12 C
Nitra
streda, 10 apríla, 2024

Vyrovnanie so Strabagom: O starom spore vraj zodpovední úradníci nevedeli (?!)

Mesto Nitra : Mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou Strabag

Tento týždeň sa mesto Nitra na facebooku pochválilo tým, že sa konečne dohodlo na mimosúdnom urovnaní so spoločnosťou Strabag. Všetci sme sa tak dozvedeli, že sa obe strany konečne dohodli na urovnaní sporu z roku 2016 a mestské zastupiteľstvo bude hlasovať tom, či radnica vyplatí spoločnosti 265 tisíc eur namiesto pôvodne požadovaných 800 tisíc.

Podľa mesta spor vznikol ešte v dobe niekdajšieho primátora Jozefa Dvonča a nezabudlo pri tom spomenúť aj bývalého prednostu mestského úradu v Nitre, Igora Kršiaka.

Mnohí sa pýtajú, či mesto naozaj nemalo šancu v spore uspieť a či dohoda nebola predčasná.

Vyrovnanie so Strabagom: O starom spore vraj zodpovední úradníci nevedeli (?!)
Celé znenie Dohody si prečítajte TU

Podľa našich informácií bola žaloba na mesto podaná ešte v roku 2016. Prekvapením bola teda informácia niektorých poslancov mestského zastupiteľstva, že sa vedúca odboru služieb úradu Judr. Ivana Buranská mesta Nitra vyjadrila, že o tomto konkrétnom spore nevie.

“ V pondelok 14.6.2021 sme mali ako poslanci stretnutie, ktoré zvolal primátor, aby pred zasadnutím zastupiteľstva právna kancelária, ktorá zastupuje mesto v súdnom spore so spol. STRABAG (od roku 2019)odpovedala na otázky poslancov a vysvetlila prečo chce mesto pristúpiť k dohode o urovnaní s touto spoločnosťou a o aký súdny spor ide. Pri množstve otázok, ktoré padli, bola položená aj otázka p. Buranskej (vedúcej odboru a zástupkyni prednostu) prečo mesto právne nekonalo už v roku 2016. Jej odpoveď, ale prekvapila mnohých poslancov, nakoľko povedala, že ona o tomto spore citujem „nemala vedomosť ani jej oddelenie“. Na to sme sa viacerí prítomní poslanci spýtali ako je možné, že vedúca právneho oddelenia na MsÚ nemala vedomosť o tak dôležitom súdnom spore? Odpoveď znela, že rokovania so spol STRABAG prebiehali na úrovni vtedajšieho primátora a prednostu a ona nemala informácie zo stretnutí.

Predpokladám, že tieto slová môžu potvrdiť viacerí poslanci, ktorí boli prítomní na tomto stretnutí a rovnako zostali prekvapení odpoveďou p. Buranskej,“ odpovedal nám poslanec Palo Obertáš na otázku, či je pravda, že sa zástupkyňa prednostu skutočne vyjadrila o spore so Strabagom tak, že o ňom nevedela.

Hovorcovi mesta sme teda poslali otázky, či je pravda, že skutočne takého vyjadrenie Ivany Buranskej odznelo a či naozaj  nemala o uvedenom spore vedomosť.

„Spor medzi mestom Nitra a spoločnosťou Strabag bol manažovaný predstaviteľmi predchádzajúceho vedenia a úlohy boli zadávané vedením mesta priamo konkrétnemu referentovi – právnikovi. Nie je pravdou, že pani Buranská nemala o spore žiadnu vedomosť, avšak ako vedúca Odboru služieb úradu nebola až do polovice januára 2019 zapojená do riešenia tohto sporu a predchádzajúcim vedením mesta nebola oboznamovaná o jeho priebehu,“ prišla nám odpoveď na otázku.

Túto agendu však mal pridelený jej vtedajší podriadený Judr. Róbert Hipp, a preto sme sa logicky spýtali aj na to, či pán Hipp pri odchode z úradu niekomu spor so Strabagom odvzdal. Teda, či sa náhodou nestratil.
„Až do januára 2019 nebol k tomuto sporu na právnom oddelení vôbec vedený spis a pokyny na vykonanie jednotlivých úkonov v spore boli ad hoc udeľované referentovi právnikovi priamo zo strany vedenia mesta.
Spis k veci bol založený až po januári 2019.
Po odchode pána Hippa spis prevzala kolegyňa referentka právnička a tá ho pripravila na odovzdanie advokátskej kancelárii, ktorá mesto v súčasnosti v spore zastupuje,“ zverejňujeme v plnom znení druhú odpoveď.

Nie je mi celkom jasné, ako môže podriadený pracovník riešiť tak závažný spor bez vedomia a kontroly nadriadeného. A vlastne sa logicky pýtam, či sa to deje aj teraz. Teda, či môže zamestnanec akéhokoľvek odboru vykonávať prácu bez pravidelnej kontroly a konzultácie svojho nadriadeného.

Judr. Igor Kršiak, bývalý prednosta, ktorého meno sa v spomínanom statuse objavilo, ma upozornil, že žaloba na mesto bola podaná už v decembri 2016.

Je možné, aby o žalobe nikto nevedel? Alebo, aby o nej vedel len bývalý primátor, Kršiak a zamestnanec Hipp?

Spýtali sme sa preto JUDr. Róberta Hippa, či to možné bolo.

„Áno, mal som pridelenú aj túto agendu. Moja nadriadená mala vedomosť o tomto súdnom spore – priebežne som ju informoval (na poradách + koncoročné správy). Keď som odchádzal z úradu odovzdal som túto agendu Mgr. Michaele Strapkovej na základe odovzdávacieho protokolu (tento protokol je súčasťou môjho osobného spisu na MsÚ). Niekoľko krát boli rokovania v kancelárii JUDr. Buranskej medzi mestom a spoločnosťou Strabag, týchto rokovaní som sa osobne zúčastnil aj ja. Tieto rokovania boli po podaní žaloby,“ uviedol.

Dnes doplnené:

Pani Buranská mala vedomosť o tomto súdnom spore min. od roku 2017, predchádzajúcim vedením nebola informovaná o tomto spore ? Veď bola súčasťou vedenia ako zástupca prednostu. Žaloba bola podaná cca v 2016 (asi v mesiaci december), následne nám cca začiatkom roku 2017 súd doručil žalobu na vyjadrenie a v tomto momente sa na MsÚ vytvoril spis k tejto veci,“ napísal Judr. Hipp.

„Položme si otázku, prečo prebieha súdny spor? Za to, že niekto chcel niečo zatajiť asi nie, asi preto, že sa mesto necítilo zodpovedné a chcelo sa chrániť! Alebo, položme si otázku, prečo mesto nepokračuje v súdnom spore, v ktorom, si myslím, máme dosť dôkazov, že mesto s naviac prácami nesúhlasilo a bránilo sa zodpovednosti? Prečo je uzatvorená v tichosti dohoda o urovnaní?,“ pýta sa Kršiak.

V súvislosti so sporom s firmou Strabag:

Zaujímalo nás, či po podaní žaloby na mesto bolo vytýčené aj pojednávanie a prebehlo dokazovanie.
Na základe čoho bola určená výška mimosúdnej dohody – vyčíslenie pôvodných nákladov a vyčíslenie aktuálneho mimosúdneho vyrovnania?

Vyrovnanie so Strabagom: O starom spore vraj zodpovední úradníci nevedeli (?!)

1.) Žaloba bola zo strany spoločnosti STRABAG podaná na súde dňa 13. 12. 2016. Súd v spore viackrát vytýčil pojednávanie – niektoré boli odročené na základe ospravedlnenia strán sporu alebo na základe žiadostí strán sporu z dôvodu prebiehajúcich mimosúdnych rokovaní. Listinné dôkazy boli predložené v konaní stranami sporu spolu s ich písomnými vyjadreniami. Súčasťou predložených dôkazných prostriedkov je aj znalecký posudok na určenie hodnoty naviac prác.
2.) Žalovaná suma pozostáva z:
a) istiny – ceny vykonaných naviac prác vo výške 546.978,66 €, určenej znaleckým posudkom;
b) príslušenstva, ktoré predstavujú úroky z omeškania vo výške 8 % p. a. od 1. 9. 2016 až do zaplatenia (ku dnešnému dňu cca 210.000,- €).
Žalobca a intervenienti na strane žalobcu (spoločnosť MH Invest a MH Invest II) si v konaní uplatňujú aj nárok na náhradu trov konania (súdny poplatok vo výške 33.193,50 € a trovy právneho zastúpenia strán sporu v odhadovanej výške spolu cca 15.000,- €).
Celkový záväzok mesta v prípade straty sporu by ku dnešnému dňu predstavoval viac ako 803.000,- €.
Dohodnutá výška finančného vyrovnania (265.000,- €) je konečná a je výsledkom dlhotrvajúceho vyjednávania so spoločnosťou STRABAG. Na výšku finančného vyrovnania mal pri rokovaniach veľmi podstatný vplyv aj dohodnutý termín plnenia zo strany mesta (do 30 dní od účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení rozpočtového opatrenia, ktorým sa vyčlenia peňažné prostriedky v tejto výške na urovnanie sporu).

Toto stanovisko nám poskytol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Reagovať môžete na redakcia@nitranoviny.sk

Pripravila Henrieta Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články