15.4 C
Nitra
streda, 10 apríla, 2024

Kauza Strabag – dohoda o urovnaní neprešla, ako ďalej? Kde sú zmiznuté dokumenty?

Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Nitre sa rokovalo a debatovalo o dohode o urovnaní so spoločnosťou Strabag. Poslanci sa tak konečne dozvedeli ako spor medzi mestom a spoločnosťou prebieha, a v čom je problém.  Nás prekvapili dve veci: To, že poslanec Štefek  oznámil, že konkrétna stavba, o ktorej sa celý spor točí, vlastne neexistuje (bola zmenená) a to, že bývalý prednosta úradu Kršiak vytiahol na zastupiteľstve dokumenty, ktoré mestu chýbajú. Ale o tom neskôr. Dnes si prečítajte informácie, ktoré poslancom o kauze poskytli advokáti z kancelárie Soukeník a Štrpka, ktorý v tomto spore mesto Nitra zastupujú. Mimochodom, táto advokátska kancelária darovala mestu aj respirátory, 1600 kusov v hodnote 11 500 eur.

Kauza Strabag – dohoda o urovnaní neprešla, ako ďalej? Kde sú zmiznuté dokumenty?
Kauza Strabag – dohoda o urovnaní neprešla, ako ďalej? Kde sú zmiznuté dokumenty?

„Moje meno je Andrej Guba a po mojej pravici je kolega Andrej Rolfes. Obaja sme právnici advokátskej kancelárie Soukeník a Štrbka, ktorá bola v novembri 2019 splnomocnená Mestom Nitra na zastupovanie v spore žalobcu spoločnosti Štrabag s.r.o. proti Mestu Nitra o zaplatenie sumy 597 896,78 eur s príslušenstvom. Dnes je to v podstate  po štvrtýkrát, čo prichádzame s prezentáciou tejto správy, najprv to bolo na neformálnom stretnutí s poslancami, ktorí prijali pozvanie primátora, resp. pána prednostu, následne na mestskej rade na finančnej komisii, dnes je to však po prvýkrát, čo prezentujeme túto správu aj pred verejnosťou. Dôvodom je, že dňa 11.6. 2021 došlo k uzatvoreniu dohody o urovnaní medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Strabag s.r.o. a so spoločnosťami MH Invest 1 a MH Invest 2 ako intervenientmi na strane žalobcu  v spore medzi Štrabagom a Mestom Nitra. Táto  dohoda o urovnaní bola 11.6. uzatvorená s tým, že bola 14.6. publikovaná mestom v centrálnom registri zmlúv. Napriek publikácii však nevstúpila do účinnosti, pretože bola uzatvorená s odkladacou podmienkou. Tá odkladacia podmienka je konštruovaná takým spôsobom, že dohoda o urovnaní nadobudne účinnosť iba vtedy,  v prípade ak na dnešnom  zasadnutí mestského zastupiteľstva , zastupiteľstvo prijme uznesenie o schválení rozpočtového opatrenia , ktorým dôjde  k vyčleneniu peňažných prostriedkov  z rozpočtu Mesta Nitry na  rok 2021 na účely  zaplatenia finančného vyrovnania so spoločnosťou  Štrabag vo výške 265 000 eur.

Kauza Strabag – dohoda o urovnaní neprešla, ako ďalej? Kde sú zmiznuté dokumenty?
Pozrite si porovnanie respirátorov v roku 2020
História sporu

„Ak teda k prijatiu dnešného uznesenia  o  schválení rozpočtového opatrenia nepríde, dohoda o urovnaní nikdy nenadobudne účinnosť a v takom prípade  sa bude v spore pokračovať, a spor sa teda presunie naspäť do súdnych siení. Tento spor pochádza z roku 2016, kedy Strabag podal žalobu, jeho história je však trošku dlhšia a siaha až do roku 2014 resp.do roku 2012,“ pokračuje advokát Guba. „V roku 2014 došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo medzi spoločnosťou Strabag ako zhotoviteľom a Mestom Nitra ako objednávateľom, predmetom ktorej mala byť stavba  priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojená na R1 prvá etapa. Strabag sa ako zhotoviteľ zaviazal vykonať toto dielo pre Mesto Nitra a Mesto Nitra sa zaviazalo zaplatiť za vykonané dielo odmenu, ktorá bola dohodnutá. Ešte 2 roky predtým   v rámci prípravných prác došlo k uzatvoreniu mandátnej zmluvy medzi Mestom Nitra ako mandantom na strane jednej  a MH Invest mandatárom na strane druhej, predmetom ktorej mal byť záväzok MH Investu, že  pomôže Mestu Nitra  pri realizácii týchto prác, resp. že bude vykonávať činnosti súvisiace  so zabezpečením prípravy realizácie  stavby a Mesto Nitra sa za to zaviazalo zaplatiť MH Inverstu odmenu. Prílohou uzatvorenej mandátnej zmluvy bolo aj plnomocenstvo, ktorým Mesto Nitra splnomocnilo  MH Invest na podpisovanie v mene  Mesta Nitra v akýchkoľvek dokumentoch týkajúcich sa stavby. Výnimku v tohto udeleného plnomocenstva  predstavovalo podpisovanie zmlúv, ktorým účastníkom je Mesto Nitra, ktoré zaväzujú Mesto Nitra. Toto je kľúčové- kľúčové  informácie pre neskorší vývoj tohoto sporu, preto na ňu osobitne upozorňujeme. Následne v septembri 2014 Mesto Nitra odsúhlasilo prvý zmenový list- zmenový list 001/2014, na základe ktorého došlo k zmene diela. Ten bol vypracovaný z dôvodu opakovaných reklamácií u zhotoviteľa diela na vybudovanú komunikáciu. Tieto reklamácie spočívali v prepadávaní sa spevnených plôch s podozrením na nestabilitu podložia. Prvý zmenový list upravoval zmenu rozsahu diela, neupravoval však navýšenie ceny diela, čiže v zmysle 1. podpísaného zmenového listu sa cena diela nemenila. Následne v decembri 2014 MH Invest doručil mestu list, ktorým mu oznámil, že došlo k vyhotoveniu mostov a navýšeniu rozpočtových nákladov na dielo. Pôvodne, dielo malo byť realizované vo forme priepustov, avšak s ohľadom na nestabilitu podložia, na  vykonaný geologický prieskum došlo k vypracovaniu novej projektovej dokumentácie. Túto novú projektovú dokumentáciu  v mene mesta objednal MH Invest . Nová projektová dokumentácia bola predložená  Strabagu a na jej podklade, na základe pokynu MH Investu ako mandatára začal Strabag realizovať dielo zmeneným spôsobom a to tak, že sa nerealizovali priepusty, ale realizovali sa premostenia. Kľúčový dátum je 16.12. 2014, keď mesto prevzalo dielo vrátane vykonaných naviac prác. Disponujeme protokolom o prevzatí prác a protokol za Mesto Nitra podpísal Ing. Hozlár, vtedajší vedúci odboru investičnej výstavby. Takže na tomto protokole bol uvedený podpis zástupcu mesta.

Mesto prevzalo dielo bez výhrad, ktoré sa týkali naviac prác, t.z., že v protokole neprotestovali proti tomu, že sa nerealizovali priepusty, ale realizovali sa premostenia. Tri dni na to Strabag vystavil prvú faktúru, v rámci tejto faktúry fakturoval iba práce na diele, ktoré boli pôvodne zmluvne dohodnuté, ešte nefakturoval naviac práce. V januári 2015 ministerstvo dopravy vydalo rozhodnutie o povolení stavby pred dokončením , spomína sa tu úprava premostenia potoka Jelšina. V auguste 2015 na základe žiadosti Mesta Nitra  ministerstvo dopravy vydalo rozhodnutie o povolení predčasného užívania diela až do 31.8. 2018, t.z. diela  vrátane vykonaných naviac prác realizovaného zmeneným spôsobom, a to vo forme premostení. V auguste 2016 Strabag doručil Mestu Nitra faktúru, ktorou vyúčtoval naviac práce spojené s výstavbou mostov, v tom čase išlo teda o čiastku 597 896 eur. Mesto Nitra túto faktúru odmietlo zaplatiť a vrátilo ju Strabagu späť. Posledný dátum, na ktorý by som chcel upozorniť v rámci skutkového stavu je 17.12.2018. Ide o najneskorší možný dátum, kedy mohlo dôjsť k premlčaniu nároku mesta na náhradu škody voči MH Investu. K tomuto dátumu sa ešte neskôr budem venovať, potom, čo ozrejmím skutkový stav.

Každopádne, ak MH Invest prekročil rámec svojich oprávnení vyplývajúcich z mandátnej zmluvy a udeleného plnomocenstva a ak by Mesto Nitra proti tomuto namietlo a bez zbytočného odkladu by sa ohradilo voči postupu MH Investu v rozpore s udeleným plnomocenstvom a s  mandátnou zmluvou, tak najneskôr od 16.12. 2014 musela začať plynúť premlčacia doba Mestu Nitra, aby si nárok na náhradu škody uplatnilo voči MH Investu, lebo ak MH Invest pochybil a konal nad rámec udeleného plnomocenstva, tak mohol mestu spôsobiť škodu.“

Tá škoda mohla, podľa advokáta Gubu, „spočívať práve v povinnosti mesta zaplatiť buď za vykonané naviac práce, alebo vydať bezdôvodné obohatenie v hodnote  naviac prác, ktorými sa mesto obohatilo tým, že dielo prevzalo a vstúpilo do jeho užívania. Začiatok sporu: 13.12. 2016 je dátum podania žaloby zo strany Strabagu, v tom čase ešte Strabag žaloval nielen Mesto Nitra, ale spolu žalovaní boli aj MH Invest, resp. MH Invest 2, tam došlo k nejakému prechodu práv a povinností v dôsledku čoho už v našom prípade nevystupuje len MH Invest, ale aj jeho súrodenecká dvojička MH Invest 2. Každopádne, obe tieto spoločnosti sú obchodnými spoločnosťami, kde jediným spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva SR. Pôvodne teda žaloba bola namierená proti všetkým tým trom subjektom, následne si Strabag podľa mojej úvahy alebo podľa našej spoločnej úvahy uvedomil, že nemôže požadovať jedno a to isté plnenie od viacerých subjektov, ak toto plnenie je z iného právneho titulu.

V októbri 2017 Štrabag doručil súdu znalecký posudok, ktorým boli vyčíslené naviac práce, vykonané naviac práce, ktoré boli aj predmetom tej inkriminovanej faktúry z ohľadom na to, že zo znaleckého posudku vyplývala hodnota naviac prác o 50 000 eur nižšia, ako bol pôvodne vyfakturovaný nárok, Strabag vzal túto žalobu späť v časti týkajúcej sa tých 50 000. Dnes je teda predmet konania o zaplatenie 546 978 eur, teda o 50 000 eur nižšie ako na začiatku. Z ohľadom na to, že MH Invest  v tom sekundárnom konaní , čiže úspech MH Investu v sekundárnom konaní bol závislý alebo vôbec postup v tom sekundárnom konaní bol závislý od výsledku sporu medzi Strabagom a mestom, doručil MH Invest súdu oznámenie o vstupe intervenienta do konania na strane  Štrabagu. Najprv to bolo v decembri 2018 s MH Invest 2 a potom to bolo v novembri 2019  aj MH Invest.  Na základe toho, súčasný stav je taký, že v konaní proti Mestu Nitra  ako žalobca vystupuje  Štrabag  a ako tzv. intervenienti alebo vedľajší účastníci na strane žalobcu vystupujú aj MH Invest a spoločnosť MH Invest 2.

Ako som už uviedol, naša advokátska kancelária prevzala právne zastúpenie mesta v novembri 2019. Rok nato sa uskutočnilo pojednávanie, ktoré bolo odročené za účelom  rokovania o možnostiach mimosúdneho urovnania sporu. Boli obnovené mimosúdne  rokovania, ktoré v nejakej forme prebiehali už aj v minulosti a výsledkom negociácie medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Strabag, na ktorej participovala aj naša advokátska kancelária bolo dojednanie podmienok urovnania, na základe ktorých, v prípade ak vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci dnes uznesenie o rozpočtovom opatrení schválite, Mesto Nitra bude zaviazané zaplatiť Strabagu  finančné vyrovnanie vo výške 265 000 , s tým, že zaplatením týchto finančného vyrovnania zaniknú akékoľvek nároky Štrabagu voči Mestu Nitra, spor bude skončený.

Ide teda o finálnu čiastku a strany sporu budú  znášať trovy konania každá samostatne.

„Čo sa týka potenciálnych finančných dopadov straty sporu ku dnešnému dňu, tak celková výška potenciálnych fin. nákladov mesta pre prípad, že tento spor stratí predstavuje čiastku 805 111 eur a 3 eurocenty. Pozostáva z istiny, to je žalovaná suma naviac prác, 547 000 eur zaokrúhlene, z úrokov z omeškania, ktoré ku dnešnému dňu prestavujú  210 639 eur. Tie úroky z omeškania sú tak vysoké preto, pretože boli dohodnuté ako 8%  ročne od 1.9. 2016. T.z.. že keď si to prepočítate, tak tie úroky rastú rýchlosťou asi približne 40 000 eur ročne. Podstatnú čiastku z tých finančných dopadov predstavuje súdny poplatok, ktorý predstavuje 33 193 eur. Ten je v zmysle zákona o súdnych poplatkoch  a ten bude musieť znášať v spore neúspešná strana a nezanedbateľnú položku predstavujú aj trovy právneho zastúpenia účastníkov konania.

Ak by teda mesto bolo v spore neúspešné a úspešný by bol Strabag spoločne s intervenientmi MH Investom 1 a 2, tak trovy právneho zastúpenia v súčte predstavujú asi 15 000 eur. Ak si to dáme do kalkulačky, tak 265 000 eur predstavuje menej ako jednu tretinu z aktuálne vyčíslenej čiastky 805 000. Či je to veľa alebo málo, o tom samozrejme môžeme polemizovať a som presvedčený o tom, že o tom prebehne aj rozprava v rámci diskusie k tomuto bodu. Každopádne, v rámci vyjednávania podmienok urovnania Mesto Nitra zvážilo existujúci skutkový a právny stav, zvážilo súčasnú dôkaznú situáciu a existujúce právne riziká a po zohľadnení všetkých týchto faktov aj zohľadnení toho, aký je možný fin. dopad a aká je výška urovnania mesto pred dvoma týždňami pristúpilo k uzatvoreniu dohody o urovnaní.“

Toto je zatiaľ k histórii sporu, tak ako ho prezentovala advokátska kancelária.

Zaujímavé na celej kauze je, že vysvitlo, že niekto „stratil“ dokumenty týkajúce sa postupu mesta v celom spore. K tejto veci sme oslovili ľudí, ktorí v tom čase na úrade pracovali a mali v kompetencii spomínanú stavbu a následne aj riešenie sporu. Ich vyjadrenie budeme publikovať v celom znení. Nejde tu totiž o drobné a a prekvapilo ma, ako môže z tak dôležitej dokumentácie zmiznúť čo i len riadok.

Henrieta Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články