19.1 C
Nitra
streda, 26 júna, 2024

Koniec covidpasov? Zabudnite! Pozrite si návrh EK a pošlite im spätnú väzbu

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 („COVID‑19“) je však aj naďalej výnimočnou hrozbou pre verejné zdravie v celej Únii. Členské štáty preto museli prijať opatrenia v oblasti verejného zdravia, aby chránili zdravie jednotlivcov, ako aj kapacitu svojich systémov zdravotnej starostlivosti, pričom niektoré z týchto opatrení boli prijaté v súvislosti s cestovaním medzi členskými štátmi.

Aby sa uľahčil bezpečný voľný pohyb počas pandémie COVID-19, Európsky parlament
a Rada prijali 14. júna 2021 nariadenie (EÚ) 2021/9531, ktorým sa zriadil rámec digitálneho COVID preukazu EÚ pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia.

Návrh:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie
a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom
uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19.

Tento návrh EK môžete pripomienkovať. Spätnú väzbu k tomuto prijatému aktu možno zasielať počas minimálne 8 týždňov. Všetky doručené pripomienky Európska komisia zhrnie a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade ako podklad do legislatívnej diskusie.

Z návrhu vyberáme:

Nariadenie (EÚ) 2021/953 uľahčuje občanom voľný pohyb tak, že im poskytuje
interoperabilné a vzájomne uznávané potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré môžu používať, keď cestujú.

Ak členské štáty upustia od určitých obmedzení voľného pohybu v prípade osôb, ktoré sú držiteľmi dokladu o očkovaní, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia, digitálny COVID preukaz EÚ umožní občanom tieto výnimky využívať.
Digitálny COVID preukaz EÚ bol od svojho prijatia úspešne zavedený v celej Únii, pričom do konca roka 2021 bola vydaná viac ako 1 miliarda potvrdení. Digitálny COVID preukaz EÚ je teda široko dostupný a spoľahlivo uznávaný nástroj na uľahčenie voľného pohybu počas pandémie ochorenia COVID-19. Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený v septembri 2021, sa približne dve tretiny (65 %) respondentov zhodli na tom, že digitálny COVID preukaz EÚ je najbezpečnejším spôsobom, ako slobodne cestovať v Európe počas pandémie ochorenia COVID-193. Takmer všetky členské štáty používajú digitálny COVID preukaz EÚ aj na vnútroštátne účely, pričom štúdie poukazujú na to, že vďaka jeho používaniu došlo k zvýšeniu zaočkovanosti, poklesu miery hospitalizácií, obmedzeniu hospodárskych strát a, čo je najdôležitejšie, k nižšej úmrtnosti.

Po tom, ako počet prípadov omikron dosiahne svoj vrchol, sa očakáva, že veľká časť
populácie bude aspoň načas chránená pred ochorením COVID-19 buď vďaka očkovaniu, alebo vďaka predchádzajúcej infekcii, či obom týmto faktorom. Aký dosah bude mať prípadný nárast infekcií v druhej polovici roka 2022, však nie je možné predpovedať. Okrem toho nemožno vylúčiť ani to, že sa pandemická situácia zhorší v dôsledku vzniku nových znepokojujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno vylúčiť, že členské štáty budú od občanov Únie uplatňujúcich svoje právo na voľný pohyb vyžadovať predloženie dôkazu o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu alebo prekonaní tohto ochorenia aj po 30. júni 2022, t. j. po dátume, keď má uplynúť platnosť nariadenia (EÚ) 2021/953.

Preto je dôležité zabrániť tomu, aby občania Únie a ich rodinní príslušníci prišli o možnosť využívať svoje digitálne COVID preukazy EÚ, ktoré im umožňujú účinným a bezpečným spôsobom preukázať svoj COVID status a chrániť pritom svoje súkromie, v prípade, že určité obmedzenia voľného pohybu uložené z dôvodov verejného zdravia budú v platnosti aj po 30. júni 2022.

Vedecký pokrok napreduje aj v iných oblastiach boja proti ochoreniu COVID-19, najmä vo vakcinácii. Výrobcovia vakcín pokračujú vo vývoji nových a/alebo upravených vakcín proti ochoreniu COVID-19 a prebiehajú štúdie o tom, ako dlho trvá účinnosť existujúcich vakcín.

Je potrebné zabezpečiť, aby sa systém digitálneho COVID preukazu EÚ mohol prispôsobovať novému vývoju v tejto oblasti, ako je napríklad prípadné zavedenie vakcín proti ochoreniu COVID-19 zacielených na varianty vírusu SARS-CoV-2. Vzhľadom na tento pokrok bude v budúcnosti možno potrebné upraviť informácie uvádzané v potvrdení o očkovaní, najmä pokiaľ ide o podané vakcíny proti ochoreniu COVID-19, napríklad prostredníctvom delegovaného aktu prijatého podľa článku 5 ods. 2 nariadenia.

Najmä vzhľadom na vznik nových znepokojujúcich variantov SARS-CoV-2 má pokračujúci vývoj a štúdie v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19 kľúčový význam v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti je dôležité uľahčiť účasť dobrovoľníkov na klinickom skúšaní, t. j. na štúdiách, ktoré sa vykonávajú s cieľom preskúmať bezpečnosť alebo účinnosť lieku, napr. vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Klinický výskum zohráva zásadnú úlohu pri vývoji vakcín, a preto by sa mala dobrovoľná účasť na klinickom skúšaní podporovať. Odopretie prístupu dobrovoľníkov k digitálnym COVID preukazom EÚ by mohlo výrazne odrádzať od účasti, čo by oddialilo dokončenie klinického skúšania a vo všeobecnosti by malo negatívny vplyv na verejné zdravie.

Okrem toho by mala byť integrita klinického skúšania, a to aj pokiaľ ide o zaslepenie údajov a dôvernosť, zachovaná, aby sa zaistila platnosť jeho výsledkov.


Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články