21.1 C
Nitra
piatok, 21 júna, 2024

V tomto meste ešte stále rozhodujú POSLANCI, NIE primátor. Stanovisko Krajskej prokuratúry v Nitre

V pondelok večer zverejnilo mesto Nitra na facebooku status, v ktorom sa vyjadrilo k tvrdeniam týkajúcich sa prípadu Strabag.

V texte, ktorí pripravilo mesto Nitra (kto konkrétne?) v spolupráci s advokátskou kanceláriou zastupujúcou mesto Nitra v spore so spomínanou spoločnosťou sa, okrem iného, uvádza:

V tomto meste ešte stále rozhodujú POSLANCI, NIE primátor. Stanovisko Krajskej prokuratúry v Nitre

KONTROVERZNÝ KROK PROKURATÚRY

Voči postupu primátora podala prokuratúra tzv. upozornenie - podľa jej právneho názoru nemal primátor bez predchádzajúceho schválenia zo strany zastupiteľstva kompetenciu dohodu uzatvoriť. 
Prokuratúra zastáva tento právny názor aj napriek tomu, že dohoda o urovnaní vôbec nenadobudla účinnosť, keďže poslanci finančné prostriedky (rozpočtový výdavok) na urovnanie na júnovom zasadnutí neschválili. 
Upozornenie prokuratúry považuje mesto za nedôvodné a ostro sa voči nemu ohradzuje. 
V prvom rade, mestské zastupiteľstvo nemá oprávnenie schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami. 
Vyplýva to zo zásad hospodárenia s majetkom mesta Nitra. 
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje iba o schvaľovaní rozpočtu a o všetkých jeho zmenách. Tento postup mesto Nitra zachovalo, keď bol na júnovom zasadnutí zastupiteľstva predložený návrh na prijatie rozpočtového opatrenia. Samotné nakladanie s peňažnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu alebo rozpočtového opatrenia prináleží mestskému zastupiteľstvu iba v prípade, ak si to vymieni v zásadách hospodárenia s majetkom mesta ako vlastnú kompetenciu. Zásady hospodárenia mesta Nitra takúto kompetenciu mestskému zastupiteľstvu nepriznávajú, a preto patrí primátorovi. 
Navyše, prokuratúra prekročila medze svojich kompetencií, pretože postup pri uzatvorení dohody nie je vôbec oprávnená skúmať. Z týchto dôvodov mesto žiada, aby prokuratúra upozornenie bezodkladne zrušila.

K tomuto konkrétnemu obsahu sa dnes vyjadrila Krajská prokuratúra v Nitre.

V tomto meste ešte stále rozhodujú POSLANCI, NIE primátor. Stanovisko Krajskej prokuratúry v Nitre

Tu jej jej stanovisko.

Stanovisko Mesta Nitra k podanému upozorneniu nemá oporu v platnej legislatíve. Tvrdenie, že mestské zastupiteľstvo nemá oprávnenie schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami a je oprávnené rozhodovať iba o schvaľovaní rozpočtu je účelovým výkladom zo strany mesta. Rozpočet obec je základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku ( § 9 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb.). Mesto ako verejnoprávna korporácia hospodári vždy s verejnými zdrojmi a jeho príjmy aj výdavky musia byť predvídateľné a kontrolovateľné. Práve tomuto účelu slúži rozpočet mesta, schválenie ktorého patrí do kompetencie mestského zastupiteľstva (§ 11 odsek 4 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb.). Je však v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb. ako aj so zákonom č. 369/1990 Zb. tvrdenie, že mestské zastupiteľstvo je oprávnené schváliť len rozpočet mesta a následne už nemá kompetenciu schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami. Rozpočet mesta predstavuje základný ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, ktorým sa zabezpečuje rozdeľovanie jeho finančných prostriedkov v rámci rozpočtového obdobia a nerieši jednotlivé právne úkony. Napríklad aj v prípade poskytovania dotácií je v rámci rozpočtu mesta vyčlenená konkrétna suma a následne mestské zastupiteľstvo schvaľuje akému subjektu a v akej výške sa dotácia poskytne. V prípade prijatia argumentácie mesta, by teda už o poskytovaní dotácii jednotlivým subjektom bol oprávnený rozhodovať len primátor mesta, bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

Oprávnenie mestského zastupiteľstva rozhodovať o nakladaní s finančnými prostriedkami vyplýva priamo z ustanovenia § 9 odsek 2 písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. a následne zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nitra, ktoré priamo upravujú sumu (16.600,- € / jeden prípad), do ktorej môže primátor mesta rozhodnúť samostatne, to znamená, že ak ide o nakladanie so sumou vyššou, je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Prokuratúra reagovala na podpísanie Dohody o urovnaní dlhu dňa 11.6.2021 primátorom mesta Nitra z dôvodu, že predmetom dohody bol záväzok mesta Nitra zaplatiť spoločnosti STRABAG s.r.o. do 24.7.2021 sumu 265.000,-€, pričom primátor mesta o podpísaní dohody vôbec neoboznámil mestské zastupiteľstvo, nepredložil dohodu na schválenie mestskému zastupiteľstvu a podpísal túto dohodu bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

Nepredloženie dohody na schválenie mestskému zastupiteľstvu bolo prokurátorkou vyhodnotené ako nezákonný postup primátora mesta.
Prokuratúra reagovala prokurátorským opatrením z dôvodu, aby v budúcnosti primátor mesta vykonával svoje právomoci rešpektujúc právomoci mestského zastupiteľstva.
Podotýkam, že zo strany Okresnej prokuratúry Nitra bolo aj v minulosti reagované na obdobný postup primátor mesta, keď prekročil svoju právomoc pri podpise zmluvy a v tomto prípade, mesto Nitra s podaným upozornením prokurátora zo dňa 10.5.2021 súhlasilo a súhlasné stanovisko k upozorneniu prokurátora doručila aj hlavná kontrolórka mesta Nitra (primátor mesta v rozpore s ustanovením § 11 odsek 4 písmeno a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení udelil pokyn na poskytnutie finančnej pôžičky vo výške 30.000,- Eur, ktorú následne poskytla spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. – obe vo vlastníctve mesta Nitra).
Aj s poukazom na túto skutočnosť, považujem v tejto veci argumentáciu mesta Nitra za účelovú a bez zákonného podkladu.

Len pripomínam, že obdobne mediálne mesto reagovalo na protest prokurátora, týkajúci sa rozhodnutia mesta o zákaze hazardu na jeho území. Mediálna obrana mesta sa však ukázala ako nedôvodná, nakoľko v konečnom dôsledku de facto mesto dalo za pravdu prokurátorovi a prerátalo počet podpisov pod petíciou. Naviac Krajský súd v Nitre na návrh prokurátora vydal v tejto veci neodkladné opatrenie, keď návrh prokurátora akceptoval v celom rozsahu.

JUDr. Jaroslav Maček
prokurátor krajskej prokuratúry, hovorca KP Nitra

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články