15.7 C
Nitra
utorok, 25 júna, 2024

Deti bez rúšok? Je to vďaka nebojácnosti a podpore rodičov

Signatári Memoranda hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi, Mgr. Adriana Kráľová (Do školy bez podmienok), Miroslav Heredoš (Republika), Katarína Boková (SHO) a Radoslav Čičala (lekár) spoločne vypracovali dokument s požiadavkami, ktorý odniesli v piatok dňa 17. 9. 2021 na Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 166, Bratislava v nasledujúcom znení:

BOD 1) Rozhodnutie: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky zmeníte vyhlášku Vášho úradu o nosení rúšok v školách a to tak, že ju buď bezodkladne zrušíte, alebo upravíte do stavu, ktorý je v Českej republike – deti sa zúčastňujú prezenčnej výučby v triede BEZ RÚŠKA.

BOD 2) Vyhlásenie pre médiá: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáte vyhlásenie, že odsudzujete a nepodporujete očkovanie detí tak od 5 – 11 rokov, ako aj očkovanie detí od 12 – 18 rokov a považujete ho za neprípustné, za medicínsky nezmysel a bezprecedentnú svojvôľu Ministerstva zdravotníctva SR.

Celé znenie Memoranda tu: https://www.skolabezpodmienok.sk/blog/memorandum-hlavnemu-hygienikovi-slovenskej-republiky-janovi-mikasovi

Pred úradom sme vyhlásili tieto naše požiadavky a stanovisko vo veci rúšok a očkovania detí s vedeckým zdôvodnením, ale do vnútra sme sa už nedostali, pretože úrad bol zamknutý v čase úradných hodín. Potom, ako naše kamery zachytili farizejstvo zamestnancov úradu v stredu dňa 22.9.2021, ktorí nenosili v práci rúško, alebo ich mali pod nosom, tvrdíme, že ak na Mikasovom úrade porušujú vlastné pravidlá, potom nemôžu vyžadovať tieto pravidlá od našich detí v škole. Tie tam trpia nežiaducimi účinkami a zdravotnými kontraindikáciami z dlhodobého nosenia rúšok.  Okrem iného sme vyhlásili, že ide o medicínsky, pedagogický a psychologický nezmysel. Naša silná argumentácia bola podložená množstvom štúdií v oboch bodoch požiadaviek.

Vo štvrtok dňa 30. 9. 2021 sme sa dozvedeli, že pediatrička Prokopová, na ktorú bolo z našej strany podané aj trestné oznámenie, ohlásila, že v pondelok dňa 4. 10. 2021 prestane platiť povinnosť nosiť rúška v triedach u žiakov na základných školách. Považujeme to za výsledok neustáleho tlaku hlavne rodičov, ktorí sa neboja postaviť za ochranu zdravia svojich detí, podávajú trestné oznámenia a neodkladné opatrenia, za výsledok memoranda a za individuálne  aktivity na ministerstvách. Podporujeme rodičov v ich úsilí a odvahe. Vy rodičia ste tí, ktorí musia chrániť práva svojich detí. Ďakujeme aj právnikom, ktorí sa spolupodieľajú v zápase za naše deti. Spoločne sme tak dosiahli úspech, ktorý znamená čiastkové víťazstvo v ťažkej psychologickej vojne. Je to hlavne vďaka Vám rodičom a Vašim aktivitám, v ktorých Vás neustále podporujeme a budeme podporovať.

Vyhláška k rúškam na ZŠ – ako to vlastne je naozaj?

Peter Weis

Bez ohľadu na to, aby sme sa opäť zaoberali všeobecnou záväznosťou „vyhlášok“ ÚVZ SR publikovaných vo Vestníku vlády SR, sa po dlhšom čase pozrime na to, čo vlastne od nás duálny právny systém chce. A najmä od našich detí na ZŠ.

Držte si klobúky, prichádza vyhláška č. 250 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Pozrime sa na niekoľko základných právnych nezmyslov a nezrovnalostí.

Začnime tým, čo najviac zaujíma rodičov školopovinných detí.

Výnimku z nosenia prekrytia horných dýchacích ciest majú podľa § 2 písm. c) žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Média bývalého hlavného prúdu už v predstihu prezentovali, že rúška sa nebudú musieť nosiť v triedach, ale na chodbe a v jedálňach áno. Niektorí riaditelia si to vysvetlili po svojom a rúška nariadili v rozpore s vyhláškou aj tam, kde sa skupiny detí miešajú.

Takže čo je to ten výchovno-vzdelávací proces? Podľa predpisov na úseku školstva ide o tieto definície:

Výchovou sa rozumie komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa alebo žiaka s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej.

Vzdelávaním sa rozumie cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou.

A keďže socializácia prebieha najmä medzi vyučovacími hodinami, výchovno-vzdelávacím procesom je preto celá doba, počas ktorej škola zodpovedá za dieťa, teda aj prestávka, aj obed, a pod., dokonca aj mimo priestorov školy, na školskom výlete, exkurzii, v školskom internáte, a pod.

A na všetko toto sa vzťahuje aktuálne platno-neplatná/odporúčaná výnimka z vyhlášky.

Takže ak Vaše dieťa na ZŠ príde bez rúška, viete, že konáte nielen v súlade so všeobecne-záväznými predpismi, ale aj v súlade s duálnym odporúčacím protiplandemickým systémom.

Na učiteľov zabudli, aspoň na tých bežných na ZŠ (rúško, šál, šatka). Zrejme to bude logicky kvôli tomu, aby učitelia chránili malých „asymptomatických superšíriteľov“ pred roznosom infekcie v smere: učiteľ->žiak->rodič. Žiaci ZŠ ešte podľa nami dostupných informácií na kovid u nás nezomreli a štatistiku, koľko rodičov príchodom zo školy doma nakazili s tým, že by to viedlo k úmrtiu rodiča, sme ešte nemali možnosť vidieť. Ale to je štandardný problém mýtu asymptomatického prenosu.

A ešte jedna perla na záver. Tá stojí za to.

Podľa §1 vyhlášky sa na účely tejto vyhlášky respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1) alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu askúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.2)

Osobné ochranné prostriedky poznajú výlučne pracovnoprávne predpisy na účely ochrany zdravia a bezpečnosti (tzv. BOZP), a to najmä kvôli výnimočne prašnému prostrediu. Máme tomu rozumieť tak, že mimo nebezpečných pracovísk táto povinnosť tiež neplatí? Na to, aby tomu tak nebolo bude treba použiť novo-zavedený výklad neexistujúcim materiálnym jadrom alebo rovno duchom pandémie, lebo iné metódy zaužívaného právneho výkladu asi neobstoja.

Vyzerá to tak, že sa asi Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR budeme pýtať. A potom uvidíme.

A na záver si pripomeňme, že jeden z prvých blogov, ktoré sme tu uverejnili ešte minulý rok pojednával o tom, že kovid sa cca do dvoch rokov prejaví ako endemická nádcha u maloletých. Už sa tieto správy objavujú aj v bývalom mainstreame. Asi po roku otvorili časopis Science.

Vážení rodičia. Svojim deťom ste vybojovali voľné dýchanie. Nepokazte si to teraz tým, že budete posielať do školy svoje deti so symptómami chrípky alebo iných respiračných ochorení. Inak tento ústupok nebude mať dlhé trvanie. Správajte sa, prosím, zodpovedne. Ďakujeme.

-pw-

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články