15.1 C
Nitra
nedeľa, 24 septembra, 2023

Zastupiteľstvo NSK: Padne dnes hlava riaditeľa Polikliniky v Šali?

Dnes sa v Nitre koná 1. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo je verejné a preto, ak si chcete pozrieť prácu svojich volených zástupcov, príďte si ich pozrieť a vypočuť.

Zastupiteľstvo NSK: Padne dnes hlava riaditeľa Polikliniky v Šali?
Ustanovujúce zastupiteľstvo NSK

Zastupiteľstvo sa koná dnes, 23. januára o 9. hodine v budove Župného domu na Župnom námestí 3 v Nitre, v zasadačke Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poslanci dnes, okrem iného, budú rozhodovať o odvolaní Ing. Borisa Jordanova z funkcie riaditeľa Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa a návrhu na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa. 

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa bola zriadená uznesením Zastupiteľstva NSK č. 40/2017 zo dňa 27.03.2017 ako rozpočtová organizácia kraja ku dňu 1.5.2017. Na
základe výberového konania bol uznesením Zastupiteľstva NSK č. 117/2017 zo dňa 15.05.2017 za riaditeľa polikliniky vymenovaný Ing. Boris Jordanov dňom 15.06.2017.

Dôvodom na odvolanie riaditeľa Ing. Borisa Jordanova sú nasledovné skutočnosti preukazujúce pochybenia na jeho strane pri výkone funkcie riaditeľa. Na základe kontroly (tvaromiestna obhliadka) vykonanej zo strany poverených zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v decembri 2022 v Poliklinike Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa v nadväznosti na dokumentáciu (vrátane faktúry) za práce zrealizované (na základe Zmluvy o dielo zo dňa 25.11.2022 s dobou uskutočnenia diela do 28.12.2022) v priestoroch tejto organizácie bolo zistené, že napriek existujúcej dokumentácii preukazujúcej vykonanie prác a materiálu tieto neboli vykonané a dodané v takom rozsahu, ako to bolo uvedené v dokumentácii dodanej Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pričom išlo o významné odlišnosti medzi deklarovaným a reálnym stavom.

Zároveň bolo kontrolou zistené, že zápisy v stavebnom denníku prítomnom na mieste nezodpovedali reálnemu stavu, došlo teda zjavne k uvádzaniu nepravdivých údajov do stavebného denníka a prispôsobovaniu jeho obsahu tak, aby toto zodpovedalo súvisiacej dokumentácii. Zo strany riaditeľa však napriek týmto významným nedostatkom došlo k prevzatiu diela (stavebných prác a materiálu) v dokumentáciou deklarovanom stave, ktorý ale nezodpovedal skutočnosti, pričom išlo o významné a zjavné nedostatky a rozdiely. Na základe dokumentácie doručenej zriaďovateľovi od Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, v menej ktorej konal štatutár – riaditeľ, malo dôjsť zo strany zriaďovateľa k úhrade aj takých prác a materiálu, ktorý reálne dodaný nebol (napr. vybrané práce v hodnote 34 941,95 € bez DPH neboli preukázateľne v čase kontroly zrealizované vôbec, hoci ako vykonané evidované boli).

Finančné prostriedky na realizáciu predmetnej zákazky boli riadne schválené Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 128/2002 ako účelovo určené na opravu a údržbu prečerpávajúcej stanice kanalizačných zvodov celého areálu Polikliniky NSK Šaľa. Okrem toho bolo zistené, že doba zhotovenia diela v zmysle predmetnej zmluvy sa v iných obdobných prípadoch pohybuje v rozsahu 4 – 6 mesiacov, pričom v predmetnom prípade bola táto stanovená na neobvykle krátke časové trvanie v rozsahu 1 mesiaca a 4 dní, čo vytvára dôvodnú pochybnosť o zákazke ako takej, o to viac, že k uskutočneniu diela malo dôjsť v klimaticky na to nevhodnom ročnom (zimnom) období (na základe tvaromiestnej obhliadky prác v interiéri bolo jednoznačne vyhodnotené, že v nich nemožno pokračovať vzhľadom k tomu, že v priestoroch je neprimerane vysoká vlhkosť a akékoľvek vykonávané stavebné interiérové práce by sa len znehodnotili a došlo by ešte k väčším škodám a zbytočne vynaloženým finančným prostriedkom). Riaditeľ organizácie uzatvoril navyše na konci decembra 2022 dodatok k predmetnej zmluve o dielo, pričom odplatu dojednanú v zmluve (dodatku) na tento účel bolo možné čerpať až z prostriedkov prislúchajúcich k nasledujúcemu rozpočtovému roku, ktoré mu však v tom čase neboli schválené a nebolo tak možné z jeho strane právne aprobovane takto postupovať, v tomto prípade ide o konanie naplňujúce znaky porušenia finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri vykonaní základnej finančnej kontroly v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – súlad s rozpočtom NSK na príslušný rozpočtový rok sa zmeny zmluvných podmienok oproti pôvodnej zmluve o dielo vykonávajú písomnou formou vždy pred realizáciou nevyhnutných stavebných prác.

S ohľadom na uvedené sú dané hneď viaceré dôvody na odvolanie riaditeľa Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, a to v podobe závažných porušení viacerých právnych predpisov (in concreto ako je uvedené vyššie – nehospodárne nakladanie s verejnými financiami, vedenie účtovníctva v rozpore s právnymi predpismi, neoprávnené konanie v rozpore s rozpočtovými pravidlami, fiktívne vykazovanie nevykonaných prác a nedodaných materiálov, uplatňovanie si fiktívnych / nevykonaných nákladov) pri jeho činnosti, resp. pri činnostiach osôb spadajúcich pod jeho riadiacu pôsobnosť, za ktorých konanie v dôsledku výkonu svojej funkcie zodpovedá (aj s ohľadom na povinnosť dohľadu a kontroly). V zmysle ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

(zdroj: nsk)

NSK má nového krajského lekára. Je ním ŠPIČKOVÝ neurochirurg, ktorý sa zaslúžil o rozvoj spondylochirurgie

Celý program zastupiteľstva si pozrite tu:

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x