23.1 C
Nitra
piatok, 12 apríla, 2024

AKTUÁLNE: Názor prehlasovaného sudcu Ústavného súdu Petra STRAKU k ústavnosti referenda o predčasných voľbách

V závere si dovolím jeden odkaz smerom k politickým elitám. Inštitút referenda je dlhé roky inštitútom medzi politikmi nepopulárny, keďže dosť zásadne vstupuje do rozhodovacích procesov a predstáv politikov. Je to inštitút legitímny, pričom musí byť jasnou hrozbou pre vládcu, ktorá môže zasiahnuť kedykoľvek – inak povedané, politici sa ho musia obávať. Považujem za dôležité, aby vládca bol v neistote, lebo len to ho udržuje v strehu a v snahe robiť všetko a čo najlepšie pre ľud. Toto rozhodnutie nie je výhrou koalície (lebo rovnaké referendum mohla skúsiť iniciovať v budúcnosti z opozície) a ani opozície (lebo v prípade, ak by raz vládla, mohlo by byť referendom práve proti nim), ale je vlastne prehrou občana, prehrou demokracie a právneho štátu.“ Sudca Ústavného súdu SR Peter Straka.

Odlišné stanovisko  sudcu Petra  Straku  k nálezu Ústavného  súdu Slovenskej  republik č. k. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla  2021 (referendum  o predčasných  voľbách)

ABSTRAKT

Opakovaná aktivácia   materiálneho  jadra   ústavy po  ani  nie  troch  rokoch   je bezpochyby hodná zamyslenia.  Aktivácia  materiálneho   jadra  proti  prvku  priamej  demokracie  je však z môjho  pohľadu   neakceptovateľná.  Článok  93  ods.  3 ústavy  poskytuje  jasne  taxatívny (vyčerpávajúci) výpočet dôvodov zakázaných referend. 

Názor  o   neústavnosti  referenda   pre   jednotlivý   prípad   je  adekvátne   vyvážený  nielen ústavnou  úpravou,    ktorá   pozná  aj ad   hoc   referendum,   ale   aj   ústavnou  zvyklosťou založenou  na  dvoch   obdobných   referendách   a  troch   ústavných   zákonoch  o skrátení volebného  obdobia.   Preto   bola  namieste   skôr   interpretačná   zdržanlivosť   a aplikácia princípu prezumpcie ústavnosti.

Ústava, ústavné zákony, ale ani zákony nemôžu byť natoľko  kazuistické,  aby postihli všetky rozmanitosti   života.  Založenie   zákazu  referend   pre  konkrétny   prípad   (ad  hoc)   môže spôsobiť to,  že v prípade naliehavej   potreby jeho  konania  práve  na základe  tohto nálezu bude jeho uskutočnenie problematické.

I. Úvodné poznámky

1. Priloženie odlišného stanoviska je vždy  horko-sladkým momentom. Na  jednej strane je to exkluzívna možnosť  otvoriť  dvere tam,  kde sa bežne nazrieť  nedá, no na  strane druhej by človek radšej  písal, resp. dopĺňal  väčšinový  názor, v  tomto prípade  pléna ústavného súdu.

Ako však trefne o odlišných  stanoviskách napísala kolegyňa Šimáčková z českého ústavného súdu pre týždenník RESPEKT: „A  jaké poučení by si z disentů u vrcholných soudů mohli vzít všichni občané a občanky? I velmi vzdělaní a racionálně uvažující lidé nemusí ze stejných fakt a argumentů dospět ke stejnému či  společnému řešení. Někdy  se musíte rozhodnout,  které řešení je podle Vás správné, ale  to nemusí znamenat, že všechna ostatní řešení jsou špatná a jejich zastánci jsou pitomci. Pro  hledání správné cesty v životě je velmi užitečné poslouchat zejména  ty,   kteří   s   námi   nesouhlasí,  protože   právě   ti   nás   mohou  posunout   dál.“ (https://www.respekt.cz/respekt-pravo/nemusime-se-vzdycky-shodnout-aneb-disentujici-soudci).

Aj napriek tomu, že z viacerých dôvodov zásadne s rozhodnutím väčšiny nesúhlasím, v plnom  rozsahu  ho,  samozrejme, rešpektujem.  Súčasne mám  nádej,  že  v konaní  podľa čl. 125b ústavy  bude v budúcnosti  aplikovaný  prístup iný,  pričom  budem  rád, keď  k tomu dopomôže aj toto odlišné stanovisko.

2. Ústavný súd bol  v tomto  konaní postavený pred veľmi  vážnu úlohu, ako to  už v takýchto konaniach býva, pričom len druhý raz v  histórii  slovenského ústavného súdnictva rozhodoval ústavný súd v  konaní podľa  čl.  125b  ústavy o súlade predmetu  referenda s ústavou  alebo s ústavným zákonom. Rozhodnutie o otázke referenda o predčasných voľbách sa môže zdať ako výsostne politická  otázka,  keďže aktuálne karty  na  stole hovoria  o tom,  že vyslovenie protiústavnosti udrží  pri  moci  aktuálnu  politickú   konšteláciu. Naopak,  umožnenie konania takéhoto  referenda   vyhovuje   na   prvý    pohľad   skôr   parlamentnej   menšine,   prípadne mimoparlamentným  politickým    silám.   Už   v  úvode   tejto  časti   musím  konštatovať,   že v žiadnom prípade rozhodnutie ústavného súdu (ale ani odlišné stanovisko k nemu priložené) nie je a nemôže byť o sympatii k akejkoľvek  politickej  strane alebo hnutiu. Vždy ide  výlučne o interpretáciu  ústavného textu   ústavným  súdom,  ktorý   nehľadí  na  politické   reálie,  ale výlučne len na ochranu ústavnosti.

3. Oceňujem, že na platforme  laickej,  ale najmä odbornej verejnosti  sa rozvinul  v súvislosti s očakávaným rozhodnutím vcelku intenzívny diskurz  o tom, či  je referendum o predčasných voľbách    v súlade    alebo    v rozpore    s ústavou.   Názory    podporujúce    protiústavnosť posudzovanej referendovej   otázky  prezentovali   napríklad  Marián   Giba, Vincent   Bujňák alebo Ernest Valko (ide  o jeho starší text publikovaný  v  odbornom časopise Justičná revue), pričom za ústavnosť sa v rámci  svojich výstupov  zasadzovali najmä Ján Drgonec, Radoslav Procházka, Tomáš Ľalík alebo Michal Lipták.  Jedným z kľúčových pilierov  kvalitnej  ochrany ústavnosti je vedenie slušného, no pokojne  aj tvrdého právneho  diskurzu. Za  argumentačný faul  však  považujem,  ak  ktorákoľvek   z protistojacich  strán  začne používať   termíny  ako napríklad  „závažný  ústavnoprávny  kiks“    pri  takej   otázke,  ktorá  skutočne  právnu  vedu rozdeľuje na dva tábory.  Tak, ako vyplynie  z ďalšieho textu,  ja sa hlásim k  tej časti právnej vedy a právnej praxe, ktorá argumentovala v prospech referenda o predčasných voľbách. 

II.  Všeobecne k referendu  a interpretačnej   extenzii

4. Aj   keď  úlohou ústavného súdu  nebolo akademicky  hodnotiť  úpravu  inštitútu  referenda (PL. ÚS  24/2014), v  úvode  tejto  časti by  som  rád uviedol,  že  k časti  nálezu týkajúcej  sa účinkov  referenda sa v  plnom  rozsahu hlásim  aj  ja  (úvod  III.   state väčšinového  nálezu). Referendum ako  „oslava  demokracie“  má veľký   význam  a právo ľudu  radiť   a prikazovať svojím splnomocneným zástupcom je  jednou z foriem  bŕzd a protiváh.  Riziko  odblíženia sa vládcu od vôle voliča  stúpa priamo úmerne s plynutím  času od vyhlásenia výsledkov volieb, pričom  je  to  práve  inštitút   referenda, ktorým   vedia  občania  mimo   štandardných volieb manifestovať  svoju  vôľu.  Súhlasím  s tým,  že občania  vládnu  v zastupiteľskej  demokracii prostredníctvom   svojich   volených    zástupcov,  no   súčasne   aj   priamo   (ústava   počíta s rovnocennými alternatívami), pričom, čo je dôležité,  štátna moc pochádza od občanov (čl. 2 ods. 1 ústavy).

5. Ako istý doktrinálny  neštandard vidím až prílišnú extenziu ambície ústavného súdu v tomto osobitnom konaní  vyložiť  všetko  sporné spojené s referendom a pridať k  tomu ešte aj  čosi navyše. Aby  ma čitateľ   nepochopil zle,  vždy  a za každých  okolností  sa hlásim k  vedeniu ústavného dialógu a interpretačnej zodpovednosti ústavného súdu, no pýtam sa, prečo práve teraz. Ponúka sa odpoveď, že práve teraz má ústavný súd konečne „referendum na stole“, tak je žiaduce otvoriť  všetky  sporné otázky. Tento argument pochopiť  viem,  no pýtam sa aj to, prečo v iných  otázkach ústavný súd  neprejavil  rovnakú mieru  interpretačnej ambície  a tiež nevykladal všetky sporné súvislosti. To, že mi  takýto prístup nie je  cudzí, potvrdzuje aj moja osobná angažovanosť a výzva smerom k plénu v konaniach podľa čl. 129 ods. 6 ústavy (súlad núdzového stavu s ústavou) vedených pod sp. zn. PL. ÚS 22/2020 a PL. ÚS 2/2021, kde som bol odkázaný, naopak, na interpretačnú zdržanlivosť zo strany pléna.

6. Keď  sa ústavný súd  hlási  do služby,  musí  byť  vo  svojom  prístupe konzistentný.  Keď v konaní podľa čl. 129 ods. 6 ústavy o súlade núdzového stavu s ústavou rezonovala možnosť riešiť parciálne  alebo satelitné otázky  výlučne v  konaní o súlade právnych predpisov  podľa čl. 125 ústavy, malo  tomu byť  tak aj  v tejto  veci. Inak  povedané, riešenie otázok spojených s účinkami referenda alebo s otázkou ústavných zákonov  ad hoc by  viac sedelo na konanie podľa čl.  128  ústavy o výklade  ústavy. Tu  pripomínam  už  raz vyslovený  názor ústavného súdu v skoršom konaní podľa čl. 125b ústavy: „Špecifickosť tohto rozhodovacieho procesu je zvýraznená aj  tým, že ide  o  prvok  preventívnej  kontroly  ústavnosti v systéme slovenského ústavného súdnictva  dominantne  orientovaného  na  oblasť  následnej  kontroly   ústavnosti. Ústavný súd neopomína a v každom štádiu svojho rozhodovania o  návrhu prezidenta má na zreteli,  že jeho  úlohou  nie  je  akademické hodnotenie ústavnej  úpravy  inštitútu  referenda v Slovenskej republike, ale  výlučne  odstránenie pochybností  prezidenta o súlade  predmetu referenda,  ktoré   navrhuje   petícia   občanov  alebo   Národná   rada   Slovenskej republiky (s ústavou a   ústavnými  zákonmi.  …  Právomoc  ústavného  súdu  sa  koncentruje   výlučne na súlad predmetu  referenda  s ústavou  a  ústavnými  zákonmi, teda  na  obsahovú stránku referenda tvorenú referendovými otázkami. Ústavný súd nemá právomoc preskúmavať súlad iných právne  významných aspektov konkrétneho referenda, ktoré sa má  vyhlásiť, s  ústavou a ústavnými zákonmi (nemôže napríklad skúmať, či sú splnené podmienky podľa čl. 95 ods. 1 ústavy, pretože to patrí do výlučnej kompetencie prezidenta).“ (PL. ÚS 24/2014).

7. Necítim  sa  komfortne  v situácii,  keď  sám  musím kritizovať   niečo,  po  čom konštantne volám. Verím  teda, že  tento nový  prístup,  ktorý  zvolil  ústavný  súd, bude ďalej  v doktríne preferovaný a stane sa zásadou, keďže ak by išlo  o jednorazovú aktivitu,  vnímal  by  som to skôr problematicky.  Nebolo by totiž  v poriadku,  keby si ústavný  súd náhodne vyberal, kedy bude hovoriť  veľa  a pôjde  prípadne aj  mierne  extra alebo  ultra  petitum,  a niekde nebude ochotný odpovedať  ani  na  základné otázky,  ktoré  kvária   spoločnosť.  Som teda  za nové prístupy  a posun v doktríne,   no  považujem  za  potrebné,  aby  sa  v súlade s požiadavkou na právnu istotu a predvídateľnosť práva pristupovalo v plenárnych veciach rovnako. 

III.  Zakázané  referendum

8.  Ústavný  súd  už  konštatoval  vo  svojej  rozhodovacej  činnosti,  že  referendum  nemôže znižovať  štandard  základných   práv  a slobôd,  pričom   práve  pri   tejto   hrozbe  by   došlo k naplneniu  zákonného   predpokladu  zákazu   referendovej  otázky.   Pokiaľ    ústavný  súd konštatoval rozpor  referenda  o skrátení volebného  obdobia  s ústavou, došlo  podľa  môjho názoru k obmedzeniu (zníženiu štandardu) politických práv občanov (voličov).  Štandard teda neznižovala  samotná  referendová  otázka,  ale  štandard  bol   znížený  práve  rozhodnutím ústavného súdu.

9. V prvom rade je potrebné vnímať znenie čl. 93 ods. 2 ústavy, podľa ktorého je podmienkou súladu  referendovej   otázky   s ústavou   existencia   dôležitej   otázky    verejného  záujmu. V posudzovanej veci  bolo referendum  iniciované  petíciou, pričom  petičným  výborom  bolo predložených bezmála 600 000 podpisov, t. j. zjavne nad potrebnú hranicu. Uvedené už samo osebe dáva  odpoveď  na  otázku,   či  je   predmetom  referenda  otázka  verejného  záujmu. No hlavne  preskupenie  politických   síl   samo  osebe  spĺňa  z môjho   pohľadu  podmienku dôležitej otázky verejného záujmu. Uvedené potvrdzuje v bode 107 nálezu aj väčšina pléna. 

10. Čo  sa týka  zakázaných referend, tam  ústava hovorí  vcelku  jasne: podľa  čl.  93 ods.  3 ústavy nemôžu byť predmetom referenda (a) základné práva a slobody, (b) dane, (c) odvody a (d) štátny rozpočet. Ústavodarca tento taxatívny výpočet zakomponoval do ústavného textu, pričom  práve  uzavretý  počet  dôvodov  neprípustnosti  referendových  otázok  skôr  zvádza k odmietnutiu extenzívnej  interpretácie tohto ustanovenia. Pokiaľ  by totiž  ústavodarca chcel tých  dôvodov  viac  a požadoval by  od  ústavného súdu  hlbšie  hľadanie  dôvodov,  nič  mu nebránilo použiť časticu „najmä“ alebo „predovšetkým“.

11. Pre  účely  ďalšej  analýzy  je  možné zjednodušiť  posudzovanú  množinu  a bezpečne je možné z úvah vyňať otázky daní, odvodov a štátneho rozpočtu, ktoré s predčasnými voľbami vôbec nesúvisia.

12. Plénum  ústavného súdu dospelo k záveru, že  čl.  93 ods. 3  ústavy  však vyčerpávajúco nevymedzuje nedovolené  referendové otázky,   ale v  ústavnom texte  (systematika,  princíp generality  právnych  noriem,   materiálne  jadro)   vidí   aj  ďalšie   implicitné   dôvody,   ktoré zakazujú  realizáciu   referenda.  Okrem   negatívnych   dôsledkov   tohto   právneho  záveru, o ktorých budem  hovoriť  v ďalšom  texte, by  som sa rád parciálne pristavil   aj pri  ostatnom rozhodnutí ústavného súdu o súlade referendových otázok  s ústavou (PL.  ÚS 24/2014,  tzv. referendum o ochrane rodiny).

13. Práve  nález vo  veci  sp.  zn. PL.  ÚS  24/2014  je  istou  doktrinálnou  bázou, z ktorej  je potrebné vychádzať. Nie  je mi  vcelku  zrejmé, prečo už  v tejto  veci nekonštatovalo plénum ústavného súdu existenciu istých implicitných dôvodov  zakazujúcich referendum. Považujem za povážlivé implicitne   (!)  vyčítať  predošlému plénu  prehliadnutie  implicitne   emanujúcich dôvodov  zakázaných predmetov  referend,  a to  najmä  preto,  že  otázky   týkajúce  sa  tzv. referenda o ochrane rodiny boli  bezpochyby zložitejšie  na posúdenie. Rovnako predbehnem a uvediem, že aktivácia materiálneho jadra (pokiaľ  tu  takáto ambícia je…)  by sa hodila skôr na predchádzajúce konanie, keďže práve  tam hrozil   „diskriminačný  knockout“   od  väčšiny obyvateľov  menšine. O potrebe  skúmať  implicitné   dôvody  sa však  v predmetnom  náleze nedočítame.

14.  V tejto   súvislosti   väčšina  pléna  odkazuje  na  odlišné   stanovisko  emeritného  sudcu ústavného súdu prof. Orosza k veci sp. zn. PL. ÚS 24/2014. Sudca Orosz volal okrem výkladu čl. 93 ods. 3 ústavy aj po aplikácii ďalších ústavných princípov,  kde zaradil generálny princíp právneho  štátu   (pozor    nespomínal   princíp   generality    právnych   noriem!)    a   princíp demokratického štátu  (čl.  1  ods.  ústavy),  pričom  oba  subsumoval  pod  materiálne jadro. Následne  hovoril   o potrebe   uplatňovania  princípu    väčšiny  pri    výkone   verejnej   moci v organickom spojení s  ochranou práv (akýchkoľvek)  menšín. Aktiváciu   materiálneho jadra teda videl v potrebe pomôcť slabšiemu (menšine), k čomu by som sa taktiež prihlásil.

15. V  prvom  rade preto uvádzam, že otázka referenda o predčasných voľbách  nie je  podľa môjho názoru otázkou, ktorá by  mala otvárať Pandorinu skrinku  materiálneho jadra, tak ako to uvádza väčšinové rozhodnutie pléna ústavného súdu. Referendum o predčasných voľbách nie  je  útokom  na  demokraciu  a právny štát,  ale  je  to  právny  nástroj,  ktorým   je  možné kultivovaným  spôsobom dosiahnuť preskupenie politických síl  v krajine. Uvažovať  nad tým, že zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky má ľudské právo na mandát, v plnej dĺžke nesedí ani s textom ústavy, ktorá na viacerých miestach počíta s rozpustením Národnej rady  Slovenskej   republiky,    a teda  fakticky   aj   s predčasnými   voľbami.   Nevidím    teda interpretačnú alternatívu  založenú na  tom,  že by  došlo  k zásahu do  pasívneho volebného práva zvoleného poslanca parlamentu tým, že jeho mandát nebude 4-ročný. Poslanec totiž nie je vylúčený  z budúceho volebného aktu a môže kandidovať v predčasných voľbách  znovu – čím si v plnom rozsahu uplatní svoje pasívne volebné právo.

16. Súčasne sa nedá hovoriť ani o základnom práve na 4-ročný  mandát, a to preto, že čl. 30 ods. 2  ústavy  garantuje  konanie  volieb   v   lehotách  nepresahujúcich pravidelné   volebné obdobie ustanovené zákonom,  pričom  v  prípade parlamentu  sú  to  4  roky  (čl.  73  ods.  1 ústavy).  Inak   povedané,   ústava  stanovuje  maximu    a pripúšťa  len   možnosť   skrátenia volebného  obdobia.  Samotná  ústava  výslovne  počíta   s možnosťou  kratšieho  volebného obdobia  (použitie   slova   „nepresahujúcich“).   V  prípade,  ak   nepripustíme  iné   skrátenie volebného obdobia,  ako  to,  s ktorým   výslovne  počíta  ústavný  text  (a  teda prehliadneme ústavné  zvyklosti    zavedené  v ústavnom   poriadku),   vcelku   zásadne  tým    posilňujeme postavenie prezidenta Slovenskej  republiky.   Opäť  mám  na  jazyku  otázku,  či  práve  toto konanie podľa  čl.  125b  ústavy je  tou  správnou platformou   pre tak  závažný  interpretačný záver.

17. Keď  sa vrátim k  zneniu čl.  93 ústavy, trvám  na tom, že, právo  občanov spravovať veci verejné priamo referendom je limitované  len explicitnými  ústavnými zákazmi.  Ak teda nejde o položenie otázky, ktorá nie  je vo  verejnom záujme, alebo ak ide o otázku,  ktorá je priamo ústavným textom   vylúčená,  takéto  referendum musí  byť   constitutione  artis.   Aj   keď  mi extenzívna interpretácia ústavy v záujme čo najširšej ochrany základných práv a slobôd nie je cudzia, v tomto prípade na ňu nie je dôvod, keďže výpočet je jasne taxatívny. 

18. Je namieste otázka, prečo  ústavodarca pri niektorej  z  ostatných noviel  ústavy (ktorých nebolo málo) priamo  nenovelizoval ústavný text  a nepostavil zákaz referenda o predčasných voľbách do  radu za ostatné explicitné  zákazy. Uvedené tak trocha  demaskovala aj samotná Národná rada Slovenskej republiky vo svojej replike v konaní, keď poukázala na parlamentnú tlač  1774,  doručenú 7. novembra  2019,  kde  na  základe  poslaneckého návrhu  viacerých terajších členov vlády bola navrhovaná novela ústavy, v rámci ktorej sa v čl. 93 ods. 3 ústavy slová „odvody a štátny rozpočet“  mali nahradiť slovami  „odvody,  štátny rozpočet a skrátenie volebného obdobia Národnej  rady Slovenskej republiky“.   Je teda namieste otázka, načo by bola predkladaná novela ústavy inter alia rozširujúca zakázané referendové otázky, keď to, čo sa navrhovalo  doplniť,   už zakázané implicitne   bolo?  Aj   keď  nejde  o argument kľúčový, podporne je bezpochyby zaujímavý.

19. Berúc  do  úvahy závery  ústavného súdu  vo  veci  sp. zn.  PL.  ÚS  24/2014, považujem väčšinové rozhodnutie pléna za odkláňajúce sa od nastoleného trendu. Ako problematické sa mi javí,  že nález  nie je  založený na potrebe zachovania doterajšieho štandardu základných práv a slobôd.  Dokonca  rozhodnutím  podľa  môjho  názoru došlo  k  paradoxnému zníženiu štandardu, keďže  konanie predčasných volieb  do   Národnej  rady  Slovenskej  republiky  je podľa väčšiny  kľúčovo  naviazané na rozhodnutie  prezidenta Slovenskej republiky   [čl.  102 ods. 2 písm. e) prvé dve vety ústavy], ktorý môže (ale nemusí) parlament rozpustiť.

a. Argument  implicitných   dôvodov

20. Hľadanie  ďalších implicitných   zakázaných predmetov referenda nad rámec textu  čl. 93 ods. 3 ústavy  považujem  za aktivistické   a v istom  zmysle  za  neuvážené. Účelom  zákazu referenda o základných   právach  a slobodách  je  ochrana  jednotlivca   a   jeho  dôstojnosti a slobody. Nemôže to  byť  za žiadnych okolností  dezinterpretačne otočené na účel  ochrany komfortu aktuálneho vládcu.

21. Osobitne by som rád akcentoval, že mám veľký rešpekt k ochrane materiálneho jadra ergo klauzule  večnosti.  Zastávam jednoznačne  názor,  že ak  by   dochádzalo zo  strany  vládcu v krajine  k útoku   na  demokraciu,  je   úlohou  ústavného  súdu  zakročiť   a v istom  zmysle vytvoriť   jasnú bariéru  a  protiváhu  akýmkoľvek   absolutistickým  tendenciám.  Súčasne ale uvádzam, že pre aktiváciu kryptonitu  s názvom „materiálne  jadro“  je potrebná výnimočnosť par excellence. Domnievam sa, že v posudzovanej veci o tento prípad nejde. V ďalšom  texte sa pokúsim postupne vyrovnať s argumentmi, ktoré predkladá väčšina pléna.

22. Väčšina  pléna  argumentuje  systematikou ústavy  a hľadá  vo  všeobecných princípoch, na ktorých  je  ústava budovaná, skryté  odpovede  na  vcelku  jasné otázky.  S istou  mierou zjednodušenia by sa dalo uviesť, že som v úvode ani len nepredpokladal také zložité riešenie takej jasnej veci. 

23. Väčšina  pléna  ústavného súdu tiež   vidí  vo  všeobecných ustanoveniach a systematike ústavy aj implicitný  dôvod zákazu referenda o otázke ad hoc. Tento právny názor nezdieľam, keďže  priamo  ústavodarca s referendom  ad  hoc  v čl.  7  ods.  1  ústavy  v  prípade vstupu do štátneho zväzku  s inými  štátmi  počíta.  Referendum  z roku  2003  s otázkou  „Súhlasíte s tým, aby sa SR stala  členským štátom EÚ?“   bolo  práve tým  „nedovoleným“  referendom k otázke ad  hoc. Argument,  ktorým  by  prichádzalo  do  úvahy udržanie  záveru založeného na tom,  že  „ak   ad  hoc  otázka  referenda,  tak   len  vo  výslovných  prípadoch   uvedených v ústave“, by  bol paradoxný. Na jednej  strane ústavný súd jasne taxatívny výpočet dôvodov zákazu referenda v čl.  93  ods.  3  ústavy doplnil   o dôvody  implicitné   a prekvalifikoval   ho svojou interpretáciou na  výpočet exemplifikatívny,   na strane druhej sú  akceptované ad hoc referendá len tie výslovne (taxatívne) uvedené a implicitné otázky sa už nevyvodzujú… 

24.  Dôsledkom   väčšinového   nálezu  je   navodenie  istej    miery   interpretačnej  neistoty. Do budúcna bude  totiž   každé  referendum  vystavené  riziku   zákazu  referendovej  otázky z implicitných  dôvodov. Prezident Slovenskej republiky  teda v súlade so svojou povinnosťou zabezpečovať navonok i  dovnútra  rozhodovaním  riadny  chod ústavných  orgánov (čl.   101 ods. 1  ústavy)   bude   musieť   zrejme   každé  referendum   nechať   otestovať  60-dňovým rýchlotestom pre  účely zistenia  potenciálneho nesúladu referendovej  otázky s implicitnými ústavnými zákazmi.  Uvedené považujem  za  nadbytočné a istým  spôsobom aj  pre ústavné orgány zaťažujúce a pre petentov zneisťujúce.

25. Nedokážem sa stotožniť s naratívom, ktorý vidí ohrozenie demokracie inštitútom, ktorý je demokraciou  sám  osebe.  Ako    som  už   naznačil,   inštitút   referenda  je   v podmienkach Slovenskej republiky vcelku  nedoceneným. V istom zmysle sa dá rozumieť jeho nepopularite medzi politikmi  en bloc, keďže v  ich očiach sa nabúrava monopol zastupiteľskej demokracie. Súčasne však referendová procedúra je de constitutione lata nastavená tak prísne, že empíria naznačuje značnú zložitosť dosiahnutia úspešného výsledku. Procedúra (1) zhromažďovania podpisov v minimálnom  počte 350 000, následne (2) ich kontrola prezidentskou kanceláriou, (3) potenciálny  prieskum  ústavným   súdom  a potom  aj  (4)  potreba  účasti  nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov   a (5) prijatia   rozhodnutia nadpolovičnou  väčšinou účastníkov referenda je skutočne nejednoduchá. Dovolím si uviesť, že už tento komplikovaný proces sám osebe vylučuje prijatie  zbytočného alebo nevýznamného rozhodnutia referendom.  Ako  inak rozumieť  tomu,  že  dosiaľ  jediné  úspešné referendum  (práve  to  z roku  2003)  prekročilo potrebnú účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov len veľmi zľahka a tesne.

26. S inštitútom referenda sa nevyhnutne spájajú aj obavy spočívajúce v tom, že ako s mocou naloží ľud.  Implicitne  sa preto  vynára aj obava z  hypertrofie (nadužívania)  referend, keďže každý,  kto  disponuje  mocou,  vníma  ako  automatické  riziko   „uvoľnenia“    tohto  inštitútu vytvorenie  prekážky pre  efektívnu  správu vecí  verejných. Práve z  toho pramení  inklinácia mocných skôr k  zdržanlivejšiemu  prístupu k referendu pred  náklonnosťou k nemu.  Empíria nám však ukazuje, že žiadna hypertrofia referend sa dosiaľ v Slovenskej republike  nekonala. Dôvodom je zrejme to,  že podmienky realizácie referenda popísané v predchádzajúcom bode sú vcelku náročné. Súčasne nie je možné opomínať ani samotné znenie ústavy, podľa ktorej opakovať referendum  v tej  istej  veci  je  možné  po  troch   rokoch   (čl.  99  ods.  2 ústavy). Zákonite  sa  teda  natíska otázka,  či   dokonca  samotná ústava  nepredpokladá  frekvenciu inštitútu referenda v takom rozmere, ktorý vyvoláva pocit jeho nadmerného užívania. 

b. Protiústavnosť   ústavných zákonov  alebo krátko   o ústavných zvyklostiach

27. Ďalšia  nepochybne zaujímavá argumentačná línia,  ktorú  väčšina  pléna neobchádza, je protiústavnosť  ústavných  zákonov   o skrátení  volebného  obdobia.  Ide   o ústavné zákony na jedno použitie, ktorým  sa ad hoc ústavná väčšina parlamentu rozhodla skrátiť  si  volebné obdobie a požaduje predčasné voľby. Aj napriek tomu, že veľmi pozorne počúvam a vnímam výhrady právnej vedy smerujúce k tzv.  inkompatibilite  ústavného systému, ktorý je zbytočne komplikovaný, a že práve voľne stojace ústavné zákony ho len zneprehľadňujú, zdá sa mi, že ústavný súd ide aj v  tejto súvislosti  nad rámec petitu. Uvedomujem  si, že prijatie  ústavného zákona o skrátení  volebného obdobia  je  inter   alia  aj  vzhľadom  na  českú  kauzu Melčák problematické, no aj v tejto súvislosti mám niekoľko  poznámok.

28. Považujem za nedostatok väčšinového nálezu, že vôbec nepracuje s takou eventualitou, že skracovanie volebného obdobia cez  ad hoc normy  už  môže mať  dokonca povahu ústavnej zvyklosti.  Aj   napriek  výhradám  právnej  vedy  boli  predčasné voľby  opakovane  vyvolané práve prostredníctvom ad  hoc ústavného zákona, pričom  uvedené riešenie založené zväčša na koalično-opozičnom kompromise musel verifikovať   okrem iného  aj ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

29. K rozhodnutiu  v kauze Melčák  uvádzam, že je vnímané aj odbornou verejnosťou vcelku kontroverzne  a  nejednotne.  Až   na  pár   výnimiek   rozhodnutie  bolo   odmietnuté  českou doktrinálnou obcou. V  tejto súvislosti  len stručne poukazujem na odlišné stanovisko českého sudcu ústavného  sudu Jana  Musila,  ktoré   bolo  k rozhodnutiu  v  kauze Melčák   priložené a uvádza sa v ňom: „Lze   si klást  také otázku:  Nebudou škody, způsobené zrušením tohoto ústavního zákona, mnohem větší, než jsou údajné škody, které jeho přijetím utrpěl náš ústavní systém? Opravdu lze připustit, aby se i v tomto případě uplatnila  zásada fiat iustitia,  pereant mundus (ať  třebas zhyne svět, jen když zvítězí spravedlnost)? Nezvítězí snad v tomto případě spíše než  spravedlnost  –  právníci?   Domyslel  Ústavní  soud  to,  že  nastolením  problému retroaktivity,  jako jednoho z nosných důvodů pro zrušení tohoto ústavního zákona, petrifikuje pro  celé  volební  období  stávající  úpravu   alternativ  zkrácení  volebního  období?  Nechci vyvolávat předčasné  obavy, avšak  domnívám se,  že tím  Ústavní  soud otevřel  vrátka  pro zpochybnění jakékoli   budoucí   úpravy   (i   když  nová  úprava   bude  obecná),  též   cestou individuální  ústavní stížnosti, a to  nejen pro  poslance, ale možná i  pro kteréhokoli  voliče.“ Poukazujem na mnou hrubo zvýraznené otázky, ktoré majú istý prorocký rozmer. 

30. Prebiehajúce konanie sa nazýva konanie o súlade predmetu referenda. Tak, ako  by sme v ňom nemali  primárne riešiť   otázku účinkov  referenda, rovnako  je otázne, či  je  správnou platformou  pre   riešenie  takej   závažnej  problematiky,   ako  je   protiústavnosť  ústavných zákonov. Je teda bezpochyby problematické, keď  v súvislosti  s referendom a jeho účinkami ústavný súd prejudiciálne  zakvalifikuje   ústavné zákony  ad hoc  ako protiústavné.  Uvedené platí o to  viac,  keď  vezmeme do úvahy  ostatnú priamu  novelu  ústavy ústavným  zákonom č. 422/2020 Z. z.   a znenie čl.  125  ods.  4  druhej  vety   ústavy,  podľa  ktorej  ústavný  súd nerozhoduje o súlade ústavného zákona s ústavou. Čo  teda nastalo? Referendum o skrátení volebného obdobia pre jeho ad hoc povahu je neústavné. Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia by  mal byť  zrejme  neústavný tiež,  no problémom  je,  že ho už  podľa  výslovného znenia ústavy ústavný súd nemôže posudzovať. 

31. Pre  istotu  v tejto  súvislosti  už teraz  uvádzam, že  si  v budúcnosti dokážem  predstaviť výkladový  prístup,  ktorý   umožní prieskum  takéhoto  ad  hoc  ústavného zákona  o skrátení volebného obdobia v konaní o súlade právnych predpisov, ktorý  z materiálneho hľadiska ani len ústavným zákonom byť nemusí. Bude na to však potrebný kvalifikovaný návrh niektorého z aktívne legitimovaných subjektov, najpravdepodobnejšie by mohlo ísť o skupinu poslancov. Pokiaľ  ústavný súd  takéto  podanie príjme  na  ďalšie  konanie a namietaný  právny  predpis posúdi len ako uznesenie národnej rady prijaté 3/5-ovou väčšinou (kde „ústavný zákon“ bude len formálne  označenie), čl. 125  ods. 4 ústavy  nebude prekážkou. V takejto  situácii  by  ale nešlo o ústavný zákon,  a teda nebola  by  otvorená otázka  vnútornej  rozpornosti ústavného systému v Slovenskej republike. 

32. Pre kontext na tomto  mieste zdôrazňujem, že výsledky referenda sú aj  z môjho pohľadu priamo  aplikovateľné  (nie   je  ich  treba  potrebné  potvrdzovať   hlasovaním  v parlamente), pričom  z hľadiska právnej  sily  ich  radím  na  rovnakú priečku  ako  ústavné zákony  (čl.  99 ods. 1 ústavy).  To,   že  výsledky  referenda  majú  rovnakú   silu  ako  ústavný  zákon,  však neznamená, že sú priamo ústavným zákonom. 

c. Argument  medzinárodnou  komparáciou

33.  Jedným  z argumentačných  trikov,   ktorý   zaznieva  v diskurze,   je  snaha  o pripísanie exotického statusu Slovenskej republike vzhľadom  na nezakotvenie referenda o predčasných voľbách v iných demokratických  európskych krajinách. To, že si nejaký inštitút neosvojila iná právna  úprava,   samozrejme,  ešte  nemusí  automaticky   znamenať   jeho   protiústavnosť. Rovnako nie  je  možné  prezumovať ani  to,  že  ak cudzia  právna  úprava otázku  referenda o predčasných voľbách  nespomína alebo neupravuje,  automaticky  to  znamená nemožnosť jeho realizácie.  Uvedené de  facto potvrdzuje  aj  väčšina  pléna v bode  100 nálezu,  pričom odkazuje aj na  rozhodnutie vo  veci  sp. zn. II.  ÚS  31/97  a akcentuje, že slovenská ústavná úprava inštitútu referenda má svoje špecifiká.

34. Argumentom,  ktorému  som  ale  relevanciu pôvodne  prisudzoval,  bolo  stanovisko  tzv. Benátskej komisie, ktorá sa v minulosti  vyjadrila  k otázke realizácie referenda o predčasných voľbách. Do úvahy však je potrebné vziať to, že stanovisko je z 31. marca 2000 (ide o odstup 21 rokov), išlo o Ukrajinskú  republiku, kde sú vnútroštátne demokratické pomery v porovnaní so Slovenskou republikou ešte aj dnes na kvalitatívne nižšej úrovni. Nejde o moje subjektívne hodnotenie, ale vychádzam z výsledku analýzy magazínu The Economist a dát pre rok 2020, kde je podľa indexu demokracie Slovenská republika na 47. mieste na svete, pričom Ukrajine patrí až  79.  priečka.  Rovnako  Benátska komisia  (stanovisko  A.  Milenkovej   z Bulharska) argumentovala  potenciálnym  ohrozením  demokracie   a rizikom   nestability.   Uvedené  ale v podmienkach Slovenskej republiky nehrozí najmä z toho dôvodu, že obdobné referendá sme už v našich  podmienkach dva  razy  absolvovali.  Nenastal po  tom  žiaden puč  alebo štátny prevrat a politická realita išla ďalej ako povestná karavána.

d. Cui bono?

35. Dnes je ťažké bezbreho veriť ktorejkoľvek  elite,  keďže história nás učí, že ľahkovážnosť a naivita sa neopláca. Ako bude republika fungovať,  ak sa z presvedčeného demokrata stane bezmedzný autokrat? Práve v tomto vidím potrebu nástroja, ako možno nenásilnou a ústavne konformnou   cestou  povedať,   že   toto   si   ľud    neprial.   Kategoricky   odmietam   stavať demokratický  inštitút  referenda do  pozície ohrozenia  demokracie ergo  ústavných garancií. Je to práve naopak, tento inštitút (referendum), ktorý Ústavu Slovenskej republiky bráni (áno, aj to o predčasných voľbách). Nedokážem si  predstaviť „potrebu  vypitia  kalichu horkosti  až do dna“,  keď   by  prišiel   k moci   niekto,  koho   si  celá  spoločnosť   neželá a ohrozuje  ju. Aj napriek tomu,  že doteraz sme tu takéhoto samozvaného monarchu nemali, neznamená, že nemôže prísť  zajtra. Preto  by  tu  mal  byť  ústavný  súd, ktorý  bude  zakaždým „napozore“ a bude ochraňovať ľud pred nebezpečenstvom.

36. Je starou pravdou, že ústava nie je dokument len do dobrého počasia. Považoval by som za nesúladné s poslaním ústavného súdu, keby v prípade čierneho scenára, ktorý naznačujem, zrazu  otočil   a ako  reakciu   na  aktuálnu   politickú    realitu   by  zrazu   takéto  referendum o predčasných voľbách povolil. Je potrebné na to myslieť tu a teraz.

37. Ešte  by  som  rád  vyvrátil   mýtus  spočívajúci  v tom,  že  vyslovením  súladu  položenej referendovej  otázky  s ústavou  by  ústavný  súd  pomohol   parlamentnej  opozícii.   Empíria ukazuje, že problematický element je práve účasť 50 % oprávnených voličov plus  jeden hlas, a teda šanca na úspech referenda je prinajmenšom otázna. Takto je namieste otázka Cui bono? Nepomohol  ústavný súd  náhodou viac   tým,  ktorí  budú  konšpirovať  o možnom  výsledku referenda, pričom  výsledky  referenda by  hovorili   samy  za seba a jasne by  určili   víťazov a porazených.

IV. Referendum  ako  očistná kúra

38. V ostatnom období je  medzi istou  skupinou obyvateľstva populárna snaha o detoxikáciu organizmu, čím  má  dôjsť  k jeho potenciálnej  očiste.  Prečo by  sme si  takúto očistnú  kúru nemohli dovoliť  aj v demokracii,  pričom práve referendum o predčasných voľbách by mohlo byť  práve  tým  prostriedkom,  ako  očistu  dosiahnuť.  Akcentujem,  že  pod očistou  nemám na mysli výmenu „týchto“   za „tých  druhých“,  ale nastavenie zrkadla a povedanie si pravdy, tak ako sa veci majú. Pri takomto referende viac ako o vôľu politikov ide o vôľu  ľudu, lebo ak ten svoje podpisy  na petíciu nedá, referendum  nebude. Ak  ale oprávnení voliči  svoju  vôľu prejavia, pričom  majú  záujem  o priebežnú skúšku  správnosti volieb  počas  prebiehajúceho volebného cyklu,  bolo  našou povinnosťou  to  tým  voličom   (berúc do  úvahy  ústavný text) umožniť.

39.  Jedným   z pilierov   demokracie   v mojom    ponímaní  je   to,   že   ponúka  riešenie   aj komplikovaných  a zložitých   situácií  efektívnym,   demokratickým   a častokrát aj  efektným spôsobom. Namiesto protestov a nepokojov v uliciach sme mohli mať k dispozícii  zložitý (no nie nedosiahnuteľný) modus operandi reštartu poslaneckého mandátu.

40. Misiou  ústavného súdu je chrániť  ústavu a ústavné zriadenie. Nesmie však za  žiadnych okolností zabúdať, že aj samotná ústava je spísaná z vôle „národa slovenského“, a teda z vôle nás všetkých. Keď som v ostatnom čase prikladal k rozhodnutiam pléna ústavného súdu svoje odlišné  stanoviská,  viackrát  bola  primárnym   dôvodom  inklinácia   pléna  ústavného  súdu k zdržanlivosti na úkor  občana. Toto rozhodnutie bolo ďalším  testom, kde sme podľa môjho názoru nedostatočne obstáli. Na jednej strane sa dôležitosť referenda vyzdvihuje, no na strane druhej ho nepovolíme.

41. Najväčšou   chybou    akejkoľvek    elity     je   uverenie    vo   vlastnú    nedotknuteľnosť a nesmrteľnosť. Ústavný  súd  túto  nesmrteľnosť  parlamentnej  väčšine týmto   rozhodnutím priznal a správnosť tohto verdiktu  nám ukáže až budúcnosť. Ústavný súd má myslieť  nielen na slnečné  počasie,   ale   aj   na   hustý    lejak,   pričom    pod   lejakom    mám   na   mysli nedemokratického vládcu,  ktorý  bude  mať  na svoje  „dielo   skazy“  celé  volebné obdobie.

Pýtam sa, čo  bude potom?  Budeme prehodnocovať svoj  postoj  a meniť  svoje rozhodnutie s odôvodnením, že s týmto  nik  nepočítal?  Ja som  práve nad  touto alternatívou  rozmýšľal pri rozhodovaní v tomto konaní veľmi  intenzívne.

42. Argument   materiálnym  jadrom  považujem  za  argument nevhodný,  keďže  materiálne ohrozenie  demokracie   nevidím.   Tvrdenie,   že   Slovenská   republika   ako   zastupiteľská demokracia bude atakovaná vo  svojich základoch  referendom o predčasných voľbách,  znie skutočne povážlivo a oxymorózne, keďže demokracia by mala ohrozovať samu seba. Kladiem si teda otázku, či môže ohroziť demokraciu jeden jej  kľúčový  pilier  – nechať rozhodnúť ľud, či už v  referende alebo neskôr vo voľbách.  Nevidím  žiadnu destabilizáciu, nevidím  ústavou vymedzený explicitný zákaz a hlavne vidím silný hlas ľudu, ktorý  neradno prehliadať.

43. V tejto  súvislosti si  dovolím jednu  kontroverznú úvahu spojenú s použitým  materiálnym jadrom ústavy. Nález  ústavného súdu aktiváciu  materiálneho jadra naväzuje aj  na absenciu generality právnej normy  a rozhodovanie zákonodarnej moci individuálnym  právnym aktom (ad hoc). Súčasne ale väčšina pléna naznačuje, že novelizáciou ústavy bude možné uvedený stav napraviť a referendum o predčasných voľbách zrealizovať (bod 155 nálezu). Pokiaľ však platí, že ústavný súd je viazaný svojimi  právnymi názormi pro  futuro a doktrinálne posuny je potrebné riadne odôvodniť, pýtam sa, či vo väčšinovom rozhodnutí nie je skrytá interpretačná pasca. Argumentujúc inter alia  vecou sp. zn. PL. ÚS 21/2014 (sudcovské previerky), kde bol za protiústavný vyhlásený  samotný  text   ústavy pre  jeho  rozpor   s materiálnym  ohniskom ústavy, považujem práve materiálne ohnisko za niečo nemenné a nadústavné. Aj v prípade, ak by ústavodarca do ústavy výslovne zakotvil  možnosť referenda o predčasných voľbách, stále pôjde o referendum ad hoc (bude sa skracovať konkrétne volebné obdobie) a bude pretrvávať problém s generalitou právnej  normy  (bude to  mať povahu  individuálneho  právneho aktu). Jediným rozdielom  oproti   aktuálnemu stavu  de  costitutione  lata  bude to,  že  bude takáto možnosť výslovne  ústavne zakotvená.  Je teda otázne,  či  problém  nesúladu s materiálnym jadrom  bude pretrvávať  naďalej,  keďže  má  bezpochyby  nadústavnú povahu.  Ak  sa  teda ústavodarca rozhodne rozšíriť ústavný text v súvislosti s posudzovanou problematikou, nemal by opomenúť vyrovnanie sa aj s pôsobením materiálneho jadra.

44. Ďalej považujem za nebezpečné aj to, že prešlo od 30. januára 2019 (PL. ÚS 21/2014) ani nie dva a pol  roka a opäť aktivujeme  materiálne jadro.  Ako  poukázal Jan Musil  vo  svojom disente v kauze Melčák, nemecký ústavný súd materiálne jadro od roku 1949 neaktivoval ani raz, čo je jednoznačne vecou na zamyslenie.

Kladiem teda štyri rečnícke otázky:

         I.      Nevyprázdňujeme tak dôležitý inštitút  v prípadoch, ktoré si to vôbec nezaslúžia? 

        II.      Nebolo  by  vhodnejšie  aktivovať  materiálne  jadro  pri  ochrane základných  práv a slobôd slabších, a nie pri ochrane sudcov, resp. poslancov parlamentu? 

      III.       Uvedomujúc   si   istú  kontroverziu,   sa   musím  opýtať   aj   to,  či   práve týmto rozhodnutím   nemohol  práve   ústavný  súd   svojou   extenzívnou  interpretáciou zasiahnuť do materiálneho ohniska ústavy?

45. V  závere si dovolím  jeden odkaz smerom k politickým   elitám. Inštitút  referenda je dlhé roky inštitútom  medzi politikmi  nepopulárny, keďže dosť zásadne vstupuje do rozhodovacích procesov a predstáv politikov.  Je to inštitút  legitímny,  pričom  musí byť  jasnou hrozbou pre vládcu, ktorá  môže  zasiahnuť kedykoľvek   – inak  povedané, politici   sa  ho musia  obávať. Považujem za dôležité, aby  vládca bol  v neistote, lebo len  to ho  udržuje v  strehu a v snahe robiť  všetko a čo najlepšie  pre ľud.  Toto  rozhodnutie nie  je výhrou  koalície  (lebo rovnaké referendum mohla skúsiť iniciovať  v budúcnosti z opozície) a ani opozície (lebo v prípade, ak by raz  vládla,  mohlo  by  byť  referendom práve  proti  nim),  ale je  vlastne prehrou  občana, prehrou demokracie a právneho štátu.

V Košiciach  7. júla  2021, Peter STRAKA, sudca

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články