo dve z 21 odporúčaní uvedených v piatej hodnotiacej správe, tri boli splnené čiastočne a šestnásť odporúčaní splnených nebolo. Hodnotenie vychádza zo situačnej správy, ktorú orgány SR predložili Rade Európy koncom mája 2021.

Na Slovensku vrcholí zápas o právny štát, mafia a korupcia budú porazené, hovorí Heger
      

Skupina GRECO odporučila, aby sa na štátnych tajomníkov uplatňovala kontrola integrity ako súčasť ich výberu do funkcií; žiada vyjasniť status politických poradcov; prijať operačný akčný plán na prevenciu korupcie pre ústredné orgány štátnej správy so špecifickým dôrazom na osoby v najvyšších výkonných funkciách.
      

Slovensko nesplnilo 16 z 21 odporúčaní protikorupčného orgánu Rady Európy

Rovnako žiada, aby osoby v najvyšších funkciách systematicky chodili na inštruktáže a vzdelávanie v oblasti integrity a aby bola zavedená požiadavka zverejňovania vo vzťahu k ministrom, štátnym tajomníkom a všetkým poradcom v situáciách konfliktov záujmov a aby sa rozšírili obmedzenia uplatňované po ukončení zamestnaneckého pomeru na ministrov a štátnych tajomníkov aj na poradcov a štátnych zamestnancov v najvyšších funkciách. Slovensko by malo prijať aj pravidlá pre osoby v najvyšších výkonných funkciách, ktoré im zabránia vykonávať lobbing smerom k orgánom štátnej správy po určitú dobu po ich odchode z funkcie.
      

GRECO ocenila, že v septembri 2019 vláda SR prijala Národný protikorupčný program, ktorý čiastočne zohľadňuje jej odporúčania.
Protikorupčný orgán RE odporučil Slovensku prijať kódex správania pre osoby v najvyšších výkonných funkciách (ministri, štátni tajomníci, politickí poradcovia) a zverejniť ho s cieľom poskytnúť jasné usmernenie v otázke konfliktu záujmov a v iných aspektoch integrity (dary, kontakty s tretími stranami, vedľajšie činnosti, nakladanie s dôvernými informáciami, obmedzenie zamestnania po ukončení výkonu funkcie) a zabezpečiť monitorovanie a uplatňovanie tohto kódexu. Podľa GRECO na Slovensku už k prvým krokom v tejto oblasti došlo, avšak ide len o začiatok procesu.

O zdravie tu nikdy nešlo, nejde a nepôjde. Ide o prachy! tvrdí rázne a šokujúco právnik Weis
      

K odporúčaniam patrí aj prijatie pravidiel upravujúcich kontakty medzi osobami v najvyšších funkciách a lobistami a zverejňovanie takých kontaktov a predmetov diskusie.
      

GRECO odporučila prijať prísnejšie pravidlá pre dary a iné výhody v prípade osôb v najvyšších funkciách, a to v podobe povinnosti informovať verejnosť o daroch a iných výhodách. Slováci by mali tiež posilniť systém majetkových priznaní pre osoby v najvyšších funkciách znížením prahových hodnôt, nad ktoré musia deklarovať majetok, a zverejňovaním väčšieho rozsahu informácií z majetkových priznaní.
      

V oblasti boja proti korupcii v rámci Policajného zboru SR je podľa GRECO potrebné prijať operatívnu stratégiu boja proti korupcii. V prvom rade treba aktualizovať Etický kódex, ktorý sa bude venovať otázkam integrity – konflikt záujmov, dary, kontakty s tretími stranami, činnosť mimo služby, nakladanie s dôvernými informáciami. Všetky vzdelávacie aktivity príslušníkov PZ musia byť na základe zrevidovaného etického kódexu.
   Veronika Remišová: Premenovanie súdov na pobočky nepovažujeme za reformu justície

GRECO odporučila sprísniť systém kontroly majetkových priznaní policajtov, prijať opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien v Policajnom zbore, a to aj na vyšších pozíciách, a posilniť systém bezpečnostných previerok a kontrol integrity, a to aj počas kariérneho rastu policajtov. Slovenská strana musí tiež prijať pravidlá pre zabezpečenie transparentnosti a obmedzenie rizík konfliktu záujmov v situáciách odchodu policajtov do zamestnania v iných odvetviach či sektoroch.
      V neposlednom rade GRECO odporučila zlepšiť účinnosť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zabezpečiť pravidelné vzdelávanie a poskytovanie informácií policajtom o opatreniach na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články