16.1 C
Nitra
pondelok, 5 júna, 2023

Pozor: Domáce ÚDENIE bude obmedzené zákonom! V návrhu sa spomína obmedzenie chovu hospodárskych zvierat, kúrenia v krbe…

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a celkové zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo zákon o ochrane ovzdušia, ktorý zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Výzva slovenských pediatrov: Neznevažujte úsilie a motiváciu pediatrov!

Tento zákon, okrem skutočne prínosných zmien týkajúcich sa ochrany životného prostredia, však pôvodne chcel obmedziť aj takú vec, akou je domáce údenie! Zákon chcel dokonca dať také kompetencie mestám a obciam, aby povoľovalo, schvaľovalo a dávalo technické podmienky pre domácnosti na umiestnenie malej piecky, alebo krbu.

Návrh zákona si pozrite tu.

Až 99 pripomienok k spomínanému návrhu podal poslanec NRSR Jaroslav KARAHUTA (Sme rodina). Spýtali sme ho preto, ako nakoniec nový zákon bude vyzerať a či si budeme môcť doma naďalej kúriť v krbe a poniektorí aj údiť vlastné výrobky na záhrade.

Pozor: Domáce ÚDENIE bude obmedzené zákonom! V návrhu sa spomína obmedzenie chovu hospodárskych zvierat, kúrenia v krbe...
Poslanec NR SR Jaroslav Karahuta , Sme rodina (zdroj: fb JK)


Obce, podľa chváleného zákona, získavajú právomoc obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Čo to znamená a čo je vybraný malý zdroj znečisťovania ovzdušia? Čo teda vlastne budú môcť obce zakázať a komu, ide aj o fyzické osoby? V akom prípade?

„Malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa rozumie do 0,1 MW, nebude podliehať kontrole obce, pokiaľ to je mimo riadneho stavebného konania. V prípade rekonštrukcie platia pravidlá, ako pri iným stavebných úpravách, čiže je povinnosťou ich nahlásiť obci. Obmedzenia na spaľovanie tuhých druhotných palív sa týka obmedzenia spaľovania nekvalitných druhov palív ( rôzny uhoľný prach, hnedé energetické uhlie, uhoľné kaly, odpad…. ) Toto opatrenie je potrebné z hľadiska ochrany ovzdušia,“ napísal nám vysvetlenie k zákonu Jaroslav Karahuta.

Pozor: Domáce ÚDENIE bude obmedzené zákonom! V návrhu sa spomína obmedzenie chovu hospodárskych zvierat, kúrenia v krbe...
Stanú sa domáce piecky iba spomienkou na časy minulé?

Zaujímalo nás aj to, ako to teda naozaj bude v prípade používania piecky, krbu a podobne v domoch. „Budajove ministerstvo navrhovalo a chcelo dať nezmyselné kompetencie obciam, bez odborných schopností, aby povoľovalo, schvaľovalo a dávalo technické podmienky pre domácnosti na umiestnenie malej piecky, alebo krbu. Toto sme zo zákona vyhodili a ostala podmienka, že ak ide o zmenu, alebo užívanie malého vykurovacieho zariadenia do 0,1 MW pre domácnosti, ktoré nepodlieha stavebnému konaniu, tak sa nevydáva súhlas obce a ohlasuje sa iba zmena v rámci stavebnej úpravy,“ dozvedeli sme sa.

Veľmi zaujímavý článok: Ekológia a spaľovanie dreva: Spaľovanie dreva nezaťažuje prírodu…

„Pravidelná kontrola kominárom (komínov) je povinná aj dnes a vyžadujú to hlavne poisťovne pri škodovej udalosti. Neprajnosť susedov nemá opodstatnenie, pokiaľ spaľujete normálne palivo. Avšak v prípade výrazného zadymenia (napríklad spaľovanie odpadu – handry, pneumatiky, plastové veci …) môže sused toto nahlásiť obci a pokiaľ dotyčná osobe neuposlúchne obec, tak starosta to nahlási IŽP. Tá jediná ( IŽP + kominári a kachliari ) je oprávnená na základe poverenia a preukázania odbornej spôsobilosti vstúpiť do obydlia. Pokutu môže udeliť iba poverený pracovník IŽP. Pokuta nie je za piecku, ale za spaľovanie nepovoleného paliva. Takto sme to upravili, lebo Budajove ministerstvo malo v pôvodnom návrhu kompetenciu zakázať aj používanie piecky.“

Matovič sa naozaj nezdá a znovu sa predviedol v plnej paráde. „Radšej (politicky) zomriem v boji…“

Ak teda v budúcnosti dostanete nejakú pokutu, tá bude iba za to, ak budete preukázateľne spaľovať nepovolené veci (handry, gumu a podobne). Bude môcť niekto kontrolovať, čo ľudia v peci spaľujú – na základe čoho a ako to bude vyzerať? Môže im niekto (kto) uložiť pokutu – za čo konkrétne?

„Pokutu za zlú inštaláciu sme v zákone neriešili. Nedostatky v inštalácii rieši kominár pri ročnej kontrole na základe zákona o kominároch. Pokuta za nepredloženie dokladu u fyzickej osoby nie je. Čo sa týka dokumentácie o spaľovacom zariadení, nemá oprávnenie inšpektor zobrať originál dokladov o zariadení, ale musí si urobiť kópie dokladov. Fyzická osoba je povinná dodržiavať podmienky prevádzky malého zariadenia na základe technickej špecifikácie výrobku,“ vysvetlil nám Jaroslav Karahuta.

Zmeňme konečne VOLEBNÝ systém! Vyzýva politikov ZMOS

Z návrhu zákona:

Kontrola na základe podnetu zahŕňa kontrolu podmienok prevádzkovania spaľovacieho zariadenia, požiadaviek na palivo ustanovených pre malé spaľovacie zariadenia vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. f), odber vzoriek popola a ster zo spalinových ciest v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. o). Prevádzkovateľ zdroja je povinný osobe poverenej na výkon kontroly podľa odseku 1, umožniť prístup ku spaľovaciemu zariadeniu, k jeho príslušenstvu, ku komínu, používaným palivám a umožniť odber vzoriek popola a ster zo spalinových ciest.

Na záver ešte jeden bonbónik z dielne ministerstva.

Toto je časť návrhu zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia.

§ 11 Program starostlivosti o kvalitu ovzdušia a všeobecne záväzné nariadenie

 • Obec s cieľom zníženia znečistenia ovzdušia podľa ods. 4 písm. e) môže ustanoviť technické požiadavky a podmienky prevádzkovania malých zdrojov a vykonávania vybraných osobitných činností, vrátane obmedzenia alebo zákazu prevádzky malého zdroja alebo osobitnej činnosti na vymedzenom území obce. Pri stanovení podmienok, obmedzenia alebo zákazu, obec prihliada najmä na klimatické podmienky, úroveň znečistenia ovzdušia v danom území, vegetačné obdobie a hustotu obytnej zástavby. Ide o tieto malé zdroje a činnosti:
  • spaľovanie kvapalných palív alebo tuhých palív ako sú uhlie, biomasa a iné, za podmienky, že si domácnosti vedia zabezpečiť teplo aj prostredníctvom iného zdroja,
  • stacionárne spaľovacie motory, na inú prevádzku ako núdzové zdroje,
  • stavebné práce vrátane drvenia stavebných materiálov a stavebných odpadov,
  • prenosné zdroje na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, vrátane procesov pyrolýz a drvenia odpadov,
  • štiepkovanie biomasy, drvenie plastov, iných materiálov,
  • domáce údenie,
  • chov hospodárskych zvierat
Pozor: Domáce ÚDENIE bude obmedzené zákonom! V návrhu sa spomína obmedzenie chovu hospodárskych zvierat, kúrenia v krbe...
Domáce údenie, prídeme oň?

Údenie napokon celkom nezakázali, ale… „Áno, bola snaha dať kompetencie obciam prostredníctvom VZN zakázať domáce údenie. Toto sme v zákone pozmeňovacím návrhom upravili tak, že na údenie do 30 kg nepotrebuje občan žiaden súhlas obce a obec nemôže takéto údenie ani obmedziť, ani zakázať, pretože sa toto považuje za spracovanie pre vlastnú potrebu,“ dodal na záver poslanec NR SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina). „Zo zákona sme vyhodili aj možnosť zakázať obciam chov hospodárskych zvierat prostredníctvom VZN. Obec môže cez VZN obmedziť počet chovaných zvierat v intraviláne, avšak nebude môcť, ako to je v pôvodnej verzii zákona, ustanoviť úplný zákaz chovu.“

Návrh zákona

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články