26.1 C
Nitra
štvrtok, 20 júna, 2024

Majiteľ modelingovej agentúry obžalovaný zo sexuálneho násilia je na SLOBODE. Kto je na strane obetí?!

Mladé dievčatá snívajúce o modelingovej kariére, ktoré podpísali zmluvy s agentúrou Exynet, boli údajne nielen oklamané a obraté o peniaze. Podľa obžaloby OS Nitra ich mal jeden z prevádzkovateľov spomínanej firmy sexuálne zneužívať. Všetko sa odohrávalo neďaleko Nitry, v malebnej obci Mojmírovce.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Nitra podala dňa 12. 4. 2021 obžalobu na obžalovaných Petra R. a Martinu R. s tým, že obžalovanému sa kladie za vinu, že sa mal dopustiť zločinu sexuálneho zneužívania a obzvlášť závažného zločinu sexuálneho násilia, zločin znásilnenia, obzvlášť závažný zločin znásilnenia, sexuálneho násilia, zločin sexuálneho zneužívania, zločin vydierania, zločin vydierania, prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže na tých skutkových základoch, že: obvinení manželia vystupujúci v mene modelingových agentúr, pod zámienkami organizovania súťaží krásy, modelingovej kariéry, nácvikov potrebných k súťaži krásy a podpisovania zmlúv, na internete zverejňovali možnosti modelingovej kariéry cez tieto agentúry, na ktoré reagovali maloleté dievčatá, ale aj sami aktívne prostredníctvom sociálnych sietí vyhľadávali a aktívne oslovovali maloleté osoby.

Zločinecká skupina z Nitry: Vydierali podnikateľov, brali úplatky

Dňa 4. 2021 podaná v tejto veci obžaloba na Okresný súd Nitra.

Majiteľ modelingovej agentúry obžalovaný zo sexuálneho násilia je na SLOBODE. Kto je na strane obetí?!
zdroj: TV Markíza

Je na slobode

Dnes, 8.2. 2022, je obžalovaný Peter R. slobodný, pretože hoci mu Okresnú súd v Nitre žiadosť o prepustenie z väzby zamietol, Krajský súd v Nitre rozhodol inak.

Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lenky Formel Kováčovej, PhD. a sudkýň JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JUDr. Ľubice Libantovej Medveckej, PhD. v trestnej veci proti obžalovanému Petrovi R. a spol., pre obzvlášť závažný zločin sexuálneho zneužívania o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 10. 1. 2022, na neverejnom zasadnutí konanom v Nitre dňa 7. 2. 2022 takto r o z h o d o l :

I. Podľa § 194 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku sa z r u š u j e napadnuté uznesenie súdu I. stupňa.

II. Podľa § 79 odsek 3 Trestného poriadku sa väzba obžalovaného Petra R., toho času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre, ktorej dôvod je daný podľa § 71 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku, podľa § 80 odsek 1 písmeno b/, písmeno c/ Trestného poriadku n a h r á d z a písomným sľubom obžalovaného a dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obžalovaným a obžalovaný sa p r e p ú š ť a z väzby na slobodu.

Syn Jahnátkovho kamoša sa dostal z väzby po kaucii zaplatenej jeho bratom, nitrianskym poslancom

Podľa § 80 odsek 2 Trestného poriadku a § 82 odsek 1 písmeno b/, písmeno e/, písmeno f/, písmeno h/, písmeno j/, písmeno k/ Trestného poriadku sa u k l a d á obžalovanému Petrovi R.: – povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi a súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu, – zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť v oblasti modelingu, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanec alebo na základe dohody o pracovnej činnosti podľa Zákonníka práce alebo zmluvy podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka,

– povinnosť zdržiavať sa na adrese, vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov a zákaz vzďaľovať z uvedenej adresy v čase od 17,00 hod. do 6,00 hod. nasledujúceho dňa a počas víkendov a sviatkov v čase od 00,00 hod. do 24,00 hod., s výnimkou návštevy zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby nevyhnutného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,

– s výnimkou pravidelne a v určenom čase sa dostaviť k probačnému a mediačnému úradníkovi a na všetky úkony súdu súvisiace s prebiehajúcim trestným konaním, vrátane povinnosti podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami v zmysle § 82 odsek 4 Trestného poriadku s povinnosťou vždy vopred telefonicky oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi nutnosť vzdialenia sa za týmto účelom,

– povinnosť po prepustení z väzby sa do 24 hodín dostaviť k probačnému a mediačnému úradníkovi na Okresný súd Nitra,

– povinnosť sa v určenom čase dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi a na všetky nariadené úkony trestného konania orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom, – povinnosť zamestnať sa alebo preukázateľne sa uchádzať o zamestnanie a v prípade uzatvorenia pracovného pomeru predložiť pracovnú zmluvu probačnému a mediačnému úradníkovi v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru,

– zákaz styku, zákaz úmyselne sa priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov (s výnimkou účasti na nariadených úkonoch v tomto trestnom konaní), zákaz zdržiavať sa v blízkosti obydlia a zákaz kontaktovania akoukoľvek formou, vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými prostriedkami s poškodenými osobami.

Zároveň sa nariaďuje podľa § 82 odsek 4 Trestného poriadku kontrola obžalovaného technickými prostriedkami – osobným identifikačným zariadením podľa § 4 a zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby podľa § 6 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov počas celej doby trvania probačného dohľadu.

Je to normálne? A čo obete?

Nadriadený súd zistil, že dôvody preventívnej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sú u obžalovaného naďalej v tomto štádiu trestného konania dané najmä s poukazom na skutočnosť, že obžalovaný bol v minulosti opakovane prejednávaný pre trestnú činnosť. Vychádzajúc z jeho odpisu z registra trestov, krajský súd zdôrazňuje, že bol doposiaľ 9-krát súdne trestaný. I keď niektoré odsúdenia už má zahladené, je potrebné pri rozhodovaní o väzbe zohľadniť spôsob jeho predchádzajúceho života a najmä to, že už bol dvakrát odsúdený pre sexuálne trestné činy a to Vojenským obvodovým súdom Bratislava zo dňa 18. 1. 1996 a Okresným súdom Nové Zámky zo dňa 23. 1. 2013.
Pokiaľ ide o osobnosť obžalovaného a spôsob jeho života, je potrebné prihliadnuť i na to, že nebol riadne zamestnaný, opakovane sa dopúšťal protiprávnej činnosti menšej spoločenskej nebezpečnosti v podobe priestupkov, pričom z Centrálnej evidencie správnych priestupkov a deliktov Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že bol celkovo 12-krát postihovaný za priestupky v čase od 16. 5. 2016 do 15.1. 2019 na úseku cestnej premávky.

Obžalovaný navrhol, aby krajský súd vyhovel jeho žiadosti a prepustil ho z väzby na slobodu, za prípadného nahradenia väzby ponúkanými inštitútmi, ako aj za uloženia primeraných povinností a obmedzení. Obžalovaný prostredníctvom obhajcu JUDr. Martina Kanása v písomnej sťažnosti uviedol, že väzba už nie je dôvodná. Nesúhlasí s odôvodnením súdu I. stupňa, keďže tento používa už od jeho vzatia do väzby rovnaké argumenty. Zdôraznil, že väzba je dočasným najzávažnejším zásahom do osobnej slobody a nie je už nevyhnutná. Poukázal na zásadu prezumpcie neviny a že neexistuje žiadny dôvod v pokračovaní páchania trestnej činnosti, keďže modelingová agentúra bola zrušená.

Navrhol, aby krajský súd vyhovel jeho žiadosti a prepustil ho z väzby na slobodu. Tak sa aj stalo.

Majiteľ modelingovej agentúry obžalovaný zo sexuálneho násilia je na SLOBODE. Kto je na strane obetí?!
Zdroj: Topky.sk

V obžalobe je uvedených viac ako 22 skutkov, ktorých sa mal dopustiť

Nebudem ich vypisovať všetky, ale prečítajte si aspoň časť z ich. Obžalovanému hrozilo po podaní obžaloby 25 rokov. Želám vám pri čítaní pevné nervy a žalúdok.

1/ obv. P.R. a obv. M.R.:
A/ od presne nezisteného dňa krátko pred letnými mesiacmi v roku 2009 donútili v tom čase mal. Z.K., k súloži využijúc jej neskúsenosť, dôverčivosť a bezbrannosť tak, že pod zámienkou lepšieho zoznámenia sa a spolupráce v modelingu, ju nalákali do rodinného domu v obci J., Na rybníku XXXX, tu jej obaja obvinení začali nalievať alkohol, čím jej privodili stav opitosti, obvinená ju začala nahovárať na sex s obvineným, spýtala sa jej, či je ešte panna, nech to s obvineným skúsi, že je žiadaný aj inými modelkami, že je starší a skúsenejší, zobrala ju do spálne a povedala jej, aby si ľahla na posteľ a nemá sa čoho báť, poškodená sa na to rozplakala a povedala, že nič také nechce, napriek tomu si obaja obvinení, ktorí boli nahí, ľahli k poškodenej, obvinený ju vyzliekol, obvinená poškodenú chytala za prsia a poškodenej povedali, aby sa s ňou bozkávala, aby obvinenú trochu pochytala, aby orálne uspokojila obvineného a ukázali jej, ako sa to robí, čo odmietla, obvinený si ľahol na poškodenú a začal vykonávať súlož, pretože poškodená plakala a kričala od bolesti, bránila sa, obvinený odišiel z izby s tým, aby ju obvinená ukľudnila, poškodená si ľahla spať, obvinený prišiel opäť, ľahol si na poškodenú, ktorá začala plakať, bránila sa, škriabala ho, ale obvinený napriek tomu na nej násilím vykonal súlož, pričom obaja obvinení vedeli, že poškodená má iba XX rokov,

obv. P-R.:
B/ o niekoľko dní po tomto skutku pred letnými prázdninami v roku XXXX opakovane kontaktovali poškodenú, ktorej ponúkali, že môže robiť opatrovateľku alebo hostesku na akciách, preto poškodená prišla do Q., kde ju vyzdvihol obvinený a cestou do J. vykonal súlož s poškodenou na presnejšie nezistenom mieste v osobnom motorovom vozidle a rovnakým spôsobom ešte dvakrát v rodinnom dome v obci J., Na rybníku XXXX, pričom obvinený vedel, že poškodená má iba XX rokov,
2/ obv. P.R. a obv. M.R.:
A/ od presne nezisteného dňa v zimných mesiacoch roku XXXX do XX.XX.XXXX, opakovane sexuálne zneužívali maloletú poškodenú Y. H., nar. XX.XX.XXXX, tak, že využijúc jej neskúsenosť a dôveru, pod zámienkou prejednania speváckych vystúpení maloletej na rôznych akciách poriadaných obvinenými, ju nalákali do rodinného domu v obci J., Na N. XXXX, tu jej obvinení začali nalievať alkohol s odôvodnením, že musia osláviť úspech maloletej a spoluprácu, ktorý maloletá pila spolu s obvineným R. N., keď bola maloletá už pod vplyvom alkoholu, obvinený ju odviedol do miestnosti s
posteľou, kde s ňou vykonal súlož, pričom jej hovoril, že sa nemá ničoho báť, že je ešte panna, že jej nič nepoškodil, obvinená J. N. jej povedala, že teraz bude obvinený od nej chcieť sex častejšie, že on má na maloletú slabosť, že sa má s tým zmieriť a slzy jej nepomôžu, nech je priateľská a vyhovie mu, pričom sexuálne styky s maloletou sa pravidelne opakovali, hoci obaja obvinení vedeli, že maloletá
poškodená má iba XX rokov,

B/ obv. P.R. .: od XX.XX.XXXX po dovŕšení XX-tich rokov až do presnejšie nezisteného dňa v roku XXXX v rodinnom dome v obci J., Na N. XXXX, obvinený zneužívajúc dôveru, autoritu a vplyv na maloletú, ale aj dôveru jej matky, ktorá bola v domnení, že sa jej dcére u neho nemôže nič stať, maloletú poškodenú naďalej rovnakým spôsobom opakovane sexuálne zneužíval až do jej XXtich rokov tak, že ju zastrašoval a vydieral, že ak nebude súhlasiť, každý sa o tom dozvie, povie to jej priateľovi, v W. si viac ani neškrtne a skončí sa celá jej umelecká kariéra, zastrašoval ju, že má styky
na mafiu a všetky úrady, pretože maloletá nevedela čo má robiť, mala strach, začala sa sebapoškodzovať,
3/ obvinení P.R. a M.R. :
dňa XX.XX.XXXX v rodinnom dome v obci J., Na N. XXXX, násilím donútili mal. E. Š…, T…, nar. XX.XX.XXXX, k súloži tak, že využijúc jej neskúsenosť a dôverčivosť ju pod zámienkou, že má robiť hostesku na akcii usporiadanej modelingovou agentúrou, ju nalákali do ich rodinného domu, kde jej ponúkali cigarety, nalievali alkohol, čím jej privodili stav opitosti, obvinená ju presviedčala, aby bola k obvinenému milá, nech sa nechá viesť a dovolí mu robiť s ňou čo chce, dávala jej sexuálne návrhy, potom ju obvinený začal bozkávať na ústa, dotýkať sa jej na prsiach, za zadok, poškodená sa
začala brániť, že ona nič také nechce, na čo jej obvinený povedal, že sú to len bozky a dotyky, obvinená jej povedala, že nakoľko za kurz chôdze, ktorý absolvovala nič nezaplatila, musí si to odrobiť a zabezpečí jej to dobré umiestnenie, medzi tým jej obvinení stále nalievali alkohol, až sa jej točila hlava, obvinený ju znova začal bozkávať, zvalil ju na posteľ, vyzliekol jej nohavice a nohavičky, poškodená sa ho snažila od seba odtláčať, nohy si dávala k sebe, ale nevedela ovládať svoje ruky a nohy, plakala a prosila ho, nech ju nechá, kričala, zakrýval jej ústa rukou, aby ju umlčal a napriek tomu s ňou násilím vykonal súlož, ktorá bola pre poškodenú mimoriadne bolestivá a krvácala, po tomto znásilnení sa bála vyjsť z izby a od strachu sa pomočila, pričom obaja obvinení vedeli, že poškodená má iba XX rokov, v presne nezistenom dni v mesiaci júl XXXX v rodinnom dome v obci J., Na N. XXXX, využijúc zlú finančnú situáciu otcovi poškodenej obvinený zatelefonoval, nech ju pustí na akciu, že si môže privyrobiť a nemusí platiť poplatky, ju znova nalákali do svojho rodinného domu, tu jej opäť obaja obvinení nalievali alkohol, ponúkali cigarety, potom ju obvinený zatiahol do spálne, začal ju obchytkávať po celom tele, násilím ju vyzliekol donaha, poškodená ho prosila nech ju nechá, hovorila mu že to nechce, bojí sa, že ju to bolí, odstrkovala obvinenému ruky, preto jej ich chytil, aby sa nemohla brániť, zaľahol ju a vykonal na nej súlož, po ktorej ju obvinená znovu presviedčala, aby mala opakovane sex s obvineným, že bude mať z toho výhody, že to nikomu nemôže povedať lebo bude musieť všetko, čo do nej investovali zaplatiť, poškodená v dôsledku tohto konania musela vyhľadať psychologickú pomoc, pričom obaja obvinení vedeli, že poškodená má iba XX rokov,

4/ obv. P.R. a M.R.
od presne nezisteného dňa mesiaca august XXXX do XX.XX.XXXX v obci J. v rodinnom dome Na N. XXXX, sexuálne zneužívali maloletú U. H., nar. XX.XX.XXXX, využijúc jej neskúsenosť, bezbrannosť a dôveru tak, že potom ako im maloletá začala vypomáhať s administratívnymi prácami pre modelingovú agentúru a so starostlivosťou o ich deti a začali jej za to aj dávať peniaze, ju začali obvinení prehovárať na sexuálny styk, obvinený R. N. jej tvrdil, že to vie spraviť tak, aby zostala panna, že sa nemusí ničoho báť, obvinená J. N. ju presvedčila o tom, že ak bude mať súlož s obvineným, je to správne a tak to má byť, čomu uverila, nakoľko mala iba XX rokov a maloletá vykonala s R. N. súlož, následne ju vyhrážkami, že sa to dozvie celá W., rodičia, priateľ, aká je ,,kurva“ a za sex jej ešte aj platili, donútili opakovane k ďalším súložiam, ako aj k análnemu a orálnemu styku buď v dome obvinených, alebo v K. zn. U., ktoré odstavil v poli, pri týchto sexuálnych stykoch bola opakovane prítomná aj obvinená J. N., pričom maloletej prikázali, že sa s obvinenou má bozkávať, obvinená J. N. maloletej vsúvala prsty do pohlavných orgánov, pričom ich R. N. sledoval a pri tom masturboval a nakoniec s maloletou vykonal pohlavný styk, k takýmto sexuálnym stykom v trojici medzi maloletou poškodenou a oboma obvinenými dochádzalo opakovane, hoci obaja obvinení vedeli, že maloletá mala v tom čase XX – XX rokov, pretože maloletá sa bála, nevedela čo má robiť a ako sa brániť, v dôsledku týchto traumatizujúcich zážitkov sa u nej rozvinula duševná porucha – posttraumatická stresová porucha, ktorá sa prejavila aj sebapoškodzovaním a pokusom o suicídium, ktorá odoznela po takmer dvoch rokoch,
5/ obv. P.R. a M.R.:
A/ od presne nezistených dňoch v júli XXXX donútili mal. G. Š., nar. XX.XX.XXXX, k súloži tak, že využijúc jej bezbrannosť, neskúsenosť a dôverčivosť, ju nalákali na dovolenku v U. do hotela Y. U. – W. J. s tým, že tam budú viaceré dievčatá a za dovolenku nebude musieť nič platiť, kde jej v hoteli nalievali alkohol, čím jej privodili stav opitosti, obvinená J. N. ju intenzívne nahovárala na sex s obvineným R. N., ubezpečovala ju, že je to v poriadku, že sa nemá báť, že to robia aj s inými
dievčatami, že to musí spraviť a neradí jej R. odporovať, hoci poškodená nesúhlasila, obvinený využijúc jej bezbrannosť vykonal súlož tak, že si k nej ľahol do postele, začal ju vyzliekať, dotýkať sa jej po tele a bozkávať ju, hoci držala pevne zatvorené ústa, vsunul jej prsty do vagíny, následne do nej vnikol a vykonal súlož a to napriek tomu, že obvineného odtláčala, výslovne hovorila, že to nechce, bála sa, že jej obvinený môže niečo spraviť, že ju nechajú v U. samu, pritom ich obvinená sledovala z vedľajšej postele a potom v prítomnosti maloletej sama vykonala súlož s obvineným, takéto konanie zo strany obvinených sa zopakovalo ešte trikrát počas pobytu v U., pričom jedenkrát sa obvinená na žiadosť R. N. aj sama aktívne zapojila do sexuálneho styku tak, že sa dotýkala poškodenej, hladkala ju na intímnych miestach, obvinený vykonal sexuálny styk najskôr s poškodenou a potom aj s obvinenou, poškodená vzhľadom na jej vek a situáciu, v akej sa nachádzala, sa nemohla ubrániť, pričom obaja obvinení vedeli, že poškodená má iba XX rokov
,
B/ obv. P.R..: v presne nezistenom dni v auguste XXXX, v obci J., Na rybníku XXXX, v rodinnom dome kde obvinení bývali, kam prišla, pretože jej písali, že bude chodiť pracovať na ich modelingové akcie, aby si odpracovala tú dovolenku, inak bude musieť vrátiť peniaze, využijúc jej bezbrannosť ju obvinený ihneď zobral do izby, že rýchlo idú na to a sotil ju na posteľ, stiahol jej spodné prádlo, poškodená ho pri tom odtáčala a od strachu sa triasla, hovorila mu, nech to nerobí, ale ihneď do nej
vnikol a vykonal súlož, v presne nezistenom dni v auguste XXXX v penzióne na doposiaľ nestotožnenom mieste na východe Y., kde poškodená bola pracovať pre jeho modelingovú agentúru ako hosteska, využijúc jej bezbrannosť, hneď ako vošli do izby ju sotil na posteľ, vyhrnul jej šaty, vyzliekol nohavičky, chytil jej ruku a dal jej ju na jeho penis, poškodená odmietla sa ho dotýkať, čo ho nahnevalo, ľahol si na ňu a ihneď vykonal na nej súlož, hoci mu poškodená hovorila, že to nechce,
pričom obvinený vedel, že poškodená má iba XX rokov a vzhľadom na jej vek a fyzickú prevahu obvineného sa ani raz nemohla ubrániť….

Kto je na strane obetí?

Tých skutkov, ktoré sú im kladené za vinu, je oveľa viac, a len veľmi ťažko sa čítajú príbehy dievčat, ktoré sa do tejto siete nechali zatiahnuť, aspoň podľa toho, čo sa píše v odôvodnení uznesenia. Už rok v tejto veci Okresný súd v Nitre pojednáva, nie je však vôbec isté, s akým záverom.

Zamyslela som sa nad tým, akú ochranu vlastne dáva štát obetiam, ktoré napokon prehovorili a boli ochotné postaviť sa aj pred súd.

Chápem, že aj obžalovaní majú svoje práva.

Nechápem len systém, v ktorom existujeme. Kto je vlastne na strane obetí?

Hena Ďurovová


Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články