16.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Škola bez podmienok: Žiadame okamžite zasiahnuť proti diskriminačnému režimu OP na základných školách

Adriana Kráľová z OZ VŽDY SPOLU a iniciatívy Škola bez podmienok dnes podala podnet na Generálnu prokuratúru vo veci diskriminačných nariadení a režimov na školách. Podľa nej na základných školách dochádza k diskriminácii žiakov a porušujú sa ich práva garantované Ústavou SR.

Riaditelia základných škôl na základe štátom stanovených pokynov vládou a hlavným hygienikom SR pri zistení pozitívne testovaného žiaka posielajú celú triedu do karantény. Na mnohých školách bežia hybridné režimy vyučovania, kedy žiaci v režime OP majú povolené ďalej pokračovať v prezenčnej forme výučby bez izolačného režimu. Zástupcovia iniciatívy sa domnievajú, že práve toto hrubo zasahuje do práv tej časti detí, ktoré sú zdravé a nemôžu sa naďalej prezenčne vzdelávať a to ani v prípade, ak by boli negatívne testované.

„Ako vyštudovaný pedagóg zastávam názor, že prezenčná forma výučby je kvalitnejšia a preto tento režim môže spôsobovať rozdiely v právach na rovnaké podmienky vo vzdelávaní,“ píše sa v podnete. „Naopak dištančná výuka našim deťom škodí v mnohých ohľadoch. Kým v minulom školskom roku mali deti najmenej 3 vyučovacie hodiny touto pedagogicky nevhodnou formou pre základné školy, dnes trávia 5 hodín online. Toto vyučovanie neposkytuje adekvátne pedagogické podnety žiakom a nemôže konkurovať riadnemu vyučovaniu v škole. Z psychologického hľadiska ide o patologické pôsobenie na naše deti, ktoré mnohé trpia psychickými problémami, čo v konečnom dôsledku zvyšuje šikanu na školách a nevhodné správanie u detí je čoraz frekventovanejšie.“

Celé znenie podnetu na GP si prečítajte tu:

Vážený pán generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka,

My, občania, matky a otcovia, starí rodičia školopovinných detí sa na Vás s úctou obraciame vo veci diskriminácie žiakov základných škôl a porušovania ich práv garantovaných Ústavou Sloveskej republiky výchádzajúc z týchto článkov:

Ústava Slovenskej republiky, Čl. 42:

(1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

Stav veci: Riaditelia základných škôl na základe štátom stanovených pokynov vládou a hlavným hygienikom SR pri zistení pozitívne testovaného žiaka posielajú celú triedu do karantény. Na mnohých školách bežia hybridné režimy vyučovania, kedy žiaci v režime OP majú povolené ďalej pokračovať v prezenčnej forme výučby bez izolačného režimu. Máme za to, že toto hrubo zasahuje do práv tej časti detí, ktoré sú zdravé a nemôžu sa naďalej prezenčne vzdelávať a to ani v prípade, ak by boli negatívne testované. Ako vyštudovaný pedagóg zastávam názor, že prezenčná forma výučby je kvalitnejšia a preto tento režim môže spôsobovať rozdiely v právach na rovnaké podmienky vo vzdelávaní.

Naopak dištančná výuka našim deťom škodí v mnohých ohľadoch. Kým v minulom školskom roku mali deti najmenej 3 vyučovacie hodiny touto pedagogicky nevhodnou formou pre základné školy, dnes trávia 5 hodín online. Toto vyučovanie neposkytuje adekvátne pedagogické podnety žiakom a nemôže konkurovať riadnemu vyučovaniu v škole. Z psychologického hľadiska ide o patologické pôsobenie na naše deti, ktoré mnohé trpia psychickými problémami, čo v konečnom dôsledku zvyšuje šikanu na školách a nevhodné správanie u detí je čoraz frekventovanejšie. V minulosti sa orgány štátnej moci ohrádzali pojmom proporcionalita.

Dnes sa ohrádzame my rodičia, že proporcionalita nie je zachovaná. Ak je aktuálny variant vírusu menej nebezpečný ako jeho predchodcovia, žiadame okamžite zasiahnuť proti diskriminačnému režimu OP na základných školách. Je len obyčajným očkovacím nátlakom, nevidíme v ňom žiadny iný zmysel. Je nelogický a nemá ani medicínsky podklad (aj O aj P môžu ochorenie šíriť a dostať).

To isté sa týka prekrytia horných dýchacích ciest u žiakov. Ide o hrubý medicínsky, pedagogický a psychologický nezmysel, ktorý dlhodobým pôsobením znižuje kognitívny výkon žiakov, ovplyvňuje ich úspešnosť, narúša komunikáciu, logopedické napredovanie v prvých ročníkoch, sťažuje čítanie, socializáciu, narúša vzťahy a dochádza k patologickej izolovanosti až sociopatologickým javom. Všetky tieto skutočnosti poškodzujú zdravý celistvý vývoj našich detí a ich šance na kvalitnú budúcnosť a uplatnenie v dospelom živote.

V zmysle ustanovenia §3, odsek 1 a 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, cit.:
“(1) Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

 (2) Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využíať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.”

V zmysle ustanovenia §5 zákona č. 153/2001 Z.z. O prokuratúre, cit.:

“Prokurátor vykonáva svoje úlohy na základe zákona a prostriedkami ustanovenými zákonom. Pri plnení úloh je prokurátor povinný:

a) podľa najlepšieho vedomia a svedomia uplatňovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody a vyvarovať sa akejkoľvek diskriminácie,

c) chrániť verejný záujem,

d) postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov”

Vážený pán generálny prokurátor Slovenskej republiky,

Týmto si Vás ako vedúceho ústredného štátneho orgánu v zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení dovoľujem požiadať o pomoc a preskúmanie zákonnosti všetkých opatrení a nariadení, ktoré prikazujú deťom v predškolských zariadeniach, deťom na prvom a druhom stupni základných škôl, ako aj deťom na stredných školách počas vyučovacieho procesu, ako aj počas presunu do a zo školy v rámci školského areálu, mať prekryté horné dýchacie cesty a o preskúmanie diskriminačného režimu OP, ktorí vytvára nerovnaké podmienky pre školskú úspešnosť a kvalitu vzdelávania.

Zástupcovia rodičov na Mikasovom úrade: Ignorácia a nezáujem (video)

Pripájame aktuálne čísla našich občianskych petícií (k 14.2.2022), ktoré Vám pomôžu spraviť si náľad o sile hlasu tohto podnetu.

Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid 19: 16 314 online podpisov

Petícia za slobodné dýchanie bez akýchkoľvek prekážok vo forme prekrývania horných dýchacích ciest pre deti a žiakov do 18 rokov v rámci výchovnovzdelávacieho procesu: 8463 online podpisov

Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti Covid 19: 38 124 online podpisov

Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid 19: 62 486 online podpisov

Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti Covid 19: 17 287 online podpisov

Spolu: 142 674 online podpisov (niektoré sa môžu duplikovať).

Záver: Zákony bez lásky nie sú zákonmi. A aj my, občania, máme svoj názor, sebaúctu a česť ako Vy pán generálny prokurátor.

“Vlastný názor a vôľa človeka sú vlastne jeho česť.”

S pozdravom
Za rodičov Mgr. Adriana Kráľová
OZ VŽDY SPOLU
Iniciatíva Škola bez podmienok

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články