17 C
Nitra
pondelok, 25 septembra, 2023

Jarka Králová: Teší ma, že sa konečne začala venovať väčšia pozornosť stromom i zeleni

Poznám ju už viac ako tridsať rokov a vždy ma vie prekvapiť. Jarka Králová, nezávislá poslankyňa mesta Nitra pochádza z Chrenovej, dnes žije s rodinou v Párovských Hájoch. Osobne ma teší jej snaha angažovať sa vo veciach verejných a jej záujem o životné prostredie. Okrem toho na ňu prezradím, že je veľmi šikovná cukrárka, nadšená a milujúca babička a vždy veselá kopa. No a samozrejme, keby ste potrebovali pomôcť s nejakou radou do záhrady, pokojne ju oslovte. Mimochodom, ak ste ešte nevideli zbierku afrických fialiek, rovno jej volajte 🙂

Jarka Králová: Teší ma, že sa konečne začala venovať väčšia pozornosť stromom i zeleni
Jarka Králová
Jarka, do mestského parlamentu si sa dostala v posledných voľbách. Mala si konkrétnu predstavu o tom, čo by si chcela pre miesto, kde žiješ a mesto, urobiť? Akú?

Do mestského zastupiteľstva som kandidovala ako nezávislá poslankyňa. Prečo som sa rozhodla kandidovať? Dlhé roky som pôsobila ako dobrovoľníčka pre rôzne organizácie (Centrum pre rodinu, Erko, Nitr.centrum doborovoľníctva, Storm…). Vždy som rada pomáhala, chcela veci zlepšovať, posúvať vpred. No po čase som zistila, že ako dobrovoľníčka toho veľa nedokážem zmeniť, pretože kompetencie sú niekde inde. Moje rozhodnutie kandidovať ovplyvnilo viac okolností, jednou z nich bolo i to, že ako občana ma málokedy vypočuli a ak aj, tak sa veci neriešili. Mojou prioritou bola predovšetkým starostlivosť o zeleň, stromy, kríky, cesty a chodníky, ktoré boli v zlom stave, alebo chýbali.

Práve výtlky na cestách a chodníkoch značne ovplyvnili môj život, keď som na jednom z nich dosť nešťastne spadla a mala ťažký úraz, ktorý vyžadoval dlhodobú liečbu a niekoľko vážnych operácií.

Ty si fytopatologička. Aj preto si sa zrejme našla v komisii pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. Tak nejako všeobecne si tieto pojmy vieme predstaviť. Ale čo je vlastne úlohou tejto komisie?

Áno, vyštudovala som záhradníctvo so zameraním na fytopatológiu na FZKI SPU v Nitre, neskôr som ukončila doktorandské štúdium na FPV v Nitre v odbore Aplikovaná biológia. Aktuálne pracujem v Arboréte Mlyňany SAV. Čo sa komisie týka, tak jej presná názov je Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. Táto komisia má pomerne širokú agendu, od aktivít spojených so starostlivosťou o životné prostredie, zeleň, stromy, trávniky, kvetinové výsadby, odpadové hospodárstvo, i bezpečnosť.

Jarka Králová: Teší ma, že sa konečne začala venovať väčšia pozornosť stromom i zeleni
Kto je členom tejto komisie, sú v nej aj aktivisti z oblasti životného prostredia? Podľa čoho sa vyberali jej členovia?

Členmi komisie sú členovia z radov poslancov, ktorí prejavili záujem pracovať v tejto komisii, i členovia z radov obyvateľov. Tí boli vyberaní poslancami komisie na základe ich prihlášok. Z prihlásených obyvateľov boli do komisie vybraní tí, ktorí sú v danej oblasti odborníci a majú skúsenosti z jednotlivých oblastí. Snažili sme sa vybrať členov tak, aby boli zastúpení odborníci zo skúsenosťami v odpadovom hospodárstve, životnom prostredí, no i zástupca verejného poriadku z MsP. Všetci členovia komisie sú veľkým prínosom, každý sa snaží priniesť nejaké podnety, ktoré je potrebné riešiť.

Ako funguje?

Komisia sa stretáva raz mesačne, vždy sú prerokovávané témy podľa vopred určeného programu, samozrejme, každý z členov komisie môže navrhnúť doplnenie bodov do programu.

Môžeš a vieš vôbec ovplyvniť niečo, čo sa týka životného prostredia?

Sú veci, ktoré sa dajú ovplyvniť, no niektoré sa presadzujú ťažko. Teší ma, že sa konečne začala venovať väčšia pozornosť stromom i zeleni. Teší ma, že aj na podnet komisie boli schválené financie na kontrolu a odborné arboristické posúdenie ošetrenie stromov v mestskom parku, čím sa stal aspoň o trochu bezpečnejší. Tiež ma teší, že u kolegov poslancov bol podporený návrh vyčleniť finančné prostriedky v samostatnej rozpočtovej kapitole na kontrolu a ošetrovanie drevín v tomto roku, doteraz boli tieto činnosti hradené z peňazí, ktoré boli za výruby. No peniaze za výruby by mali byť podľa mňa určené prioritne na náhradné výsadby, aby zeleň v meste pribúdala (aj keď je z nich možné hradiť i ošetrovanie stromov, no o to menej potom zostáva na nové stromy). Dosť stromov je totiž ešte stále v dosť zlom zdravotnom stave. Tento rok sa nám z vyčlenených peňazí podarí zrealizovať ošetrenie cintorínov a areálov materských škôlok.

Ľudia sa denne sťažujú na neporiadok v meste, sídliskách. Čo s tým?

Áno je pravdou, že sťažností na neporiadok je dosť. Za posledný rok to bolo značne vidno. Bolo to spôsobené viacerými faktormi. Jednak mnoho pracovníkov bolo často v karanténe, aktivační pracovníci neboli k dispozícii, no a v neposlednej miere je to aj o ľuďoch. Sú takí, ktorým na čistote mesta záleží, no nájdu sa aj takí, ktorým to je jedno a papier odhodia na zem. Osobne si myslím, že pracovníkov, ktorí sa starajú o čistotu mesta je málo, iste by sa ich zišlo viac. Rovnako ako aj technika, ktorou sa čistota mesta zabezpečuje bola nedostačujúca. Teší ma, že aj na podnet komisie boli vyčlenené financie na nákup techniky potrebnej pre Stredisko mestských služieb. Rovnako sa nám podarilo v minulom roku okrem štandardného zametania ulíc pilotne začať s blokovým čistením ulíc. Tento rok sa v ňom bude pokračovať.

Developeri obmedzujú vlastníkov v mieste, kde stavajú, riešiš aj toto?

To je vážny problém, s ktorým sa nikdy nestotožním a naozaj ma trápi. No komisia je odporúčací orgán a nie všetko sa dá z pozície členov našej komisie ovplyvniť. Komisia môže navrhnúť, odporučiť. To, či sa tak stane nezáleží iba od jednej komisie, hlavne čo sa týka výstavby. Otázky spojené s výstavbou idú aj na iné komisie.

Ako má občan možnosti, ak chce riešiť problém týkajúci sa životného prostredia, neporiadku?

Občania môžu svoje podnety nahlasovať viacerými spôsobmi. Buď cez Odkaz pre starostu, alebo ho podať rovno komisii, VMČ, pripadne konkrétnemu poslancovi, alebo na príslušný odbor MSÚ.   

Jarka Králová: Teší ma, že sa konečne začala venovať väčšia pozornosť stromom i zeleni
Kto je najväčším znečisťovateľom životného prostredia v meste?

Najväčšími znečisťovateľmi sú obyvatelia, ktorí odpad odhadzujú na zem, okolo seba. Sú lokality, kde je permanentne neporiadok napriek tomu, že sa tam takmer na dennej báze upratuje, napr. Mostná ulica, areál Skateparku. Rovnako často vznikajú čierne skládky – tento týždeň napr. bola nájdená nová čierna skládka na Chrenovej pri plote AX, na ktorej bol vyvezený stavebný odpad, medzi ním i nebezpečný azbest. Treba si uvedomiť, že odstraňovanie týchto skládok je hradené z rozpočtu mesta a stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité inak a pre všetkých obyvateľov.

Ako to riešite?

Riešime to v súčinnosti s Mestskou políciou, no nie vždy sa podarí nájsť vinníka.

Myslím si, že každé kultúrne mesto má mať nielen parky, ale aj také bežné veci – verejné toalety, lavičky… Kde sú?

Mobiliár je postupne dopĺňaný, buď podľa toho, kde bol plánovaný napr. na žiadosť VMČ, alebo na základe podnetov obyvateľov. No často sa stane, že obyvatelia žiadajú osadiť lavičku k bytovému domu a o niekoľko týždňov ju žiadajú odstrániť, pretože sa tam po večeroch združujú skupinky obyvateľov, ktorí narúšajú nočný kľud.

Teraz som čítala, že v Prešove majú 10 funkčných fontán, máme v meste aj my nejaké?

Áno, v meste máme aktuálne 12 fontán. Aktuálne boli vyčlenené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na obnovu 5 fontán.

Cítia podľa teba obyvatelia, že v Nitre komisia pre životné prostredie naozaj funguje? Má komisia aj nejaké rozhodovacie právomoci? Ak nie, aký je jej význam?

Komisia má rovnaké právomoci ako všetky ostatné komisie.

Jarka Králová: Teší ma, že sa konečne začala venovať väčšia pozornosť stromom i zeleni
Čo si ty konkrétne zrealizovala počas tvojho výkonu poslankyne a šéfky spomínanej komisie?

Čo sa týka životného prostredia, tak sa toho urobilo pomerne dosť, verím, že sa bude pokračovať. No, boli vysadené nové stromové aleje, napr. na Klokočine, Chrenovej, stredový pás stromov smerom na Novozámockú, Rýnska ulica. Celkovo bolo za 2 roky vysadených vyše 500 stromov, množstvo kríkov, pri výsadbe sa začal používať pôdny absorbent, ktorý zadržiava prebytočnú vodu, ktorú stromom uvoľňuje v čase, ak je sucho.  Boli vysadené 2 lokality s lúčnymi kvetmi-tzv biodiverzitné plochy pre opeľovače. Tento rok bolo na zeleň vyčlenených zatiaľ najviac peňazí v histórii mesta. Bola spracovaná projektová dokumentácia na revitalizáciu Starého parku. V minulom roku začalo najmasívnejšie ošetrovanie stromov v histórii Nitry, bolo robené na základe dendrologických posudkov a odborne bolo ošetrených okolo 120 stromov v Starom parku, ktorý je aktuálne ošetrený. Tento rok sa v ich ošetrovaní bude pokračovať.

Aktuálne boli vyčlenené financie aj na nákup novej techniky pre Stredisko mestských služieb, ktorá bude slúžiť na kvalitnejšiu údržbu mesta. V minulom roku sa okrem klasického čistenia a zametania ulíc začalo robiť pilotné blokové čistenie ulíc, čo znamená, že ulice s čistené hĺbkovo, no na to je potrebná súčinnosť obyvateľov, v čase blokového čistenia ulíc býva včas umiestené dopravné značenie, preto prosíme obyvateľov, aby ho rešpektovali, iba s ich pomocou bude môcť byť ulica vyčistená celé a poriadne. Robili sme dotazník o odpadoch v Nitre, z ktorého vzišlo mnoho podnetov.

Aktuálne sme pracovali spoločne s pracovnou skupinou Odpady a NKS na nastavovaní zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Pripravila a pýtala sa Heňa Ďurovová

foto: fb

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články