18.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

MUDr. Igor Bukovský: V médiách a očiach verejnosti mi zásadne poškodil najmä vtedajší predseda vlády SR Igor Matovič

MUDr. BUKOVSKÝ REAGUJE NA ZRUŠENIE YOUTUBE KANÁLU „Dr. IGOR BUKOVSKÝ – AKV“Bratislava, 27.9.2021

YouTube cenzuruje bez udania dôvodu a v rozpore s Ústavou SR

26.9.2021 o cca 16,00 hod. došlo k zrušeniu a vymazaniu kanálu Dr. Igor Bukovský – AKV (ambulancia klinickej výživy) na platforme YouTube.

Podľa informácii správcu platformy YouTube ide o trvalé zrušenie kanálu z dôvodu opakovaného porušenia komunitných pravidiel. Bez udania konkrétneho dôvodu.

Prvé varovanie za „porušenie komunitných pravidiel služby YouTube“, ktoré následne viedlo k zrušeniu celého kanálu, bolo prijaté v júli 2021 a odvtedy sme opakovane kontaktovali „správcu služieb“ platformy YouTube a žiadali o konkrétne výhrady a vysvetlenie. Žiadali sme o možnosť priamej komunikácie so zodpovednou osobou a podrobnejšie informácie, aby sme sa prípadným porušeniam komunitných pravidiel v budúcnosti vyhli. Do dnešného dňa sme neboli zo strany YouTube informovaní o tom, akým konkrétnym spôsobom malo z našej strany dôjsť k porušeniu komunitných pravidiel. Rovnako sme sa nedozvedeli, kto konkrétne a na základe čoho vyhodnocuje porušenie zmienených pravidiel a následné kroky.

Sociálne siete, vrátane platformy YouTube, pri uplatňovaní svojich komunitných pravidiel argumentujú súhlasom „používateľa služieb“ s obchodnými podmienkami. Avšak, podľa princípu právnej hierarchie nadradenosti vyšších právnych noriem sú všetky ustanovenia akejkoľvek zmluvy, ktoré sú v rozpore so zákonom, považované za neplatné.

Služby platformy YouTube majú podnikať na území EÚ a SR v medziach zákonov. Najvyšším zákonom SR je Ústava.

Ústava SR v článku 26 uvádza nasledovné ustanovenia:1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.3) Cenzúra sa zakazuje.4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Obmedzenie práva na šírenie názoru môže byť v Slovenskej republike realizované iba na základe zákona. Komunitné pravidlá služieb YouTube či súhlas s ich obchodnými podmienkami takým zákonom nie sú. Rovnako nie sú zákonné ani subjektívne kroky anonymného človeka/ľudí, ktorý/í v mene spoločnosti Google konajú ako „národní správcovia“ obsahu šíreného v SR na platforme YouTube.

Preto konanie kohokoľvek, kto sa označuje ako „správca“ služieb YouTube v SR, v prípade zrušenia YT kanálu „Dr. Igor Bukovský – AKV“, porušilo Ústavu SR. Túto skutočnosť si dovoľujeme dať do pozornosti príslušným úradom SR a zvážime aj možnosti priameho podania podnetu na Generálnu prokuratúru SR.Kanál

„Dr. Igor Bukovský – AKV“ bol založený v roku 2013, ale až do jesene roku 2018 bol takmer neaktívny a obsahoval menej ako 10 videí. Od októbra 2018 začal prinášať obsah so zameraním• prevencia a podporná liečba obezity, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, nádorových ochorení, ochorení pohybového aparátu a nervového systému• prevencia a podporná liečba porúch trávenia a ochorení tráviaceho systému• správne modely stravovania pre deti• úprava výživy rekreačných aj vrcholových športovcov a pod..

Krátko po tom, ako na jar 2020 politici v rozpore s dovtedajšou praxou prevzali kontrolu nad riešením medicínskeho problému, teda ochorenia COVID-19, a ako sa ukázalo, že ich konanie bude veľmi pravdepodobne viesť k mimoriadne závažným negatívnym následkom v celej spoločnosti (napr. k poškodeniu fyzického aj psychického zdravia jednotlivcov aj spoločnosti, nárastu domáceho násilia, nárastu drogových a iných závislosti, významného nárastu sexuálneho zneužívania detí, závažným výpadkom vo výučbe a vzdelávaní, tragickému narušeniu medziľudských vzťahov, poškodeniu ekonomiky a pod.) sa začal kanál „Dr. Igor Bukovský – AKV“ verejne angažovať aj v otázkach prevencie a podpornej liečby ochorenia COVID-19 a prevencie negatívnych následkov politických krokov na fyzickom a psychickom zdraví obyvateľov SR.

Od októbra 2018 do septembra 2021 zverejnil kanál „Dr. Igor Bukovský – AKV“ zhruba 400 videí a získal si dôveru divákov. Ku dňu zrušenia mal 151 000 odberateľov a až 38 miliónov pozretí jednotlivých videí.

Vo videách so spoločensko-politickým obsahom bolo z našej strany zámerne zakázané zobrazovanie reklamy tretích strán a preto žiadne video s touto tematikou nebolo zdrojom finančného zisku v prospech kanálu „Dr. Igor Bukovský – AKV“, alebo jeho autora.

Informácie na našom kanáli, ktoré sa týkali prevencie vírusových ochorení a ochorenia COVID-19, či potrebných podporných opatrení v prípade pozitívneho výsledku testu na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, často o niekoľko mesiacov predbiehali nielen informácie z oficiálnych médií, ale aj z oficiálnych miest ako je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Za viac ako rok a pol aktivít kanálu „Dr. Igor Bukovský – AKV“ došlo k jednému informačnému omylu, ktorý bol priznaný a došlo k verejnému ospravedlneniu a uvedeniu informácie na správnu mieru.

Zrušenie kanálu „Dr. Igor Bukovský – AKV“ zo strany slovenského „správcu služieb“ na platforme YouTube považujeme za nezákonnú cenzúru.

So znepokojením sledujeme, že takáto prax zo strany „správcov“ sociálnych sietí je čoraz častejšia a nositelia utajených ideologických cieľov, ktorí stoja v pozadí týchto nedemokratických, cenzorských činov, už celkom bez zábran porušujú Ústavu SR, Listinu základných práv a slobôd, aj právne predpisy EÚ.

Vyhradzujeme si právo podniknúť všetky právne kroky, ktoré nám umožňuje právny poriadok SR a súčasne pripravujeme nový projekt, o ktorom budeme verejnosť včas informovať.

MUDr. Igor Bukovský PhD., AKV – Ambulancia klinickej výživy, s.r.o.

MUDr. Igor Bukovský, PhD. je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave, jeho PhD. titul je z odboru „Normálna a patologická fyziológia človeka“. 12 rokov vyučoval a prednášal na Lekárskej fakulte UK a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Je členom Americkej spoločnosti klinickej výživy, Americkej akadémie pre výživu a Kanadskej spoločnosti pre výživu. Bol úspešným reprezentantom Česko-Slovenska a mnohonásobným Majstrom Slovenska a Česko-Slovenska v plávaní.

Odbornú reputáciu MUDr. Bukovského v médiách a očiach verejnosti zásadne poškodil najmä vtedajší predseda Vlády SR Igor Matovič, ktorý ho pred rokom, teda 25. septembra 2020, verejne osočil a dehonestoval nielen na tlačovej besede Vlády SR ale aj na rokovaní NR SR. V tejto veci podal MUDr. Igor Bukovský, PhD. voči bývalému predsedovi vlády žalobu a o výsledku súdneho sporu bude verejnosť informovať.

text: Igor Bukovský, fb

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články