15.1 C
Nitra
utorok, 28 mája, 2024

Odtučnený prášok z cvrčka domového v potravinách? Dobrú chuť

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/5 z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie čiastočne odtučneného prášku z cvrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470

Odtučnený prášok z cvrčka domového v potravinách? Dobrú chuť
Cvrček domový

EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001, a najmä na jeho článok 12, keďže:

Cvrček mrazený, sušený alebo v prášku? Na trh sa dostávajú nové potraviny!

(1)V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.
(2)Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 sa podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 zriadil únijný zoznam povolených nových potravín.
(3)Spoločnosť Cricket One Co. Ltd (ďalej len „žiadateľ“) predložila Komisii 24. júla 2019 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 žiadosť o umiestnenie čiastočne odtučneného prášku z cvrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny na trh Únie. V žiadosti sa požadovalo povolenie používania čiastočne odtučneného prášku získaného z celého svrčka domového Acheta domesticus vo viaczrnnom chlebe a rožkoch, v krekroch a chlebových tyčinkách, cereálnych tyčinkách, suchých premixoch na pečenie, sušienkach, vo výrobkoch na báze sušených plnených alebo neplnených cestovín, v omáčkach, spracovaných zemiakových výrobkoch, strukovinových a zeleninových jedlách, pizzi, vo výrobkoch na báze cestovín, v sušenej srvátke, analógoch mäsa, polievkach a polievkových koncentrátoch alebo práškoch, snackoch na báze kukuričnej múky, nápojoch podobných pivu, čokoládových cukrovinkách, orechoch a olejnatých semenách, iných snackoch než sú lupienky, a mäsových prípravkoch určených pre bežnú populáciu.
(4)Žiadateľ 24. júla 2019 požiadal Komisiu aj o ochranu vedeckých štúdií a údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, a štúdií predložených na podporu žiadosti, konkrétne podrobného opisu výrobného procesu, výsledkov analýz základných zložiek, analytických údajov o kontaminantoch, výsledkov skúšok stability, analytických údajov o mikrobiologických parametroch a výsledkov štúdií o stráviteľnosti bielkovín.
(5)Komisia 8. júla 2020 požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), aby vykonal posúdenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny.
(6)Úrad prijal 23. marca 2022 v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283 vedecké stanovisko s názvom „Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ [Bezpečnosť čiastočne odtučneného prášku z celého svrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283].
(7)Úrad vo svojom vedeckom stanovisku dospel k záveru, že čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus je za navrhovaných podmienok používania a v prípustných množstvách bezpečný. Uvedené vedecké stanovisko teda poskytuje dostatočné odôvodnenie pre záver, že čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus, ak sa používa vo viaczrnnom chlebe a rožkoch, v krekroch a chlebových tyčinkách, cereálnych tyčinkách, suchých premixoch na pečenie, sušienkach, vo výrobkoch na báze sušených plnených alebo neplnených cestovín, v omáčkach, spracovaných zemiakových výrobkoch, strukovinových a zeleninových jedlách, pizzi, vo výrobkoch na báze cestovín, v sušenej srvátke, analógoch mäsa, polievkach a polievkových koncentrátoch alebo práškoch, snackoch na báze kukuričnej múky, nápojoch podobných pivu, čokoládových cukrovinkách, orechoch a olejnatých semenách, iných snackoch než sú lupienky, a mäsových prípravkoch určených pre bežnú populáciu, spĺňa podmienky na jeho umiestnenie na trh v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.
(8)Na základe obmedzeného množstva uverejnených dôkazov o potravinovej alergii súvisiacej s hmyzom vo všeobecnosti, ktoré nejednoznačne prepojili konzumáciu druhu Acheta domesticus s viacerými prípadmi anafylaxie, a na základe dôkazov o tom, že druh Acheta domesticus obsahuje niekoľko potenciálne alergénnych bielkovín, dospel úrad vo svojom stanovisku k záveru, že konzumácia tejto novej potraviny môže viesť k senzibilizácii na bielkoviny druhu Acheta domesticus. Úrad odporučil podrobnejšie preskúmať alergénnosť druhu Acheta domesticus.
(9)S cieľom reagovať na odporúčanie úradu Komisia v súčasnosti skúma spôsoby uskutočnenia potrebného výskumu alergénnosti druhu Acheta domesticus. Kým úrad neposúdi údaje získané v rámci výskumu, a keďže dodnes neexistujú jednoznačné dôkazy o priamej súvislosti medzi konzumáciou druhu Acheta domesticus a prípadmi primárnej senzibilizácie a alergie, Komisia sa domnieva, že do únijného zoznamu povolených nových potravín by sa nemali zahrnúť žiadne špecifické požiadavky na označovanie týkajúce sa potenciálu druhu Acheta domesticus spôsobovať primárnu senzibilizáciu.
(10)Úrad vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že konzumácia čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus môže vyvolať alergické reakcie u osôb, ktoré sú alergické na kôrovce, mäkkýše a prachové roztoče. Úrad ďalej poznamenal, že v novej potravine sa môžu objaviť ďalšie alergény, ak sú tieto alergény prítomné v substráte, ktorým sa hmyz kŕmi. Preto je vhodné, aby sa potraviny s obsahom čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus náležite označovali v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2015/2283.
(11)Úrad vo svojom vedeckom stanovisku takisto poznamenal, že jeho záver o bezpečnosti čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus sa zakladá na vedeckých štúdiách a údajoch týkajúcich sa podrobného opisu výrobného procesu, výsledkov analýz základných zložiek, analytických údajov o kontaminantoch, výsledkov skúšok stability, analytických údajov o mikrobiologických parametroch a výsledkov štúdií o stráviteľnosti bielkovín, bez ktorých by novú potravinu nemohol posúdiť a dospieť k záveru.
(12)Komisia požiadala žiadateľa, aby v súlade s článkom 26 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/2283 podrobnejšie objasnil odôvodnenie poskytnuté v súvislosti s jeho tvrdením, že dané vedecké štúdie a údaje sú predmetom priemyselného vlastníctva, a aby zároveň objasnil svoje tvrdenie o výhradnom práve na ich používanie.
(13)Žiadateľ vyhlásil, že v čase predloženia žiadosti mal vlastnícke a výlučné práva na používanie vedeckých štúdií a údajov týkajúcich sa podrobného opisu výrobného procesu, výsledkov analýz základných zložiek, analytických údajov o kontaminantoch, výsledkov skúšok stability, analytických údajov o mikrobiologických parametroch a výsledkov štúdií o stráviteľnosti bielkovín a že tretie strany preto nesmú mať k uvedeným údajom ani štúdiám oprávnený prístup, nesmú ich používať ani na ne odkazovať.
(14)Komisia posúdila všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, a usúdila, že dostatočne preukazujú splnenie požiadaviek stanovených v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283. Vedecké štúdie a údaje týkajúce sa podrobného opisu výrobného procesu, výsledkov analýz základných zložiek, analytických údajov o kontaminantoch, výsledkov skúšok stability, analytických údajov o mikrobiologických parametroch a výsledkov štúdií o stráviteľnosti bielkovín by preto mali byť chránené v súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283. V súlade s tým by sa malo umiestňovanie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus na trh Únie počas obdobia piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia povoliť iba žiadateľovi.
(15)Obmedzenie povolenia čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus a používania vedeckých štúdií a údajov obsiahnutých v dokumentácii žiadateľa na výhradné použitie žiadateľom však nebráni v tom, aby o povolenie umiestniť na trh rovnakú novú potravinu požiadali následní žiadatelia, pokiaľ ich žiadosť bude založená na oprávnene získaných informáciách slúžiacich ako podklad na získanie takéhoto povolenia.
(16)Čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus by sa mal zaradiť do únijného zoznamu nových potravín stanoveného vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/2470. Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(17)Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

1.   Povoľuje sa umiestňovať čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus na trh v rámci Únie.

Čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus sa zaraďuje do únijného zoznamu nových potravín stanoveného vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/2470.

2.   Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas obdobia piatich rokov od 24. januára 2023 sa iba spoločnosti Cricket One Co. Ltd  povoľuje umiestňovať na trh v rámci Únie novú potravinu uvedenú v článku 1, pokiaľ povolenie na danú novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby sa odvolával na vedecké údaje chránené podľa článku 3, alebo s odvolaním sa na tieto údaje použité so súhlasom spoločnosti Cricket One Co. Ltd.

Článok 3

Vedecké údaje obsiahnuté v dokumentácii k žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa nesmú bez súhlasu spoločnosti Cricket One Co. Ltd použiť v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. januára 2023

Za Komisiu predsedníčka Ursula VON DER LEYEN

Celý text nariadenia nájdete na eur-lex.europa.eu.

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x